Danh sách các phòng thử nghiệm được chỉ định

Thứ ba, 05/03/2024 11:10

TT

Tên Tổ chức thử nghiệm/Phòng thử nghiệm

Địa chỉ

Số Quyết định chỉ định

Phạm vi được chỉ định(*)

Hiệu lực đến ngày

1

Trung tâm Kỹ thuật

(Cục Tần số Vô tuyến điện)

(1) Cơ sở 1: 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(2) Cơ sở 2: 45 Trần Lựu, Khu phố 5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

573/QĐ-BTTTT

ngà

y 06/4/2023

1) Cơ sở 1:

QCVN 8:2010/BTTTT, QCVN 8:2022/BTTTT; QCVN 9:2016/BTTTT, QCVN 10:2010/BTTTT, QCVN 12:2015/BTTTT, QCVN 15:2015/BTTTT, QCVN 16:2018/BTTTT, QCVN 18:2014/BTTTT, QCVN 18:2022/BTTTT; QCVN 22:2010/BTTTT, QCVN 23:2011/BTTTT, QCVN 24:2011/BTTTT, QCVN 25:2011/BTTTT, QCVN 26:2011/BTTTT, QCVN 27:2011/BTTTT, QCVN 28:2011/BTTTT, QCVN 29:2011/BTTTT, QCVN 30:2011/BTTTT, QCVN 32:2020/BTTTT, QCVN 37:2018/ BTTTT, QCVN 40:2011/BTTTT, QCVN 41:2016/BTTTT, QCVN 42:2011/BTTTT, QCVN 43:2011/BTTTT, QCVN 44:2018/BTTTT, QCVN 47:2015/BTTTT, QCVN 50:2011/BTTTT, QCVN 50:2020/BTTTT, QCVN 51:2011/BTTTT, QCVN 52:2011/BTTTT, QCVN 52:2020/BTTTT, QCVN 53:2017/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 54:2020/BTTTT, QCVN 55:2011/ BTTTT, QCVN 56:2011/BTTTT, QCVN 57:2018/BTTTT, QCVN 58:2011/BTTTT, QCVN 59:2011/BTTTT, QCVN 60:2011/BTTTT, QCVN 61:2011/BTTTT, QCVN 62:2011/BTTTT, QCVN 64:2012/BTTTT, QCVN 65:2021/BTTTT, QCVN 66:2018/BTTTT, QCVN 67:2013/BTTTT, QCVN 68:2013/BTTTT, QCVN 70:2013/BTTTT, QCVN 71:2021/BTTTT, QCVN 72:2013/BTTTT, QCVN 73:2013/BTTTT, QCVN 74:2013/BTTTT, QCVN 74:2020/BTTTT, QCVN 75:2013/BTTTT, QCVN 76:2013/BTTTT, QCVN 77:2013/BTTTT, QCVN 78:2014/BTTTT, QCVN 80:2014/BTTTT, QCVN 83:2014/BTTTT , QCVN 86:2019/BTTTT, QCVN 91:2015/BTTTT, QCVN 92:2015/BTTTT, QCVN 93:2015/BTTTT, QCVN 94:2015/BTTTT, QCVN 96:2015/BTTTT, QCVN 97:2015/BTTTT, QCVN 99:2015/BTTTT, QCVN 100:2015/BTTTT, QCVN 103:2016/BTTTT, QCVN 104:2016/BTTTT, QCVN 105:2016/BTTTT, QCVN 106:2016/BTTTT, QCVN 107:2016/BTTTT, QCVN 108:2016/BTTTT, QCVN 110:2017/BTTTT, QCVN 111:2017/BTTTT, QCVN 112:2017/BTTTT, QCVN 113:2017/BTTTT, QCVN 114:2017/BTTTT, QCVN 116:2017/BTTTT, QCVN 117:2018/BTTTT, QCVN 117:2020/BTTTT, QCVN 118:2018/BTTTT, QCVN 119:2019/BTTTT, QCVN 122:2020/BTTT, QCVN 130:2022/BTTTT; QCVN 131:2022/BTTTT

TCVN 6988:2006, TCVN 7189:2009, TCVN 7317:2003, TCVN 8235:2009, TCVN 7600:2010, TCVN 7909-4-2:2015, TCVN 7909-4-3:2015, TCVN 8241-4-5:2009, TCVN 7909-4-6:2015, TCVN 7909-4-8:2015, TCVN 8241-4-11:2009, IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020

CISPR 11:2015, CISPR 11:2015+AMD1:2016 +AMD2:2019, CISPR 13:2009, CISPR 22:2008, CISPR 24:2010, CISPR 24:2010 + A1:2015, CISPR 32:2015, CISPR 32:2015/COR1:2016, CISPR 32:2015+AMD:2019

IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2010, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2020, IEC 61000-3-3:2013, IEC 61000-3-3:2017, IEC 60945:2002, IEC 60945:2002/COR1:2008

EN 301 489-1 V2.2.3, EN 300 328 V2.2.2, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 220-2 V3.2.1, EN 300 440 V2.2.1, EN 301 489-28 V1.1.1, EN 301 489-33 V2.2.1, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 301 489-18 V1.3.1, EN 301 489-50 V2.2.1, EN 301 489-22 V1.3.1, EN 301 489-17 V3.2.0, EN 301 489-6 V2.2.1, EN 301 489-4 V3.2.0, EN 301 489-52 V.1.1.0, EN 302 054 V.2.2.1, EN 301 839 V.2.1.1

CFR 47 Part 15

2) Cơ sở 2:

QCVN 8:2010/BTTTT, QCVN 8:2022/BTTTT; QCVN 9:2016/BTTTT, QCVN 10:2010/BTTTT, QCVN 18:2014/BTTTT, 18:2022/BTTTT; QCVN 22:2010/BTTTT, QCVN 23:2011/BTTTT, QCVN 24:2011/BTTTT, QCVN 25:2011/BTTTT, QCVN 26:2011/BTTTT, QCVN 27:2011/BTTTT, QCVN 28:2011/BTTTT, QCVN 29:2011/BTTTT, QCVN 30:2011/BTTTT, QCVN 32:2020/BTTTT, QCVN 37:2018/ BTTTT, QCVN 40:2011/BTTTT, QCVN 42:2011/BTTTT, QCVN 43:2011/BTTTT, QCVN 44:2018/BTTTT, QCVN 47:2015/BTTTT, QCVN 50:2011/BTTTT, QCVN 50:2020/BTTTT, QCVN 51:2011/BTTTT, QCVN 52:2011/BTTTT, QCVN 52:2020/BTTTT, QCVN 53:2017/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 54:2020/BTTTT, QCVN 55:2011/ BTTTT, QCVN 56:2011/BTTTT, QCVN 57:2018/BTTTT, QCVN 58:2011/BTTTT, QCVN 59:2011/BTTTT, QCVN 60:2011/BTTTT, QCVN 61:2011/BTTTT, QCVN 62:2011/BTTTT, QCVN 64:2012/BTTTT, QCVN 65:2021/BTTTT, QCVN 66:2018/BTTTT, QCVN 67:2013/BTTTT, QCVN 68:2013/BTTTT, QCVN 70:2013/BTTTT, QCVN 71:2021/BTTTT, QCVN 72:2013/BTTTT, QCVN 73:2013/BTTTT, QCVN 74:2013/BTTTT, QCVN 74:2020/BTTTT, QCVN 75:2013/BTTTT, QCVN 76:2013/BTTTT, QCVN 77:2013/BTTTT, QCVN 78:2014/BTTTT, QCVN 80:2014/BTTTT, QCVN 91:2015/BTTTT, QCVN 92:2015/BTTTT, QCVN 93:2015/BTTTT, QCVN 94:2015/BTTTT, QCVN 96:2015/BTTTT, QCVN 97:2015/BTTTT, QCVN 99:2015/BTTTT, QCVN 100:2015/BTTTT, QCVN 103:2016/BTTTT, QCVN 104:2016/BTTTT, QCVN 105:2016/BTTTT, QCVN 106:2016/BTTTT, QCVN 107:2016/BTTTT, QCVN 108:2016/BTTTT, QCVN 112:2017/BTTTT, QCVN 113:2017/BTTTT, QCVN 114:2017/BTTTT, QCVN 116:2017/BTTTT, QCVN 118:2018/BTTTT, QCVN 119:2019/BTTTT, QCVN 122:2020/BTTTT, 130:2022/BTTTT

TCVN 6988:2006, TCVN 7189:2009, TCVN 7317:2003, TCVN 8235:2009, TCVN 7600:2010, TCVN 7909-4-2:2015, TCVN 7909-4-3:2015, TCVN 8241-4-5:2009, TCVN 7909-4-6:2015, TCVN 7909-4-8:2015, TCVN 8241-4-11:2009, IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020

CISPR 11:2015, CISPR 11:2015+AMD1:2016 +AMD2:2019, CISPR 13:2009, CISPR 22:2008, CISPR 24:2010, CISPR 24:2010 + A1:2015, CISPR 32:2015, CISPR 32:2015/COR1:2016, CISPR 32:2015+AMD:2019

IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2010, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2020, IEC 61000-3-3:2013, IEC 61000-3-3:2017, IEC 60945:2002, IEC 60945:2002/COR1:2008

EN 301 489-1 V2.2.3, EN 300 328 V2.2.2, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 220-2 V3.2.1, EN 300 440 V2.2.1, EN 301 489-28 V1.1.1, EN 301 489-33 V2.2.1, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 301 489-18 V1.3.1, EN 301 489-22 V1.3.1, EN 301 489-17 V3.2.0, EN 301 489-6 V2.2.1, EN 301 489-4 V3.2.0, EN 302 054 V.2.2.1, EN 301 839 V.2.1.1

CFR 47 Part 15

06/4/2026

2

Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông

(Cục Viễn thông)

Tầng 7, Tòa nhà Cục Viễn thông, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

669/QĐ-BTTTT

ngày 19/4/2023

1) Trụ sở Trung tâm:

QCVN 7:2010/BTTTT, QCVN 10:2010/BTTTT, QCVN 12:2015/BTTTT, QCVN 15:2015/BTTTT, QCVN 16:2018/BTTTT, QCVN 17:2010/BTTTT, QCVN 19:2010/BTTTT, QCVN 22:2010/BTTTT, QCVN 23:2011/BTTTT, QCVN 24:2011/BTTTT, QCVN 25:2011/BTTTT, QCVN 26:2011/BTTTT, QCVN 29:2011/BTTTT, QCVN 30:2011/BTTTT, QCVN 31:2011/BTTTT, QCVN 37:2018/BTTTT, QCVN 40:2011/BTTTT, QCVN 41:2016/BTTTT, QCVN 42:2011/BTTTT, QCVN 43:2011/BTTTT, QCVN 44:2018/BTTTT, QCVN 45:2011/BTTTT, QCVN 46:2011/BTTTT, QCVN 47:2015/BTTTT, QCVN 48:2011/BTTTT, QCVN 49:2011/BTTTT, QCVN 50:2011/BTTTT, QCVN 51:2011/BTTTT, QCVN 52:2011/BTTTT, QCVN 53:2017/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 54:2020/BTTTT, QCVN 55:2011/BTTTT, QCVN 56:2011/BTTTT, QCVN 59:2011/BTTTT, QCVN 61:2011/BTTTT, QCVN 63:2012/BTTTT, QCVN 63:2020/BTTTT, QCVN 65:2013/BTTTT, QCVN 66:2018/BTTTT, QCVN 70:2013/BTTTT, QCVN 73:2013/BTTTT, QCVN 74:2013/BTTTT, QCVN 75:2013/BTTTT, QCVN 76:2013/BTTTT, QCVN 77:2013/BTTTT, QCVN 91:2015/BTTTT, QCVN 92:2015/BTTTT , QCVN 95:2015/BTTTT, QCVN 101:2016/BTTTT, QCVN 101:2020/BTTTT, QCVN 110:2017/BTTTT , QCVN 111:2017/BTTTT, QCVN 117:2018/BTTTT, QCVN 117:2020/BTTTT, QCVN 122:2020/BTTTT

TCVN 8665:2011, TCVN 8238:2009, TCVN 8697:2011

EN 301 502, EN 301 511, EN 300 328, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3, EN 301 908-11, EN 301 908-13, EN 301 908-14, EN 301 893

IEC 61690 (2011), IEC 62133:2012, IEC 61690-3:2017, IEC 61233-2:2017

QCVN 8:2010/BTTTT, QCVN 8:2022/BTTTT; QCVN 9:2016/BTTTT, QCVN 32:2011/BTTTT, QCVN 32:2020/BTTTT, QCVN 78:2014/BTTTT, TCVN 3718-1:2005

QCVN 34:2019/BTTTT, QCVN 35:2019/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT, QCVN 82:2014/BTTTT, QCVN 83:2014/BTTTT, QCVN 85:2014/BTTTT, TCVN 8690:2011, TCVN 11302:2016

2) Chi nhánh miền Nam:

QCVN 12:2015/BTTTT, QCVN 15:2015/BTTTT, QCVN 47:2015/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 54:2020/BTTTT, QCVN 65:2013/BTTTT, QCVN 117:2018/BTTTT, QCVN 117:2020/BTTTT; QCVN 128:2021/BTTTT

EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 300 328, EN 301 893

QCVN 8:2010/BTTTT, QCVN 8:2022/BTTTT; QCVN 9:2016/BTTTT, QCVN 32:2011/BTTTT, QCVN 32:2020/BTTTT, QCVN 78:2014/BTTTT, TCVN 3718-1:2005

3) Chi nhánh miền Trung:

QCVN 12:2015/BTTTT, QCVN 13:2010/BTTTT, QCVN 15:2015/BTTTT

QCVN 34:2019/BTTTT, QCVN 35:2019/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT, QCVN 82:2014/BTTTT

QCVN 8:2010/BTTTT, QCVN 9:2016/BTTTT, QCVN 32:2011/BTTTT, QCVN 32:2020/BTTTT, QCVN 78:2014/BTTTT, TCVN 3718-1:2005

19/4/2026

3

Trung tâm đo kiểm và dịch vụ phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

(Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử)

115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

1315/QĐ-BTTTT

ngày 30/6/2022

QCVN 63:2020/BTTTT, QCVN 64:2012/BTTTT, QCVN 79:2014/BTTTT, QCVN 80:2014/BTTTT, QCVN 83:2014/BTTTT, QCVN 84:2021/BTTTT, QCVN 85:2014/BTTTT, QCVN 87:2020/BTTTT, QCVN 121:2020/BTTTT

TCVN 6850-1:2001, TCVN 6850-2:2001, TCVN 8666:2011, TCVN 10296:2014, TCVN 10298:2014

30/6/2025

4

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3

(Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

49 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

133/QĐ-BTTTT

ngày 04/02/2021

TCVN 7189:2009, TCVN 7317:2003, TCVN 8235:2009, TCVN 7600:2010, TCVN 6988:2018, TCVN 7909-4-2:2015, TCVN 7909-4-3:2015, TCVN 8241-4-5:2009, TCVN 7909-4-6:2015, TCVN 7909-4-8:2015, TCVN 8241-4-11:2009

QCVN 22:2010/BTTTT, QCVN 118:2018/BTTTT, QCVN 18:2014/BTTTT, QCVN 47:2015/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 55:2011/BTTTT, QCVN 65:2013/BTTTT, QCVN 73:2013/BTTTT, QCVN 74:2013/BTTTT, QCVN 91:2015/BTTTT, QCVN 94:2015/BTTTT, QCVN 96:2015/BTTTT, QCVN 112:2017/BTTTT, QCVN 113:2017/BTTTT, QCVN 114:2017/BTTTT, QCVN 119:2019/BTTTT, QCVN 101:2016/BTTTT, QCVN 101:2020/BTTTT

CFR 47 Part 15, CISPR 22:2008, CISPR 24:2010+A1:2015, CISPR 32:2015/COR1:2016, CISPR 32:2015/AMD1:2019, CISPR 13:2009, CISPR 35:2016, CISPR 11:2015, CISPR 11:2015/AMD2:2019, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2010, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014/AMD1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2020, IEC 61000-4-12:2006, IEC 61000-3-2:2014, IEC 61000-3-2:2018, IEC 61000-3-3:2013, IEC 61000-3-3:2017

EN 301489-1 V1.9.2, EN 300328 (11-1996), EN 300330 V1.2.2, EN 301893 V1.3.1, EN 300220-2 V2.3.1, EN 300440-1 V1.5.1, EN 300440-2 V1.3.1, EN 301357-1 V1.4.1, EN 301489-33 (02-2009), EN 301489-3 (06-2013), EN 301489-17 V2.2.1, EN 301489-6 V1.4.1, EN 301489-4 V2.2.1

IEC 60945:2002, IEC 60945:2002/COR1:2008, IEC 62133-2:2017

04/02/2024

5

Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quacert)

(Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Số 8, Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

1684/QĐ-BTTTT ngày 05/10/2020

QCVN 101:2016/BTTTT, QCVN 101:2020/BTTTT

IEC 91690-3:2017, IEC 62133-2:2017

UC38.3

05/10/2023

6

Công ty TNHH TUV Rheinland Việt Nam

(Công ty TNHH TUV Rheinland Việt Nam)

Số 7E, Lô H1, KCN Thăng Long 2, Mỹ Hào, Hưng Yên

158/QĐ-BTTTT

ngày 28/1/2022

QCVN 18:2014/BTTTT, QCVN 96:2015/BTTTT, QCVN 118:2018/BTTTT

28/01/2025

7

Phòng thử nghiệm truyền dẫn quang - VILAS 285

(Công ty Cổ phần Cáp quang Việt Nam VINA-OFC)

Dốc Vân, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

701/QĐ-BTTTT

ngày 24/4/2023

Dốc Vân, Yên Viên

IEC 60793-1-40-C:2019; ITU-T G650.1(6.4.2):2018; IEC 60794-1-21:2015; IEC 60794-1-22:2017

Khu công nghiệp VSIP, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

IEC 60793-1-20:2014

IEC 60793-1-45: 2017

IEC 60793-1-44:2011

IEC 60793-1-42:2013

IEC 60793-1-48:2017

24/4/2026

8

Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone

(Tổng Công ty Viễn thông Mobifone)

115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

767/QĐ-BTTTT ngày 28/4/2023

Miền Bắc: 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

QCVN 08:2010/BTTTT, QCVN 08:2022/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 36:2022/BTTTT QCVN 81:2019/BTTTT, QCVN 82:2019/BTTTT, QCVN 126:2021/BTTTT

Miền Nam: 270A, Lý Thường Kiệt, Q 10, TP. HCM

QCVN 41:2016/BTTTT, QCVN 16:2018/BTTTT, QCVN 53:2017/BTTTT, QCVN 66:2018/BTTTT TCVN 8687:2011

IEEE Std 149™-2021

IEC 62037-6:2021

TCVN 11850-21:2017; TCVN 11850-22:2017

28/4/2026

9

Công ty CP Đầu tư PITC

(Công ty CP Đầu tư PITC)

Tầng 12A, Tòa nhà Pico Plaza, Số 20, Cộng hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

1116/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022

QCVN 08:2010/BTTTT, QCVN 34:2019/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT

22/6/2025

10

Công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông FTS

(Công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông FTS)

P. 807, Nhà khách 299, Số 111 Võng Thị, Q.Tây Hồ - Hà Nội.

1172/QĐ-BTTTT ngày 30/6/2023

QCVN 08:2022/BTTTT QCVN 34:2019/BTTTT, QCVN 36:2022/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT

30/6/2026

11

Phòng Kỹ thuật Đo kiểm

(Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông TST)

Số 4A,B,C Vương Thừa Vũ – Q.Thanh Xuân – Hà Nội

1439/QĐ-BTTTT

ngày 21/8/2020

QCVN 34:2019/BTTTT, QCVN 35:2019/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT, QCVN 82:2014/BTTTT, QCVN 8:2010/BTTTT, QCVN 9:2016/BTTTT, QCVN 32:2020/BTTTT

21/8/2023

12

Trung tâm Quản lý Điều hành mạng thuộc Ban Khai thác mạng - Chi nhánh Tổng công ty Hạ tầng mạng)

Số 30 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

2589/QĐ-BTTTT

ngày 31/12/2023

QCVN 34:2019/BTTTT, QCVN 35:2019/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT, QCVN 84:2014/BTTTT, QCVN 08:2010/BTTTT

27/11/2023

13

Công ty cổ phần viễn thông tin học điện tử KASATI

(Công ty cổ phần viễn thông tin học điện tử KASATI)

Số 270A, phố Lý Thường Kiệt, Phường 14, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh

702/QĐ-BTTTT

24/4/2023

QCVN 08:2010/BTTTT, QCVN 08:2022/BTTTT QCVN 09:2010/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 36:2022/BTTTT QCVN 81:2019/BTTTT

24/4/2026

14

Công ty Cổ phần Dây và Cáp SACOM - VILAS 792

(Công ty Cổ phần Dây và Cáp SACOM)

Đường số 4, Khu công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

1030/QĐ-BTTTT

ngày 06/6/2022

TCVN 6745:2000, TCVN 8665:2011, TCVN 8696:2011

IEC 60793-1-40-C:2019, IEC 60793-1-42:2013, IEC 60793-1-45:2017, IEC 60793-1-47:2017, IEC 60794-1-2-E1:2015, IEC 60794-1-2-E3:2015, IEC 60794-1-2-E4:2015, IEC 60794-1-2-E6:2015, IEC 60794-1-2-E7:2015, IEC 60794-1-21-E11:2015, IEC 60794-1-21-E14:2015, IEC 60794-1-221:2021

ITU-T G.652:2016

06/6/2025

15

Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ truyền thông – VILAS 020

(Đài Tiếng nói Việt Nam)

Số 58 Quán Sứ, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

287/QĐ-BTTTT ngày 18/02/2022

QCVN 9:2016/BTTTT, QCVN 29:2011/BTTTT, QCVN 30:2011/BTTTT, QCVN 64:2012/BTTTT, QCVN 70:2013/BTTTT, QCVN 77:2013/BTTTT, QCVN 83:2014/BTTTT

18/02/2025

16

Công ty Cổ phần DT&C VINA

(Công ty Cổ phần DT&C VINA)

Lô 01A-RD02, Khu R&D, KCNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, Xã Tân Xã, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

2024/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2023

QCVN 18:2022/BTTTT, QCVN 54:2020/BTTTT, QCVN 55:2011/BTTTT, QCVN 65:2021/BTTTT, QCVN 65:2013/BTTTT, QCVN 73:2013/BTTTT, QCVN 86:2019/BTTTT, QCVN 96:2015/BTTTT, QCVN 103:2016/BTTTT, QCVN 112:2017/BTTTT, QCVN 114:2017/BTTTT, QCVN 117:2020/BTTTT, QCVN 118:2018/BTTTT, QCVN 119:2019/BTTTT, QCVN 132:2022/BTTTT, IEC 62368-1:2018, 127:2021/BTTTT, QCVN 129:2021/BTTTT

06/10/2025

17

Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia

(Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia)

Số 01 Huỳnh Tấn Phát, KCN Sài Đồng B, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

2278/QĐ-BTTTT ngày 17/11/2023

QCVN 101:2020/BTTTT  IEC 62133-2:2017; QCVN 132:2022/BTTTT IEC 62368-1:2018

27/01/2026

18

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Toàn Thắng

(Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Toàn Thắng)

Số 104/10, Ngõ 22, Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

1076/QĐ-BTTTT ngày 20/6/2023

QCVN 08:2010/BTTTT, QCVN 08:2022/BTTTT

20/6/2026

19

Công ty Cổ phần Đánh giá phù hợp Việt Nam

(Công ty Cổ phần Đánh giá phù hợp Việt Nam)

Phòng 305, Tầng 3, Tòa nhà Detech, Số 8 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

80/QĐ-BTTTT ngày 22/01/2021

QCVN 101:2016/BTTTT, QCVN 101:2020/BTTTT

IEC 62133-2:2017

22/01/2024

20

Công ty Cổ phần Phát triển Việt Hùng

(Công ty Cổ phần Phát triển Việt Hùng)

Số 177 Trịnh Khả, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ thử nghiệm: Phòng 2316, Tầng 23, Toà nhà The Light, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

1173/QĐ-BTTTT ngày 30/6/2023

QCVN 08:2022/BTTTT

30/6/2026

21

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế VIETTEL

(Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế VIETTEL)

Số 1 Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

1557/QĐ-BTTTT ngày 18/8/2023

QCVN 34:2022/BTTTT, QCVN 36:2022/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT, QCVN 8:2022/BTTTT

18/8/2026

22

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

(Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

122 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

02/QĐ-BTTTT ngày 05/01/2021

QCVN 22:2010/BTTTT, QCVN 42:2011/BTTTT, QCVN 43:2011/BTTTT, QCVN 47:2015/BTTTT, QCVN 48:2011/BTTTT, QCVN 49:2011/BTTTT, QCVN 50:2011/BTTTT, QCVN 51:2011/BTTTT, QCVN 52:2011/BTTTT, QCVN 53:2017/BTTTT, QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 54:2020/BTTTT, QCVN 65:2013/BTTTT, QCVN 73:2013/BTTTT, QCVN 74:2013/BTTTT, QCVN 74:2020/BTTTT

TCVN 8238:2009, TCVN 8665:2011, TCVN 8696:2011, TCVN 8697:2011, TCVN 8698:2011, , TCVN 10296:2014, TCVN 8687:2011, TCVN 11298-1:2016, IEC 61643-11:2011, IEC 61643-21, UL 1449, ANSI IEEE C62.41

QCVN 34:2019/BTTTT, QCVN 35:2019/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT, QCVN 82:2014/BTTTT, QCVN 84:2014/BTTTT

QCVN 8:2010/BTTTT, QCVN 9:2016/BTTTT, QCVN 32:2011/BTTTT, QCVN 32:2020/BTTTT, TCVN 8071:2009, TCVN 9250:2012

05/01/2024

23

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Phát triển Viễn thông

(Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Phát triển Viễn thông)

Số 7, Ngõ 45, Tổ 35, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

694/QĐ-BTTTT ngày 24/5/2021

QCVN 34:2019/BTTTT, QCVN 35:2019/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT

24/5/2024

24

Công ty Cổ phần Giải pháp viễn thông Nam Phương

(Công ty Cổ phần Giải pháp viễn thông Nam Phương)

Số 8 Ngõ 38 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

1142/QĐ-BTTTT

ngày 02/8/2021

QCVN 08:2010/BTTTT

02/8/2024

25

Công ty TNHH MTV Sản xuất Thái Bình Dương (Công ty TNHH MTV Sản xuất Thái Bình Dương)

Lô I, Khu công nghiệp Đồng Văn II, Phường Bạch Thượng, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

1869/QĐ-BTTTT ngày 07/10/2022

IEC 60794-1-101:2021/TCVN 8696:2011 (mục 6.3.1); IEC 60794-1-102:2021/TCVN 8696:2011 (mục 6.2.8); IEC 60794-1-103:2021/TCVN 8696:2011 (mục 6.3.9); IEC 60794-1-104:2021/TCVN 8696:2011 (mục 6.3.2); IEC 60794-1-106:2021/TCVN 8696:2011 (mục 6.3.4); IEC 60794-1-107:2021/TCVN 8696:2011 (mục 6.3.7); IEC 60794-1-111:2021/TCVN 8696:2011 (mục 6.3.3); IEC 60794-1-201:2021/TCVN 8696:2011 (mục 6.4.1); IEC 60794-1-205:2021/TCVN 8696:2011 (mục 6.4.4); IEC 60794-1-216:2021/TCVN 8696:2011 (mục 6.4.3)

IEC 60793-1-40-C:2019/TCVN 8696:2011 (mục 5.1.6); IEC 60793-1-45:2017/TCVN 8696:2011 (mục 5.1.1)/TCVN 8665:2011 (mục 4.2.1); IEC 60793-1-47:2017/TCVN 8696:2011 (mục 5.1.7).

07/10/2025

26

Công ty Công nghệ thông tin VNPT

(Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam)

57 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Ba Đình, Hà Nội

2137/QĐ-BTTTT

ngày 22/11/2022

IEEE 830-1998

QCVN 102:2016/BTTTT, SỬA ĐỔI 1 QCVN 102:2016/BTTTT

TCVN 8702:2011, TCVN 8703:2011, TCVN 8704:2011, TCVN 8705:2011, TCVN 8706:2011, TCVN 12637:2019

22/11/2025

27

Trung tâm Khảo sát, nghiên cứu và phát triển thị trường thuộc Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam

115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

766/QĐ-BTTTT ngày 28/4/2023

IEEE 830-1998; IEEE 830-19982; TCVN 8703:20113; TCVN 8702:20114; TCVN 8702:2011TCVN 8703:2011;TCVN 8704:2011TCVN 8705:2011TCVN 8706:20115; TCVN 8702:2011; TCVN 8703:2011; TCVN 8704:2011; TCVN 8705:2011; TCVN 8706:2011; TCVN 12637:2019

28/4/2026

28

Công ty TNHH Thử nghiệm và Chứng nhận PSI

Số 14 ngách 105/42/9 đường Xuân La, Tổ dân phố số 8, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

917/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2023

QCVN 101:2020/BTTTT; IEC 62133-2:2017; IEC 61960-3:2017; IEC 62133-2:2017 + AMD 1:2021

31/5/2026

29

Công ty Cổ phần Viễn thông VTC

(Công ty Cổ phần Viễn thông VTC)

750 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

632/QĐ-BTTTT ngày 11/5/2021

QCVN 34:2019/BTTTT, QCVN 36:2015/BTTTT, QCVN 81:2019/BTTTT, QCVN 8:2010/BTTTT, QCVN 9:2016/BTTTT

11/5/2024

30

Trung tâm Chính phủ số (thuộc Cục Chuyển đổi số quốc gia)

Địa chỉ: Tầng 22, Tòa nhà VNTA, Số 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

119/QĐ-BTTTT ngày 31/01/2024

ISO/IEC/IEEE 29148:2018; TCVN 8703:2011; TCVN 8702:2011 QCVN 102:2016/BTTTTSửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT QCVN 125:2021/BTTTT QCVN 120:2019/BTTTT; TCVN 8702:2011 TCVN 8703:2011 TCVN 8704:2011 TCVN 8705:2011 TCVN 8706:2011 TCVN 8709-1:2011 TCVN 8709-2:2011 TCVN 8709-3:2011; TCVN 8702:2011 TCVN 8703:2011 TCVN 8704:2011 TCVN 8705:2011 TCVN 8706:2011 TCVN 12637:2019

31/01/2026

31

Trung tâm chứng nhận phù hợp thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Số 8 Hoàng Quốc Việt Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

2104/QĐ-BTTTT ngày 30/10/2023

QCVN 101:2020/BTTTT

30/10/2026

32

Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam

Lô C7-C9, Cụm 2, KCN Cát Lái, phường Thạch Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh;

129/QĐ-BTTTT ngày 2/2/2024

QCVN 18:2022/BTTTT

QCVN 47:2015/BTTTT (1)

QCVN 54:2020/BTTTT

QCVN 55:2011/BTTTT

QCVN 65:2021/BTTTT

QCVN 73:2013/BTTTT

QCVN 74:2020/BTTTT

QCVN 86:2019/BTTTT

QCVN 94:2015/BTTTT

QCVN 96:2015/BTTTT

QCVN 112:2017/BTTTT

QCVN 117:2020/BTTTT

QCVN 118:2018/BTTTT (2)

QCVN 127:2021/ BTTTT (3)

QCVN 129:2021/ BTTTT

Ghi chú:

( 1) Giới hạn tần số đo đến 50 GHz của QCVN 47:2015/BTTTT;

(2) Không bao gồm các thiết bị phát thanh, truyền hình;

(3) Không bao gồm băng FR2.

10/10/2026

33

Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Địa chỉ trụ sở chính: số 380 Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ Phòng thử nghiệm thuộc Trung tâm Quản lý chất lượng trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội: Tòa nhà Viettel, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

03/QĐ-BTTTT ngày 02/01/2024

QCVN 128:2021/BTTTT

(Không bao gồm thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G loại 1-O và 2-O;

Không bao gồm chỉ tiêu phát xạ bức xạ.

Có bao gồm các chỉ tiêu yêu cầu tại Phụ lục D)

01/01/2027

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top