Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 23/09/2021

DANH SÁCH CÁC PHÒNG THỬ NGHIỆM ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Danh sách các phòng thử nghiệm được chỉ định

27/05/2021 15:20 CH Xem cỡ chữ

STT
Tên Tổ chức thử nghiệm/Phòng thử nghiệm
Địa chỉ
Số Quyết định chỉ định
Phạm vi được chỉ định(*)
Hiệu lực đến ngày
1
Trung tâm Kỹ thuật
(Cục Tần số Vô tuyến điện)
(1) Cơ sở 1: 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
(2) Cơ sở 2: 45 Trần Lựu, Khu phố 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
1) Cơ sở 1:
QCVN 8:2010/BTTTT, QCVN 9:2016/BTTTT, QCVN 10:2010/BTTTT, QCVN 12:2015/BTTTT, QCVN 15:2015/BTTTT, QCVN 16:2018/BTTTT, QCVN 18:2014/BTTTT, QCVN 22:2010/BTTTT, QCVN 23:2011/BTTTT, QCVN 24:2011/BTTTT, QCVN 25:2011/BTTTT, QCVN 26:2011/BTTTT, QCVN 27:2011/BTTTT, QCVN 28:2011/BTTTT, QCVN 29:2011/BTTTT, QCVN 30:2011/BTTTT, QCVN 32:2020/BTTTT, QCVN 37:2018/ BTTTT, QCVN 40:2011/BTTTT, QCVN 41:2016/BTTTT, QCVN 42:2011/BTTTT, QCVN 43:2011/BTTTT, QCVN 44:2018/BTTTT, QCVN 47:2015/BTTTT, QCVN 50:2011/BTTTT, QCVN 50:2020/BTTTT, QCVN 51:2011/BTTTT, QCVN 52:2011/BTTTT, QCVN 52:2020/BTTTT, QCVN 53:2017/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 54:2020/BTTTT, QCVN 55:2011/ BTTTT, QCVN 56:2011/BTTTT, QCVN 57:2018/BTTTT, QCVN 58:2011/BTTTT, QCVN 59:2011/BTTTT, QCVN 60:2011/BTTTT, QCVN 61:2011/BTTTT, QCVN 62:2011/BTTTT, QCVN 63:2012/BTTTT, QCVN 64:2012/BTTTT, QCVN 65:2013/BTTTT, QCVN 66:2018/BTTTT, QCVN 67:2013/BTTTT, QCVN 68:2013/BTTTT, QCVN 70:2013/BTTTT, QCVN 71:2013/BTTTT, QCVN 72:2013/BTTTT, QCVN 73:2013/BTTTT, QCVN 74:2013/BTTTT, QCVN 74:2020/BTTTT, QCVN 75:2013/BTTTT, QCVN 76:2013/BTTTT, QCVN 77:2013/BTTTT, QCVN 78:2014/BTTTT, QCVN 80:2014/BTTTT, QCVN 83:2014/BTTTT, QCVN 86:2019/BTTTT, QCVN 91:2015/BTTTT, QCVN 92:2015/BTTTT, QCVN 93:2015/BTTTT, QCVN 94:2015/BTTTT, QCVN 96:2015/BTTTT, QCVN 97:2015/BTTTT, QCVN 99:2015/BTTTT, QCVN 100:2015/BTTTT, QCVN 103:2016/BTTTT, QCVN 104:2016/BTTTT, QCVN 105:2016/BTTTT, QCVN 106:2016/BTTTT, QCVN 107:2016/BTTTT, QCVN 108:2016/BTTTT, QCVN 110:2017/BTTTT, QCVN 111:2017/BTTTT, QCVN 112:2017/BTTTT, QCVN 113:2017/BTTTT, QCVN 114:2017/BTTTT, QCVN 116:2017/BTTTT, QCVN 117:2018/BTTTT, QCVN 117:2020/BTTTT, QCVN 118:2018/BTTTT, QCVN 119:2019/BTTTT, QCVN 122:2020/BTTT
TCVN 6988:2006, TCVN 7189:2009, TCVN 7317:2003, TCVN 8235:2009, TCVN 7600:2010, TCVN 7909-4-2:2015, TCVN 7909-4-3:2015, TCVN 8241-4-5:2009, TCVN 7909-4-6:2015, TCVN 7909-4-8:2015, TCVN 8241-4-11:2009, IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020
CISPR 11:2015, CISPR 11:2015+AMD1:2016 +AMD2:2019, CISPR 13:2009, CISPR 22:2008, CISPR 24:2010, CISPR 24:2010 + A1:2015, CISPR 32:2015, CISPR 32:2015/COR1:2016, CISPR 32:2015+AMD:2019
IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2010, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2020, IEC 61000-3-3:2013, IEC 61000-3-3:2017, IEC 60945:2002, IEC 60945:2002/COR1:2008
EN 301 489-1 V2.2.3, EN 300 328 V2.2.2, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 220-2 V3.2.1, EN 300 440 V2.2.1, EN 301 489-28 V1.1.1, EN 301 489-33 V2.2.1, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 301 489-18 V1.3.1, EN 301 489-50 V2.2.1, EN 301 489-22 V1.3.1, EN 301 489-17 V3.2.0, EN 301 489-6 V2.2.1, EN 301 489-4 V3.2.0, EN 301 489-52 V.1.1.0
CFR 47 Part 15
2) Cơ sở 2:
QCVN 8:2010/BTTTT, QCVN 9:2016/BTTTT, QCVN 10:2010/BTTTT, QCVN 18:2014/BTTTT, QCVN 22:2010/BTTTT, QCVN 23:2011/BTTTT, QCVN 24:2011/BTTTT, QCVN 25:2011/BTTTT, QCVN 26:2011/BTTTT, QCVN 27:2011/BTTTT, QCVN 28:2011/BTTTT, QCVN 29:2011/BTTTT, QCVN 30:2011/BTTTT, QCVN 32:2020/BTTTT, QCVN 37:2018/ BTTTT, QCVN 40:2011/BTTTT, QCVN 42:2011/BTTTT, QCVN 43:2011/BTTTT, QCVN 44:2018/BTTTT, QCVN 47:2015/BTTTT, QCVN 50:2011/BTTTT, QCVN 50:2020/BTTTT, QCVN 51:2011/BTTTT, QCVN 52:2011/BTTTT, QCVN 52:2020/BTTTT, QCVN 53:2017/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 54:2020/BTTTT, QCVN 55:2011/ BTTTT, QCVN 56:2011/BTTTT, QCVN 57:2018/BTTTT, QCVN 58:2011/BTTTT, QCVN 59:2011/BTTTT, QCVN 60:2011/BTTTT, QCVN 61:2011/BTTTT, QCVN 62:2011/BTTTT, QCVN 63:2012/BTTTT, QCVN 64:2012/BTTTT, QCVN 65:2013/BTTTT, QCVN 66:2018/BTTTT, QCVN 67:2013/BTTTT, QCVN 68:2013/BTTTT, QCVN 70:2013/BTTTT, QCVN 71:2013/BTTTT, QCVN 72:2013/BTTTT, QCVN 73:2013/BTTTT, QCVN 74:2013/BTTTT, QCVN 74:2020/BTTTT, QCVN 75:2013/BTTTT, QCVN 76:2013/BTTTT, QCVN 77:2013/BTTTT, QCVN 78:2014/BTTTT, QCVN 80:2014/BTTTT, QCVN 91:2015/BTTTT, QCVN 92:2015/BTTTT, QCVN 93:2015/BTTTT, QCVN 94:2015/BTTTT, QCVN 96:2015/BTTTT, QCVN 97:2015/BTTTT, QCVN 99:2015/BTTTT, QCVN 100:2015/BTTTT, QCVN 103:2016/BTTTT, QCVN 104:2016/BTTTT, QCVN 105:2016/BTTTT, QCVN 106:2016/BTTTT, QCVN 107:2016/BTTTT, QCVN 108:2016/BTTTT, QCVN 112:2017/BTTTT, QCVN 113:2017/BTTTT, QCVN 114:2017/BTTTT, QCVN 116:2017/BTTTT, QCVN 118:2018/BTTTT, QCVN 119:2019/BTTTT, QCVN 122:2020/BTTT
TCVN 6988:2006, TCVN 7189:2009, TCVN 7317:2003, TCVN 8235:2009, TCVN 7600:2010, TCVN 7909-4-2:2015, TCVN 7909-4-3:2015, TCVN 8241-4-5:2009, TCVN 7909-4-6:2015, TCVN 7909-4-8:2015, TCVN 8241-4-11:2009, IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020
CISPR 11:2015, CISPR 11:2015+AMD1:2016 +AMD2:2019, CISPR 13:2009, CISPR 22:2008, CISPR 24:2010, CISPR 24:2010 + A1:2015, CISPR 32:2015, CISPR 32:2015/COR1:2016, CISPR 32:2015+AMD:2019
IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2010, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2020, IEC 61000-3-3:2013, IEC 61000-3-3:2017, IEC 60945:2002, IEC 60945:2002/COR1:2008
EN 301 489-1 V2.2.3, EN 300 328 V2.2.2, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 220-2 V3.2.1, EN 300 440 V2.2.1, EN 301 489-28 V1.1.1, EN 301 489-33 V2.2.1, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 301 489-18 V1.3.1, EN 301 489-22 V1.3.1, EN 301 489-17 V3.2.0, EN 301 489-6 V2.2.1, EN 301 489-4 V3.2.0
CFR 47 Part 15
26/4/2024
2
Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông
(Cục Viễn thông)
Tầng 7, Tòa nhà Cục Viễn thông, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
1) Trụ sở Trung tâm:
QCVN 7:2010/BTTTT, QCVN 10:2010/BTTTT, QCVN 12:2015/BTTTT, QCVN 15:2015/BTTTT, QCVN 16:2018/BTTTT, QCVN 17:2010/BTTTT, QCVN 19:2010/BTTTT, QCVN 22:2010/BTTTT, QCVN 23:2011/BTTTT, QCVN 24:2011/BTTTT, QCVN 25:2011/BTTTT, QCVN 26:2011/BTTTT, QCVN 29:2011/BTTTT, QCVN 30:2011/BTTTT, QCVN 31:2011/BTTTT, QCVN 37:2018/BTTTT, QCVN 40:2011/BTTTT, QCVN 41:2016/BTTTT, QCVN 42:2011/BTTTT, QCVN 43:2011/BTTTT, QCVN 44:2018/BTTTT, QCVN 45:2011/BTTTT, QCVN 46:2011/BTTTT, QCVN 47:2015/BTTTT, QCVN 48:2011/BTTTT, QCVN 49:2011/BTTTT, QCVN 50:2011/BTTTT, QCVN 51:2011/BTTTT, QCVN 52:2011/BTTTT, QCVN 53:2017/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 54:2020/BTTTT, QCVN 55:2011/BTTTT, QCVN 56:2011/BTTTT, QCVN 59:2011/BTTTT, QCVN 61:2011/BTTTT, QCVN 63:2012/BTTTT, QCVN 63:2020/BTTTT, QCVN 65:2013/BTTTT, QCVN 66:2018/BTTTT, QCVN 70:2013/BTTTT, QCVN 73:2013/BTTTT, QCVN 74:2013/BTTTT, QCVN 75:2013/BTTTT, QCVN 76:2013/BTTTT, QCVN 77:2013/BTTTT, QCVN 91:2015/BTTTT, QCVN 92:2015/BTTTT, QCVN 95:2015/BTTTT, QCVN 101:2016/BTTTT, QCVN 101:2020/BTTTT, QCVN 110:2017/BTTTT, QCVN 111:2017/BTTTT, QCVN 117:2018/BTTTT, QCVN 117:2020/BTTTT, QCVN 122:2020/BTTTT
TCVN 8665:2011, TCVN 8238:2009, TCVN 8697:2011
EN 301 502, EN 301 511, EN 300 328, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3, EN 301 908-11, EN 301 908-13, EN 301 908-14, EN 301 893
IEC 61690 (2011), IEC 62133:2012, IEC 61690-3:2017, IEC 61233-2:2017
QCVN 8:2010/BTTTT, QCVN 9:2016/BTTTT, QCVN 32:2011/BTTTT, QCVN 32:2020/BTTTT, QCVN 78:2014/BTTTT, TCVN 3718-1:2005
QCVN 34:2019/BTTTT, QCVN 35:2019/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT, QCVN 82:2014/BTTTT, QCVN 83:2014/BTTTT, QCVN 85:2014/BTTTT, TCVN 8690:2011, TCVN 11302:2016
2) Chi nhánh miền Nam:
QCVN 12:2015/BTTTT, QCVN 15:2015/BTTTT, QCVN 47:2015/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 54:2020/BTTTT, QCVN 65:2013/BTTTT, QCVN 117:2018/BTTTT, QCVN 117:2020/BTTTT
EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 300 328, EN 301 893
QCVN 8:2010/BTTTT, QCVN 9:2016/BTTTT, QCVN 32:2011/BTTTT, QCVN 32:2020/BTTTT, QCVN 78:2014/BTTTT, TCVN 3718-1:2005
3) Chi nhánh miền Trung:
QCVN 12:2015/BTTTT, QCVN 13:2010/BTTTT, QCVN 15:2015/BTTTT
QCVN 34:2019/BTTTT, QCVN 35:2019/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT, QCVN 82:2014/BTTTT
QCVN 8:2010/BTTTT, QCVN 9:2016/BTTTT, QCVN 32:2011/BTTTT, QCVN 32:2020/BTTTT, QCVN 78:2014/BTTTT, TCVN 3718-1:2005
04/3/2024
3
Trung tâm Chính phủ điện tử
(Cục Tin học hóa)
Tầng 22, Tòa nhà
VNTA, Số 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
 
IEEE 830-1998
QCVN 102:2016/BTTTT
TCVN 8702:2011, TCVN 8703:2011, TCVN 8704:2011, TCVN 8705:2011, TCVN 8706:2011, TCVN 8709-1:2011, TCVN 8709-2:2011, TCVN 8709-3:2011, TCVN 12637:2019
25/9/2022
4
Trung tâm đo kiểm và dịch vụ phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
(Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử)
115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
QCVN 63:2012/BTTTT, QCVN 63:2020/BTTTT, QCVN 64:2012/BTTTT, QCVN 71:2013/BTTTT, QCVN 79:2014/BTTTT, QCVN 80:2014/BTTTT, QCVN 83:2014/BTTTT, QCVN 84:2014/BTTTT, QCVN 85:2014/BTTTT, QCVN 87:2020/BTTTT
TCVN 6850-1:2001, TCVN 6850-2:2001, TCVN 8666:2011, TCVN 10296:2014, TCVN 10298:2014
09/12/2023
5
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3
(Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
49 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
TCVN 7189:2009, TCVN 7317:2003, TCVN 8235:2009, TCVN 7600:2010, TCVN 6988:2018, TCVN 7909-4-2:2015, TCVN 7909-4-3:2015, TCVN 8241-4-5:2009, TCVN 7909-4-6:2015, TCVN 7909-4-8:2015, TCVN 8241-4-11:2009
QCVN 22:2010/BTTTT, QCVN 118:2018/BTTTT, QCVN 18:2014/BTTTT, QCVN 47:2015/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 55:2011/BTTTT, QCVN 65:2013/BTTTT, QCVN 73:2013/BTTTT, QCVN 74:2013/BTTTT, QCVN 91:2015/BTTTT, QCVN 94:2015/BTTTT, QCVN 96:2015/BTTTT, QCVN 112:2017/BTTTT, QCVN 113:2017/BTTTT, QCVN 114:2017/BTTTT, QCVN 119:2019/BTTTT, QCVN 101:2016/BTTTT, QCVN 101:2020/BTTTT
CFR 47 Part 15, CISPR 22:2008, CISPR 24:2010+A1:2015, CISPR 32:2015/COR1:2016, CISPR 32:2015/AMD1:2019, CISPR 13:2009, CISPR 35:2016, CISPR 11:2015, CISPR 11:2015/AMD2:2019, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2010, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014/AMD1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2020, IEC 61000-4-12:2006, IEC 61000-3-2:2014, IEC 61000-3-2:2018, IEC 61000-3-3:2013, IEC 61000-3-3:2017, EN 301489-1 V1.9.2, EN 300328 (11-1996), EN 300330 V1.2.2, EN 301893 V1.3.1, EN 300220-2 V2.3.1, EN 300440-1 V1.5.1, EN 300440-2 V1.3.1, EN 301357-1 V1.4.1, EN 301489-33 (02-2009), EN 301489-3 (06-2013), EN 301489-17 V2.2.1, EN 301489-6 V1.4.1, EN 301489-4 V2.2.1, IEC 60945:2002, IEC 60945:2002/COR1:2008, IEC 62133-2:2017
04/02/2024
6
Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quacert)
(Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
Số 8, Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
QCVN 101:2016/BTTTT
QCVN 101:2020/BTTTT
IEC 91690-3:2017
IEC 62133-2:2017
UC38.3
05/10/2023
7
Phòng thử nghiệm truyền dẫn quang - VILAS 285
(Công ty Cổ phần Cáp quang Việt Nam VINA-OFC)
Dốc Vân, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
IEC 60793-1-40-C:2019
ITU-T G650.1(6.4.2):2018
IEC 60794-1-21:2015
IEC 60794-1-22:2017
IEC 60793-1-20 Annex B:2014
IEC 60793-1-45:2017
22/9/2023
8
Phòng Đo kiểm & Tối ưu
(Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone)
Tòa nhà Mobifone, Lô VP1, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 81:2014/BTTTT, QCVN 82:2014/BTTTT, QCVN 08:2010/BTTTT
26/11/2022
270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
QCVN 41:2016/BTTTT, QCVN 16:2018/BTTTT, QCVN 53:2017/BTTTT, QCVN 66:2018/BTTTT TCVN 8687:2011
IEEE Std 149™-1979 (R2008)
ITU-R M.2244, IEC 62037-6:2013
IEC 60896-21:2004, IEC 60896-22:2004
05/6/2023
9
Phòng Đo kiểm PITC
(Công ty CP Đầu tư PITC)
Tầng 12A, Tòa nhà Pico Plaza, Số 20 Đường Cộng hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
920/QĐ-BTTTT ngày 18/6/2019
QCVN 34:2014/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT,
QCVN 08:2010/BTTTT
18/6/2022
10
Phòng Đo kiểm Viễn thông
(Công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông FTS)
P. 807, Nhà khách 299, Số 111 Võng Thị, Q.Tây Hồ - Hà Nội.
QCVN 34:2014/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 81:2014/BTTTT, QCVN 08:2010/BTTTT
19/7/2022
11
Phòng Kỹ thuật Đo kiểm
(Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông TST)
Số 4A,B,C Vương Thừa Vũ – Q.Thanh Xuân – Hà Nội
QCVN 34:2019/BTTTT, QCVN 35:2019/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT, QCVN 82:2014/BTTTT, QCVN 8:2010/BTTTT, QCVN 9:2016/BTTTT, QCVN 32:2020/BTTTT
21/8/2023
12
Trung tâm Quản lý Điều hành mạng
(Ban Khai thác mạng - Chi nhánh Tổng công ty Hạ tầng mạng)
Số 30 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
QCVN 34:2019/BTTTT, QCVN 35:2019/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT, QCVN 84:2014/BTTTT, QCVN 08:2010/BTTTT
27/11/2023
13
Phòng Đo kiểm
(Công ty cổ phần viễn thông tin học điện tử KASATI)
Số 270A, phố Lý Thường Kiệt, Phường 14, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh
QCVN 08:2010/BTTTT, QCVN 09:2010/BTTTT, QCVN 32:2020/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT
14/8/2023
14
Phòng thử nghiệm Sức Sống mới
(Công ty Cổ phần Công nghệ thương mại và dịch vụ Sức sống mới)
Số 5, Ngách 33, Ngõ 189, Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội
QCVN 34:2014/BTTTT, QCVN 35:2011/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 81:2014/BTTTT
05/10/2021
15
Phòng thí nghiệm - VILAS 792
(Công ty Cổ phần Dây và Cáp SACOM)
Đường số 4, Khu công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
TCVN 6745:2000, TCVN 8665:2011, TCVN 8696:2011
IEC 60793-1-40-C:2001, IEC 60793-1-42:2013
IEC 60794-1-2-E1:2015, IEC 60794-1-2-E3:2015, IEC 60794-1-2-E4:2015, IEC 60794-1-2-E6:2015, IEC 60794-1-2-E7:2015, IEC 60794-1-21-E11:2015, IEC 60794-1-21-E14:2015, IEC 60794-1-22-F1:2012, IEC 60794-1-22-F5:2012
ITU-T G.652:2016
18/12/2021
16
Phòng Đo kiểm
(Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT)
Số 10 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
QCVN 08:2010/BTTTT, QCVN 09:2016/BTTTT, QCVN 32:2011/BTTTT, QCVN 34:2014/BTTTT, QCVN 35:2011/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT
28/12/2021
17
Phòng Đo lường kiểm chuẩn – VILAS 020
(Trung tâm Ứng dụng tin học và phát triển công nghệ phát thanh - Đài Tiếng nói Việt Nam)
Số 58 Quán Sứ, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
QCVN 9:2010/BTTTT, QCVN 29:2011/BTTTT, QCVN 30:2011/BTTTT, QCVN 64:2012/BTTTT, QCVN 70:2013/BTTTT, QCVN 77:2013/BTTTT, QCVN 83:2014/BTTTT
28/12/2021
18
Công ty Cổ phần Viễn thông TBNet
(Công ty Cổ phần Viễn thông TBNet)
32, Đường Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
QCVN 8:2010/BTTTT
06/6/2022
19
Phòng Kiểm tra Chất lượng sản phẩm
(Công ty TNHH MTV Thông tin M3)
Phường Xuân Khanh, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
TCVN 8665:2011, TCVN 8696:2011
IEC 60793-1-40:2001 Method C
IEC 60794-1-21:2015 Method E1, E3, E4, E6, E7, E14
IEC 60794-1-22:2012 Method F1, F5b
ITU-T G.650.2:2007 Clause 5.1
13/11/2022
20
Công ty Cổ phần DT&C VINA
(Công ty Cổ phần DT&C VINA)
Lô 01A-RD02, Khu R&D, KCNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, Xã Tân Xã, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
QCVN 18:2014/BTTTT, QCVN 86:2019/BTTTT, QCVN 96:2015/BTTTT, QCVN 103:2016/BTTTT, QCVN 112:2017/BTTTT, QCVN 114:2017/BTTTT, QCVN 118:2018/BTTTT
08/7/2023
21
Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia
(Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia)
Tầng 2, Số 28, Ngõ 29/4, Phố Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
QCVN 101:2016/BTTTT
QCVN 101:2020/BTTTT
IEC 62133-2:2017
29/9/2023
22
Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Toàn Thắng
(Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Toàn Thắng)
Số 104/10, Ngõ 22, Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
QCVN 08:2010/BTTTT
12/6/2023
23
Công ty Cổ phần Đánh giá phù hợp Việt Nam
(Công ty Cổ phần Đánh giá phù hợp Việt Nam)
Phòng 305, Tầng 3, Tòa nhà Detech, Số 8 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
QCVN 101:2016/BTTTT, QCVN 101:2020/BTTTT
IEC 62133-2:2017
22/01/2024
24
Công ty Cổ phần Phát triển Việt Hùng
(Công ty Cổ phần Phát triển Việt Hùng)
Số 177 Trịnh Khả, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
QCVN 08:2010/BTTTT
01/9/2023
25
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế VIETTEL
(Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế VIETTEL)
Số 1 Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
QCVN 08:2010/BTTTT
07/9/2023
26
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện
(Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)
122 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
QCVN 22:2010/BTTTT, QCVN 42:2011/BTTTT, QCVN 43:2011/BTTTT, QCVN 47:2015/BTTTT, QCVN 48:2011/BTTTT, QCVN 49:2011/BTTTT, QCVN 50:2011/BTTTT, QCVN 51:2011/BTTTT, QCVN 52:2011/BTTTT, QCVN 53:2017/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 54:2020/BTTTT, QCVN 65:2013/BTTTT, QCVN 73:2013/BTTTT, QCVN 74:2013/BTTTT, QCVN 74:2020/BTTTT
TCVN 8238:2009, TCVN 8665:2011, TCVN 8696:2011, TCVN 8697:2011, TCVN 8698:2011, , TCVN 10296:2014, TCVN 8687:2011, TCVN 11298-1:2016, IEC 61643-11:2011, IEC 61643-21, UL 1449, ANSI IEEE C62.41
QCVN 34:2019/BTTTT, QCVN 35:2019/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT, QCVN 82:2014/BTTTT, QCVN 84:2014/BTTTT
QCVN 8:2010/BTTTT, QCVN 9:2016/BTTTT, QCVN 32:2011/BTTTT, QCVN 32:2020/BTTTT, TCVN 8071:2009, TCVN 9250:2012
05/01/2024
27
Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Comit
(Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Comit)
Tầng 9, Tòa nhà IC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT, QCVN 82:2014/BTTTT, QCVN 8:2010/BTTTT, QCVN 9:2016/BTTTT
25/3/2024
28
Công ty Cổ phần Viễn thông VTC
(Công ty Cổ phần Viễn thông VTC)
750 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
QCVN 34:2019/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT, QCVN 8:2010/BTTTT, QCVN 9:2016/BTTTT
11/5/2024
29
Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Phát triển Viễn thông
(Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Phát triển Viễn thông)
Số 7, Ngõ 45, Tổ 35, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
QCVN 34:2019/BTTTT, QCVN 35:2019/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT
24/5/2024

 

(*) Năng lực chi tiết xem trong Quyết định chỉ định hoặc liên hệ trực tiếp tổ chức thử nghiệm (phòng thử nghiệm).

Vụ KHCN

Lượt truy cập: 24592

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 52)