Nhiệm vụ về cắt giảm, đơn giải hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020

Thứ ba, 19/05/2020 08:59

Ngày 12/5/2020, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị quyết về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Trong 07 nhiệm vụ cơ bản đề ra cho giai đoạn 2020-2025, năm 2020 Chính phủ tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng làm tiền đề cho các năm tiếp theo.

 Cụ thể là:

- Xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm thống kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.
- Tập huấn, nâng cao năng lực cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.
- Cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ trên tất cả các lĩnh vực vào phần mềm thống kê, rà soát. Đồng thời, rà soát và kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không hợp lý, đang là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, trong đó ưu tiên nhóm quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 cụ thể như sau:
 
STT
Nội dung công việc
Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối hợp
Thời gian hoàn thành
Kết quả
I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ, THEO DÕI, HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN
1
Xây dựng, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Quyết định ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020.
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Văn phòng Chính phủ
Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày Chính phủ ban hành Nghị quyết
Quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ.
2
Xây dựng, đưa vào sử dụng phần mềm thống kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Văn phòng Chính phủ
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Tháng 5 năm 2020
Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát.
3
Biên soạn tài liệu hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai thực hiện thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Văn phòng Chính phủ
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Tháng 5 năm 2020
Tài liệu hướng dẫn kèm Biểu mẫu thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.
4
Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu về điều kiện kinh doanh để hỗ trợ các bộ, cơ quan trong việc thống kê, cập nhật, bổ sung các quy định về điều kiện kinh doanh
Văn phòng Chính phủ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tháng 6 năm 2020
Dữ liệu được kết nối, chia sẻ trên phần mềm thống kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
5
Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Văn phòng Chính phủ
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính
Tháng 6 năm 2020
Các học viên tham gia khóa đào tạo nắm vững những kỹ năng và yêu cầu cần thiết phục vụ cho việc thống kê, tính chi phí tuân thủ và rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.
6
Tổ chức tiếp nhận, thu thập, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp về các quy định không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia; qua đối thoại, tham vấn.
Văn phòng Chính phủ
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính
Thường xuyên
Ý kiến của doanh nghiệp, người dân được tiếp nhận, xử lý theo quy định.
7
Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai thực hiện nhiệm vụ thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo kế hoạch hàng năm.
Văn phòng Chính phủ
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính
Thường xuyên
Các buổi kiểm tra, làm việc với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan thực hiện nhiệm vụ.
8
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông để tuyên truyền về việc triển khai và kết quả thực hiện Chương trình.
Văn phòng Chính phủ
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan thông tấn báo chí
Thường xuyên
Các sản phẩm truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và thu hút sự quan tâm, tham gia của toàn xã hội để thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh.
II. TRIỂN KHAI THỐNG KÊ, TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ
1
Thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Văn phòng Chính phủ
30/9/2020
Các biểu mẫu thống kê, tính chi phí tuân thủ đã được hoàn thành theo hướng dẫn (cập nhật trên hệ thống phần mềm) và Công văn gửi lấy ý kiến Văn phòng Chính phủ
2
Góp ý đối với kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ.
Văn phòng Chính phủ
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Theo quy định tại Nghị định số 138/2016/NĐ-CP
Kết quả đánh giá độc lập của Văn phòng Chính phủ về chất lượng thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ.
3
Tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các dữ liệu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên hệ thống phần mềm thống kê, rà soát.
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Văn phòng Chính phủ
15/10/2020
Dữ liệu về quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và các Biểu tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được bổ sung, hoàn thiện trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát.
4
Cập nhật bổ sung, hoàn thiện các dữ liệu về quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh khi có thay đổi.
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Văn phòng Chính phủ; Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính
Thường xuyên
Nâng cao chất lượng dữ liệu thống kê và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát.
5
Tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Văn phòng Chính phủ
31/10/2020
Báo cáo tình hình, kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
6
Rà soát độc lập những quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh có liên quan đến nhiều bộ, ngành hoặc có nhiều phản ánh, kiến nghị từ phía doanh nghiệp, người dân; đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng giải quyết hoặc biện pháp xử lý.
Văn phòng Chính phủ
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính
Thường xuyên
Đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng giải quyết hoặc biện pháp xử lý.
III. TRIỂN KHAI RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ; TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ SAU ĐƠN GIẢN HÓA; ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
1
Rà soát, đánh giá; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa.
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Các bộ, cơ quan liên quan
Trước ngày 01/10/2020
Các Biểu mẫu rà soát, đánh giá; Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ; dự thảo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ gửi lấy ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan.
2
Góp ý kết quả rà soát, tính chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Theo Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP
Văn bản góp ý đối với kết quả rà soát, tính chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.
3
Tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan và ý kiến của cá nhân, tổ chức, hoàn thiện Biểu mẫu rà soát, đánh giá, Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ và Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Văn phòng Chính phủ; các bộ, cơ quan liên quan
Thường xuyên
Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; các Biểu mẫu rà soát, đánh giá; Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.
4
Trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Văn phòng Chính phủ
31/10/2020
Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh kèm theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án, cắt giảm đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.
IV. THỰC THI PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐÃ ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT VÀ SƠ KẾT, TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1
Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ đối với kiến nghị thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan ngang bộ.
Các bộ, cơ quan ngang bộ
 
Ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua
Văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan ngang bộ được ban hành
2
Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Bộ Tư pháp
Ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua
Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ; đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định.
3
Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Bộ Tư pháp
Ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua
Dự thảo Văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định và tổng hợp để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.
4
Tổ chức thẩm định văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Tư pháp
Các bộ, cơ quan ngang bộ; Văn phòng Chính phủ
Theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp theo quy định gửi các bộ, cơ quan ngang bộ.
5
Trên cơ sở tiếp nhận, tổng hợp đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trình Chính phủ thông qua, trong đó nêu rõ tên văn bản, thời gian dự kiến trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và xem xét, thông qua văn bản.
Báo cáo Thủ tướng Chính phủ phân công một bộ chủ trì xây dựng văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ (trong trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng một văn bản sửa nhiều văn bản).
Bộ Tư pháp
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được Chính phủ thông qua để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ quốc hội;
Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phân công một bộ chủ trì xây dựng văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa.
6
Trên cơ sở kết quả thẩm định của Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Bộ Tư pháp; Bộ, cơ quan ngang bộ được Thủ tướng Chính phủ phân công chủ trì
Thực hiện theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ đã được tiếp thu, hoàn thiện, trình Chính phủ.
7
Trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chung để thực thi phương án giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Bộ, cơ quan ngang bộ được Thủ tướng Chính phủ phân công chủ trì
Các bộ, cơ quan ngang bộ; Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chung để thực thi phương án đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ trình cơ quan có thẩm quyền.
8
Tổng hợp, cập nhật, điều chỉnh Biểu thống kê và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau đơn giản hóa trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát phục vụ công tác theo dõi, đánh giá kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau khi văn bản (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được ban hành.
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Văn phòng Chính phủ
Thường xuyên
Biểu thống kê, biểu tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau đơn giản hóa đã hoàn thành được cập nhật trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát.
9
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Văn phòng Chính phủ
25/12/2020
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
10
Công bố, công khai kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Văn phòng Chính phủ
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Thường xuyên
Công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.
11
Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
31/12/2020
Báo cáo sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ, trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.
 
 PHÒNG KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT
 
PHÒNG KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top