Tạp chí Thông tin và Truyền thông tuyển dụng viên chức năm 2020


Căn cứ Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020 của Tạp chí Thông tin và Truyền thông được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt tại văn bản số 4550/BTTTT-TCCB ngày 16/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020 của Tạp chí Thông tin và Truyền thông.

Tạp chí Thông tin và Truyền thông tổ chức kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020. Chi tiết vui lòng xem tại tệp đính kèm


Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)