Một số kết quả trong công tác kiểm soát TTHC của Bộ TT&TT trong năm 2022

Thứ ba, 10/01/2023 13:04

Năm 2022 là năm Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Quốc hội về đề xuất xây dựng và xây dựng nhiều dự án Luật như Luật sửa đổi, bổ sung Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Giao dịch điện tử và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác có chứa thủ tục hành chính (TTHC).

20221219-m01.jpg

Ảnh minh họa

Trong đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện đã được Quốc hội thông qua ngày 09/11/2022. Đi kèm với đó, 76 TTHC quy định tại Luật Tần số vô tuyến điện và văn bản liên quan đã được thông qua đánh giá tác động. Qua đó Bộ TT&TT đề xuất xem xét ban hành mới 04 TTHC, giữ nguyên 66 THHC, bãi bỏ 03 TTHC và sửa đổi, bổ sung 03 TTHC. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã đánh giá tác động của 20 TTHC ban hành tại Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09/9/2015 quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông. Trên cơ sở đó, sửa đổi, bổ sung và đề xuất sửa đổi, bổ sung 20 TTHC. Bộ cũng đã thẩm định 04 TTHC quy định tại 02 Thông tư lĩnh vực viễn thông và an toàn thông tin.

Bộ đã thực hiện nghiêm túc việc công bố, công khai các thủ tục hành chính quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong năm 2022. Tổng số 09 Quyết định liên quan tới TTHC/danh mục TTHC đã được ban hành trong kỳ báo cáo. Tổng số TTHC được công bố là 57; trong đó số TTHC được công khai là 57. Tính đến 31/12/2022, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi của Bộ TTTT là 307; trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết là 262; tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương là 45.

Trong công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC, Bộ đã hoàn thành 100% Kế hoạch đặt ra. Tổng số TTHC đã được rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa là 16 TTHC thuộc lĩnh vực Viễn thông và Internet, Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Xuất bản, in và phát hành. Phương án đơn giản hóa cụ thể: số TTHC giữ nguyên: 05; số TTHC bãi bỏ: 0; số TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế: 11; số TTHC liên thông: 0; số TTHC có giải pháp để thực hiện trên môi trường điện tử: 16. Ngoài các TTHC đã rà soát, đánh giá theo Kế hoạch năm 2022, Bộ TT&TT tiếp tục rà soát, đánh giá các TTHC thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng văn bản quản lý nhà nước theo tình hình thực tiễn. Bên cạnh đó, Bộ cũng tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 1994/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT giai đoạn 2020-2025.

Bộ cũng thực hiện đầy đủ các quy định về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Bộ tiếp nhận, phân loại, chuyển các cơ quan, đơn vị có liên quan trả lời đầy đủ phản ánh, kiến nghị qua Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định. Bên cạnh đó, các công chức thuộc bộ phận Kiểm soát TTHC thường xuyên hướng dẫn, trao đổi về nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cũng như các Sở TT&TT; đồng thời giải đáp đầy đủ các câu hỏi do cá nhân, tổ chức gọi đến qua số điện thoại công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Năm 2022, Bộ đã tiếp nhận giải quyết 74.065 hồ sơ TTHC thuộc các lĩnh vực, trong đó có 27.766 hồ sơ mới tiếp nhận trực tuyến và 45.735 hồ sơ mới tiếp nhận trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính, 564 hồ sơ được chuyển qua từ kỳ trước. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 72.632; trong đó, giải quyết trước hạn: 6.167, đúng hạn: 66.423, quá hạn: 42. Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 1.433.

Thực hiện các quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết toàn bộ các TTHC đủ điều kiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Toàn bộ các TTHC đều được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết TTHC công bố đầy đủ tại địa điểm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Bộ TT&TT đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án (Quyết định số 1212/QĐ-BTTTT ngày 12/8/2021), đồng thời tiếp tục hoàn thiện Hệ thống giải quyết TTHC trên môi trường điện tử và kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Bộ tiếp tục thông tin, tuyên truyền khuyến khích các tổ chức, cá nhân đang sử dụng hồ sơ và giấy phép giấy chuyển sang sử dụng hồ sơ và giấy phép điện tử thông qua các dịch vụ công trực tuyến mà Bộ cung cấp.

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; Nghị quyết số 17/2019/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Tổng số dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Bộ là 319 dịch vụ (trong đó, thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp Bộ là 274 dịch vụ; cấp địa phương là 45 dịch vụ). Tỷ lệ TTHC được kết nối cung cấp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 52% (137/262 TTHC).

Trong công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC, Bộ chủ động nghiên cứu các nghị quyết, công văn chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để viết, đăng 40 tin, bài tại chuyên mục “Cải cách TTHC” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ về chủ trương, định hướng, yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và TTHC. Các cơ quan báo chí ngành cũng thường xuyên đăng các tin, bài liên quan tới hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC không chỉ của Bộ mà của cả Chính phủ.

Bộ cũng tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các đoàn khảo sát, làm việc với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để phục vụ công tác xây dựng cơ chế, chính sách, thực thi và hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật trong công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh.

Nhằm rút ngắn khoảng cách giữa cơ quan hành chính nhà nước các cấp với người dân, doanh nghiệp, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ cũng đã hoàn thành xây dựng phương án phân cấp giải quyết TTHC, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ngày 30/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1015/QĐ-TTg phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ. Trong đó, Bộ TT&TT là một trong số ít các Bộ đã hoàn thành mục tiêu xây dựng phương án phân cấp ít nhất 20% TTHC giai đoạn 2022-2025 (66/300 TTHC; đạt tỷ lệ 22%).

Thực hiện một trong những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách TTHC mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra trong giai đoạn 2022-2025, Bộ đã ban hành Quyết định số 1865/QĐ-BTTTT ngày 05/10/2022 về kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ TT&TT giai đoạn 2022-2025.

Hoàn thành nhiệm vụ cập nhật, chuẩn hóa kết quả giải quyết TTHC và hồ TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đối với 307 TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo đúng kế hoạch 905/QĐ-BTTTT ngày 12/5/2022 của Bộ về ban hành Kế hoạch hành động thực hiền Đề án 06 của Chính phủ.

Bộ TT&TT với vai trò là cơ quan thường trực của Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ 08 giải pháp để nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, qua đó giúp các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các nội dung nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số./.

KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top