Phú Định: Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Thứ hai, 13/11/2017 14:42

Nhận thức được tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong thời qua, xã Phú Định (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã tập trung triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững đến tận hội viên từ cấp xã đến thôn một cách kịp thời và đang có nhiều chuyển biến tích cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 phấn đấu hoàn thành các tiêu chí thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã đề ra.

20171112-l1.jpg

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2016-2020 làm việc với lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch và UBND xã Phú Định về các Chương trình MTQG

Chương trình xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến
 
Theo báo cáo của UBND xã Phú Định, đến thời điểm này, xã đã hoàn thành 15 tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trước đó, năm 2012 xã mới thực hiện hoàn thành 2 tiêu chí gồm:Quy hoạch và Tiêu chí 8 (Thông tin và truyền thông); đến năm 2013 xã hoàn thành thêm 3 tiêu chí gồm: Tiêu chí 4 (Điện), Tiêu chí 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), Tiêu chí 19 (Quốc phòng và An ninh); năm 2014 thực hiện hoàn thành 6 tiêu chí gồm:Tiêu chí 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), Tiêu chí 9 (Nhà ở dân cư), Tiêu chí 12 (Lao động có việc làm), Tiêu chí 14 (Giáo dục và đào tạo), Tiêu chí 15 (Y tế), Tiêu chí 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm);năm 2015, xã tiếp tục thực hiện hoàn thành 3 tiêu chí gồm:Tiêu chí 3 (Thủy lợi), Tiêu chí 13 (Hình thức tổ chức sản xuất);đến năm 2016: Kế hoạch thực hiện xây dựng Nông thôn mới hoàn thành tiêu chí số 16 (Văn hóa) nhưng chưa đạt được theo tiêu chuẩn. Trong năm 2017 xã trung chỉ đạo xây dựng hoàn thiện 2 tiêu chí gồm: Tiêu chí 11 (Hộ nghèo) và Tiêu chí 16 (Văn hóa).
 
Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giai đoạn 2016-2020), UBND xã Phú Định xác định rõ chủ trương giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nên các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Chính quyền luôn quan tâm chú trọng thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhằm từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Do vậy, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm. Cụ thể hộ nghèo, hộ cận nghèo từ năm 2012 - 2017 như sau: Năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã là 13,63%;năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã là 13,33%; đến năm2016, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã là 7,76%; tính đến ngày 30/10/2017, số lượng hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 4,36%.
 
Bên cạnh đó, về Y tế - Giáo dục hằng năm 100% các hộ nghèo và hộ cận nghèo thuộc Quyết định 705/QĐ-TTg được cấp thẻ bảo hiểm y tế để được khám chữa bệnh. Các hộ cận nghèo thuộc Quyết định 797/QĐ-TTg được phổ biến thông tin và hướng dẫn tham gia BHYT hộ cận nghèo có hỗ trợ 70% chi phí đóng…
 
Thực hiện Chương trình cải thiện nhà ở theo Quyết định 167/QĐ-TTg (gọi tắt đề án 167) UBND xã quan tâm chỉ đạo tích cực, giải ngân kịp thời đầy đủ số tiền được hỗ trợ của nhà nước. UBND xã đã xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng đầu năm 2012 cho 34 nhà. Vốn hỗ trợ của đề án 167 là 272.000.000đ, vốn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 170 triệu, vốn vay ngân hàng chính sách xã hội 80 triệu. Mặt khác, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo Quyết định 2409/QĐ-TTg năm 2011 về kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện của Thủ tướng Chính phủ cho mỗi hộ 49.000đ/tháng/hộ cấp đầy đủ cho hộ nghèo theo từng quý (3 tháng/lần)…
 
Ngoài ra, UBND xã còn hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm tăng thu nhập cho người nghèo; Ưu đãi hộ nghèo về tín dụng (Số hộ nghèo được vay vốn đạt 66% tổng số hộ nghèo hằng năm); Hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý; Hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hóa thông tin (Để tạo điều kiện cho người nghèo hưởng thụ văn hóa, tiếp cận được thông tin, nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua công tác tuyên truyền cộng đồng, thông tin rộng rãi trên loa truyền thành của xã theo giờ đã quy định…)

Theo ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch UBND xã Phú Định, để đạt được kết quả cao về xây dựng nông thôn mới, trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền để cả hệ thống chính trị và nhân dân nhận thức đúng và đầy đủ về xây dựng nông thôn mới và chính họ là chủ thể của xây dựng nông thôn mới thì Chương trình mới thật sự thành công. Cần xác định những công trình, công việc bức xúc của người dân và tập trung thực hiện tốt, từ đó tạo niềm tin và khí thế phấn khởi cho người dân, khơi dậy và phát huy được vai trò chủ thể của dân trong xây dựng nông thôn mới.
Đặc biệt, thực tiễn cho thấy ở thôn nào đoàn kết nội bộ tốt, phát huy dân chủ thật sự, người đứng đầu quyết liệt vào cuộc thì xây dựng nông thôn mới ở nơi đó đạt kết quả cao. Việc huy động và sử dụng các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo thật sự dân chủ, người dân được tham gia bàn bạc, quyết định và có sự giám sát của cộng đồng dân cư để đảm bảo công khai, minh bạch.
 
Bên cạnh đó, việc xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, không được chủ quan, nóng vội, chạy theo thành tích, nhưng phải hết sức tích cực, quyết liệt, vừa làm vừa rút kinh nghiệm hoàn thiện. Cần kịp thời khen thưởng, biểu dương những cá nhân, tổ chức tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới và cần tăng cường kiểm tra, giám sát để có chỉ đạo, uốn nắn kịp thời. Thời gian tới, xã Phú Định tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu trong 4 tiêu chí còn lại gồm: Tiêu chí số 2 (Giao thông); Tiêu chí số 5 (Trường học); Tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa) và Tiêu chí số 10 (Thu nhập). Tạo tiền đề cho năm 2019, 2020 hoàn thành xây dựng nông thôn mới của xã.
 
Triển khai nhiều giải pháp thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững.
 
Để triển khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững được hiệu quả ngay từ bước đầu căn cứ Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của TW, tỉnh, huyện, UBND xã đã chủ động tiếp cận, thành lập ban chỉ đạo, phân công trách nhiệm, thực hiện chương trình, kế hoạch chỉ đạo công tác giảm nghèo; tổ chức hội nghị cốt cán từ xã đến thôn, quán triệt sâu sắc các quan điểm, làm rõ cơ chế chính sách, thảo luận kĩ càng các giải pháp giảm nghèo bền vững, thực hiện các chương trình các dự án giảm nghèo hiệu quả.
 
Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay chính quyền xã Phú Định tập trung đẩy mạnh việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin), góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đã đề ra nhằm giúp cho người dân nắm được chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về chương trình giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh.
 
20171112-l2.jpg
 
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng và Đoàn công tác thăm mô hình trồng hồ tiêu
tại thôn Tân Định, xã Phú Định, huyện Bố Trạch
 
Chủ tịch xã Phú Định Nguyễn Văn Hội chia sẻ: Mặt trận, ban nghành, đoàn thể phối kết hợp chặt chẽ, để làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo. Bám kế hoạch, chỉ tiêu giao của Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch của từng Hội riêng, giao chỉ tiêu cho các chi hội xóa hội viên nghèo có địa chỉ và những việc làm cụ thể giúp đỡ hộ nghèo. Phát huy nội lực ở khu dân cư, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và giúp đỡ hỗ trợ hộ nghèo nâng cao ý thức trong lao động, trong làm ăn để vươn lên. Đồng thời từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” huy động để đóng góp hằng năm để hỗ trợ bò sinh sản cho hộ nghèo chăn nuôi, phát huy chương trình này để làm tốt trong những năm tới, để tiếp tục nhân rộng hơn.
 
Cũng theo ôngNguyễn Văn Hội, để chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả cao, cần coi trọng công tác tổ chức tuyên truyền cho nhân dân (Đặc biệt là người nghèo) nhận thức được ý nghĩa của chương trình giảm nghèo bền vững là công cụ hỗ trợ người nghèo về vốn, trình độ khó hoạc kỹ thuật, cơ sở hạ tầng giúp cho người dân có thể tiếp cận khoa học kỹ thuật,cây, con, giống mới, thay đổi tư duy, cách làm ăn... để tự mình vươn lên thoát nghèo.
 
Để đạt xã nông thôn mới vào năm 2020 theo lộ trình đề ra, theo Chủ tịch xã Phú Định cần tập trung xây dựng hoàn thiện các tiêu chí còn lại và phát huy động tất cả các nguồn lực. Tuy nhiên, nguồn vốn của địa phương rất hạn chế, hơn nữa do ảnh hưởng của cơn bảo số 10 vừa qua làm ảnh hưởng nặng nề đến đời sống cũng như thu nhập của người dân trong xã. Bởi vậy, đề nghị cấp trên tạo điều kiện xem xét bố trí kinh phí hỗ trợ cho địa phương xây dựng các công trình thiết yếu như: xây dựng trung tâm học tập cộng đồng xã (Hội trường xã); đề nghị huyện có chính sách ưu tiên phân bổ nguồn vốn sớm cho xã thực hiện và đạt nông thôn mới trong năm 2020; Tăng cường hỗ trợ phân bổ nguồn vốn nhằm xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội cho địa phương; Tăng cường sự tham gia của người dân trong công tác giảm nghèo, để công tác giảm nghèo trở thành công tác của toàn dân, toàn xã hội. Giảm dần các chính sách hỗ trợ trực tiếp mang tính trợ cấp, tăng các chính ách hỗ trợ gián tiếp như vay vốn qua ngân hàng chính sách để khuyến khích tính chủ động vươn lên của hộ nghèo. Có các cơ chế chính sách hỗ trợ cho các hộ cận nghèo, các hộ mới thoát nghèo tiếp tục được hưởng các chính sách ưu đãi vay vốn, y tế, giáo dục như hộ nghèo, các hỗ trợ cần thiết giúp các hộ thoát nghèo bền vững, không còn tái nghèo.
 
Cũng theo ông Nguyễn Văn Hội, để đạt xã nông thôn mới vào năm 2020 cần tập trung xây dựng các tiêu chí còn lại, đòi hỏi phải huy động tất cả các nguồn lực. Đồng thời, đề nghị huyện có chính sách ưu tiên phân bổ nguồn vốn sớm cho xã thực hiện và đạt nông thôn mới trong năm 2020; Tăng cường hỗ trợ phân bổ nguồn vốn nhằm xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội cho địa phương; Tăng cường sự tham gia của người dân trong công tác giảm nghèo, để công tác giảm nghèo trở thành công tác của toàn dân, toàn xã hội; Giảm dần các chính sách hỗ trợ trực tiếp mang tính trợ cấp, tăng các chính ách hỗ trợ gián tiếp như vay vốn qua ngân hàng chính sách để khuyến khích tính chủ động vươn lên của hộ nghèo. Có các cơ chế chính sách hỗ trợ cho các hộ cận nghèo, các hộ mới thoát nghèo tiếp tục được hưởng các chính sách ưu đãi vay vốn, y tế, giáo dục như hộ nghèo, các hỗ trợ cần thiết giúp các hộ thoát nghèo bền vững, không còn tái nghèo.
 
Đài Sơn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top