Một số kết quả nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành của Chính phủ

Thứ năm, 17/11/2022 11:01

Ngày 11/11/2022, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị triển khai rà soát thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ. Tại Hội nghị, ông Ngô Hải Phan – Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) đã cung cấp một số kết quả nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

20221020-mm01.jpg

Ảnh minh họa

Về kết quả cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh giai đoạn 2010-2020. Đối với nội dung đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý (Đề án 30): Công bố, công khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC tại 4 cấp chính quyền; đơn giản hóa gần 5.000 TTHC, tiết kiệm gần 30 nghìn tỷ đồng/năm. Đối với nội dung cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và hoạt động kiểm tra chuyên ngành: Cắt giảm 3.451/6.191 điều kiện kinh doanh (55,7%), tiết kiệm hơn 5.9 triệu ngày công, 893,9 tỷ đồng/01 năm; cắt giảm 6.776/9.926 (68%) dòng hàng kiểm tra chuyên ngành, tiết kiệm hơn 12 triệu ngày công, 5.442,8 tỷ đồng/năm.

Về kết quả cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh từ năm 2020 đến nay: Đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.758/17.687 quy định kinh doanh tại 143 văn bản quy phạm pháp luật (12 Luật, 47 Nghị định, 10 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 72 Thông tư và 03 văn bản khác). Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.107 quy định kinh doanh (sửa đổi, bổ sung 190 văn bản quy phạm pháp luật); phương án phân cấp giải quyết 699/5.187 TTHC/100 lĩnh vực, đạt tỷ lệ 13,47% (sửa đổi, bổ sung 232 văn bản quy phạm pháp luật); ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa 59 TTHC/nhóm TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước.

Về kết quả đổi mới thực hiện TTHC (đổi mới thực hiện cơ chế một cửa): Cả nước đã thành lập 11.700 bộ phận một cửa để tiếp nhận, giải quyết TTHC, trong đó có 56 Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh. 53/63 địa phương đã thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. 5,92% kết quả giải quyết TTHC được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng; 17,5% hồ sơ được số hóa ở khâu tiếp nhận TTHC. Triển khai Bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp với khẩu hiệu “Hành chính phục vụ” trên phạm vi toàn quốc.

Về kết quả đổi mới thực hiện TTHC (thực hiện TTHC trên môi trường điện tử - Cổng dịch vụ công quốc gia): Hoàn thành tích hợp, cung cấp 21/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06. 3.805 dịch vụ công mức độ 3, 4 được cung cấp; 736 triệu lượt truy cập; hơn 2,8 triệu tài khoản đăng ký; hơn 129,6 triệu hồ sơ đồng bộ. Trên 4,8 triệu hồ sơ xử lý trên Cổng; 2,7 triệu giao dịch thanh toán (2,8 nghìn tỷ).

Về kết quả hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành: 90% các cơ quan đã xử lý công việc trên môi trường điện tử; 70% lãnh đạo các cấp sử dụng chữ ký số; hơn 14,2 triệu văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục liên thông văn bản quốc gia (trung bình 550.000 văn bản điện tử/tháng); 98% các đơn vị đã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp hành chính. 45 bộ, cơ quan, địa phương đã triển khai phân hệ theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao.

Về kết quả hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành: 69/179 chế độ báo cáo được tích hợp hoặc nhập liệu trực tiếp trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; một số bộ, địa phương triển khai 100% chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý trên Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, địa phương. 15 bộ, cơ quan, tập đoàn, tổng công ty và 63 địa phương đã kết nối, tích hợp cung cấp dữ liệu với 210 chỉ tiêu thông tin trực tuyến. Hình thành 04 Bộ chỉ số điều hành; thống kê; theo dõi, giám sát kinh tế - xã hội địa phương.

KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top