Thái Bình: Tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Thứ sáu, 06/09/2013 13:18

Trong những năm qua, thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước đã được thống kê, rà soát, đơn giản hóa và công bố công khai theo đúng quy định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm soát TTHC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và ý nghĩa của hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nên dẫn đến việc triển khai chưa nhất quán, thiếu đồng bộ làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác cải cách hành chính nói chung và công tác kiểm soát TTHC nói riêng.

img

Để kịp thời triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/8/2013, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt về công tác kiểm soát TTHC đến cán bộ, công chức, viên chức để thống nhất nhận thức về công tác kiểm soát thủ tục hành chính;

Thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai các TTHC đã được công bố và việc niêm yết công khai địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoặc nơi giải quyết TTHC. Kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân không để xảy ra tình trạng chậm trễ, gây phiền hà;

Chủ động tự kiểm tra và kiểm tra về công tác kiểm soát TTHC tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; kịp thời xử lý những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện tốt Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 trên địa bàn tỉnh. Chủ động xây dựng, tổ chức kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC trong phạm vi, trách nhiệm được giao theo đúng quy định tại Khoản 11, Điều 1 của Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ...

Sở Tư Pháp không thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh nhưng chưa đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ TTHC. Hướng dẫn các đơn vị trong tỉnh thay đổi nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị tại nơi giải quyết TTHC theo nội dung được sửa đổi tại. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

Chủ động kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về công tác kiểm soát TTHC theo đúng quy định.

Sở Tài Chính căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC tham mưu UBND tỉnh mức chi cho hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh, trình HĐND tỉnh thông qua. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong tỉnh hằng năm lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình xây dựng các chuyên mục, chuyên trang và dành thời lượng phù hợp để tuyên truyền rộng rãi đến người dân trên địa bàn tỉnh về các hoạt động triển khai, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nói chung và kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng; trong đó chú trọng tuyên truyền đối với các tập thể, cá nhân điển hình, có cách làm hay, thực hiện tốt công tác cải cách TTHC.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top