Làm rõ nhiệm vụ, vai trò của Ban Cơ yếu Chính phủ về trách nhiệm quản lý chữ ký số chuyên dùng công vụ trong dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Chủ nhật, 21/05/2023 18:51

Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) gồm 08 Chương, 54 Điều vừa được Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách (Hội nghị) cho ý kiến và sẽ tiếp tục được Quốc hội thảo luận, xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 5 diễn ra vào tháng 5/2023. Tại Hội nghị, các ý kiến đại biểu cho rằng, chữ ký số chuyên dùng công vụ cần phải được quản lý, cung cấp một cách chặt chẽ, bảo mật, không nên giao cho các tổ chức bên ngoài. Đồng thời đề nghị cần bổ sung rõ nhiệm vụ, vai trò của Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, vai trò quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông về trách nhiệm quản lý chữ ký số chuyên dùng công vụ.

20230612-h2.jpeg

Bổ sung rõ nhiệm vụ của Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quản lý chữ ký số chuyên dùng công vụ

Thảo luận về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) tại Hội nghị, các đại biểu quan tâm đến quy định chữ ký số chuyên dùng công vụ và cho rằng chữ ký chuyên dùng công vụ cần phải được quản lý, cung cấp một cách chặt chẽ, bảo mật, không nên giao cho các tổ chức bên ngoài. Đồng thời bày tỏ băn khoăn sự chồng chéo trong quản lý nhà nước giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Quốc phòng liên quan đến Ban Cơ yếu Chính phủ về trách nhiệm quản lý chữ ký số chuyên dùng công vụ.

Bàn về nội dung này, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương nhận thấy, cụm từ “chữ ký số chuyên dùng công vụ” được đề cập 11 lần, đây là vấn đề quan trọng liên quan đến an ninh, an toàn, bảo vệ bí mật nhà nước và nhiều nội dung quan trọng khác đối với quá trình thực thi công vụ. Vì vậy, cần thiết phải phân tích, làm rõ hơn nữa về mặt tổ chức thực hiện, trách nhiệm pháp lý, an toàn, an ninh quốc gia đối với đơn vị cung cấp, quản lý chữ ký số chuyên dùng công vụ tại Điều 7 và Điều 26.

Đề nghị bổ sung rõ nhiệm vụ của Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong dự thảo Luật. Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân cho rằng cần phải quy định thật rõ trong luật bởi những lý do như sau:

Thứ nhất, về cơ sở chính trị, pháp lý đối với chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, Nghị quyết số 56/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, xác định rất rõ “lực lượng cơ yếu chủ trì triển khai sản phẩm mật mã để bảo vệ hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; phát triển, mở rộng hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tiên tiến, hiện đại”. Đồng thời, tại Luật Tổ chức Chính phủ, Nghị định số 09/2014/NĐ-CP, Nghị định số 130/2018/NĐ-CP, Thông tư số 185/2019/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã thể chế đầy đủ nội dung này và luôn nhất quán quan điểm “Ban Cơ yếu Chính phủ giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin. Dùng mật mã và chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức xây dựng hạ tầng, bảo đảm cung cấp dịch vụ và quản lý thống nhất hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị”. Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân nêu rõ, quan điểm này đã quy định rất rõ, phân biệt Ban Cơ yếu Chính phủ với những tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số thông thường.

Thứ hai, về cơ sở thực tiễn qua hơn 15 năm qua, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tham mưu, giúp Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thống nhất quản lý nhà nước triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ có mức độ an toàn kỹ thuật, bảo mật cao đạt hiệu quả được cấp có thẩm quyền, cơ quan chức năng thừa nhận và không có vướng mắc, bất cập.

Đồng thời, đại biểu cho rằng, công vụ là một loại hoạt động đặc biệt, mang tính quyền lực pháp lý, được thực thi bởi đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước hoặc những người khác khi được Nhà nước trao quyền nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước trong quá trình quản lý toàn diện các mặt hoạt động của đời sống xã hội. Chữ ký chuyên dùng công vụ là chữ ký của những người có thẩm quyền. Mỗi văn bản, mỗi giao dịch công vụ đều tác động, ảnh hưởng lớn đến Nhân dân, đến quốc gia, dân tộc.

Vì vậy, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân nhấn mạnh, chữ ký chuyên dùng công vụ cần phải được quản lý, cung cấp một cách chặt chẽ, bảo mật, không nên giao cho các tổ chức bên ngoài, nếu không sẽ rất nguy hiểm, nguy cơ mất an ninh, an toàn cho hệ thống chính trị. Vấn đề này cần được lưu ý đặc biệt và cần được rà soát, đánh giá tác động kỹ lưỡng và quy định thật rõ trong dự thảo luật.

Cần quy định rõ Ban Cơ yếu Chính phủ là cơ quan thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng được Chính phủ giao

Liên quan đến vai trò của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ban Cơ yếu Chính phủ trong vấn đề này, đại biểu Trịnh Xuân An, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai nhận thấy, nội dung này đã được Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ giải thích tương đối cụ thể nhưng cần làm rõ thêm và thiết kế sao cho phù hợp.

Đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng, hoạt động cơ yếu là hoạt động cơ mật và rất đặc biệt thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, trực tiếp phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước; việc chỉ huy, chỉ đạo của lượng vũ trang nhân dân. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cơ yếu, trực tiếp phục vụ nhiệm vụ cơ yếu thì phải được xác định rất rõ trong quy định của pháp luật, không nên theo hướng giao cho Chính phủ.

Đại biểu nhận thấy, các quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ được nhắc tới 11 lần, quy định tại 5 điều luật trong Luật này. Đây là nội dung rất quan trọng liên quan đến việc bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ bí mật nhà nước. Tuy nhiên, dự thảo Luật lại không có bất kỳ quy định nào đề cập đến vai trò của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng như Luật Cơ yếu, Luật Tổ chức Chính phủ. Vì vậy, đại biểu đề nghị cần xem xét về tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Liên quan đến vai trò của Ban Cơ yếu Chính phủ, đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng, Ban Cơ yếu Chính phủ không phải là cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ không phải là cơ quan thuộc Chính phủ, làm nhiệm vụ rất quan trọng nhưng được giao cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý.

Do vậy, đại biểu đề nghị cần quy định rõ ràng Ban Cơ yếu Chính phủ không phải là cơ quan của Bộ Quốc phòng mà là cơ quan thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng được Chính phủ giao. Nhiệm vụ cơ yếu thì có hệ thống của Đảng, của Nhà nước, Ban Cơ yếu Chính phủ đang làm nhiệm vụ quản lý, trực tiếp tham gia vào tất cả các hoạt động liên quan đến lĩnh vực cơ yếu, đặc biệt liên quan đến quản lý mật mã và chữ ký số chuyên dụng. Đồng thời đề nghị quy định rõ vai trò của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ban Cơ yếu Chính phủ trong Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

Ngoài các ý kiến của các đại biểu Quốc hội, về nội dung trên, theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng, trong dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) có quy định mới về chữ ký số chuyên dùng công vụ. Trước đây, theo quy định của pháp luật đã giao cho Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện chữ ký số công vụ. Tuy nhiên, trong dự án Luật đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện. Đây là nội dung mà Ủy ban Quốc phòng và An ninh băn khoăn vì việc thực hiện chữ ký số công vụ được giao cho Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai nhiều năm nay đã mang tính ổn định vì có đủ cơ sở hạ tầng tốt. Do đó, cần tránh thay đổi cơ quan quản lý Nhà nước dẫn đến lãng phí, tốn kém cũng như ảnh hưởng tới bí mật Nhà nước, quốc phòng an ninh trong giao dịch điện tử trên không gian mạng.

Về phía Ban Cơ yếu Chính phủ, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Đăng Lực cho biết, Ban Cơ yếu Chính phủ thống nhất với đề xuất của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về các nội dung liên quan đến cơ yếu. Tại Điều 7 của dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về hoạt động giao dịch điện tử, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Đăng Lực cho rằng, dự án Luật đã có quy định trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý Nhà nước về hoạt động giao dịch điện tử và Điều 26 quy định về chữ ký số chuyên dùng Chính phủ là chữ ký điện tử được sử dụng trong các hoạt động công vụ, được cung cấp bởi Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.
 
Tuy nhiên, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, Ban Cơ yếu Chính phủ đề xuất bổ sung, quy định rõ hơn trách nhiệm Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý Nhà nước về nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã trong hoạt động giao dịch điện tử; quản lý, cung cấp dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top