Tây Ninh: Tiếp tục lồng ghép các nguồn lực đảm bảo chăm lo tốt cho đồng bào dân tộc thiểu số

Chủ nhật, 27/08/2023 14:40

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2023 địa phương này đã bố trí, lồng ghép các nguồn lực đầu tư gần 23 tỷ đồng để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên đia bàn tỉnh.

20231409-duy18.jpg

Ảnh minh họa

Theo đánh giá của UBND tỉnh Tây Ninh việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, tạo động lực phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; cải thiện đời sống của đồng bào DTTS, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào DTTS so với mức sống trung bình của tỉnh; phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số DTTS; xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu đi đôi với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào DTTS; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Chỉ đạo các cấp được thành lập, kiện toàn kịp thời và đã phát huy hiệu quả hoạt động trong quản lý điều hành, điều phối, đảm bảo Chương trình được triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Các địa phương, đơn vị thực hiện dự án cơ bản nắm được nội dung, phạm vi, đối tượng của từng dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình, nên có sự chủ động trong việc triển khai thực hiện các nội dung được giao làm chủ đầu tư.

Nhìn chung, đến thời điểm hiện tại, các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương cho các dự án, tiểu dự án của Chương trình đã đầy đủ. Do đối tượng và địa bàn thụ hưởng của tỉnh không nhiều nên các văn bản hướng dẫn của Trung ương đảm bảo để tỉnh triển khai thực hiện Chương trình. Ngoài ra, các văn bản do tỉnh ban hành căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương, nên việc thực hiện tại tỉnh Tây Ninh vẫn thuận lợi, chưa phát sinh những khó khăn, vướng mắc về mặt thể chế.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Tây Ninh xác định tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tích hợp, lồng ghép các nguồn lực thực hiện hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS, tập trung vào các vấn đề như: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào DTTS, cứng hóa 2km đường tổ 11 ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp (nối từ khu Sóc Thiết - Chùng Rục đến xã).

Bên cạnh đó, đầu tư trang thiết bị Trạm y tế và chăm sóc sức khỏe người dân tại xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên; đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh; hỗ trợ đầu tư xây dựng và hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho thiết chế văn hóa, thể thao tại các ấp có đông đồng bào DTTS sinh sống; khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS cho mỗi vùng đồng bào DTTS; tổ chức nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn các loại hình văn hóa phi vật thể có nguy cơ bị mai một.

Đồng thời, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể; bảo tồn lễ hội truyền thống tại các địa phương khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch; tuyên truyền, quảng bá rộng rãi văn hóa truyền thống tiêu biểu các DTTS; hỗ trợ hoạt động cho mỗi đội văn nghệ truyền thống; xây dựng mô hình văn hóa truyền thống các DTTS và câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các ấp có đông đồng bào DTTS sinh sống; tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống cấp huyện; thực hiện tuyên truyền kéo giảm tỷ lệ tảo hôn trong đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh...

Cẩm Linh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top