Khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính cấp huyện

Thứ bảy, 10/12/2022 14:22

Để nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, tỉnh Nam Định đã có nhiều nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư; quyết liệt chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC), nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo môi trường thông thoáng, giảm bớt chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực, thực tế cho thấy vẫn còn những hạn chế, bất cập trong lĩnh vực này, nhất là công tác CCHC cấp huyện còn nhiều tồn tại, kết quả chưa cao.

20221219-m15.jpg

Qua kết quả kiểm tra thực tế công tác CCHC trên địa bàn năm 2022 của Đoàn kiểm tra công tác CCHC huyện Trực Ninh cho thấy, các xã, thị trấn đã có tiến bộ so với những năm trước nhưng còn những hạn chế, đó là: Người đứng đầu của một số địa phương chưa thực sự quan tâm, đầu tư đúng mức cho công tác CCHC; công chức ở một số đơn vị chưa hiểu hết chức năng nhiệm vụ được phân công. Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành chưa cao; người dân và doanh nghiệp chưa quan tâm sử dụng dịch vụ công trực tuyến dẫn đến số lượng hồ sơ, TTHC được nộp, xử lý trực tuyến còn hạn chế. Công tác cải cách TTHC theo cơ chế một cửa chưa đạt yêu cầu, có nơi thực hiện còn mang tính hình thức, chất lượng thấp. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết chưa được rà soát, cập nhật để công khai kịp thời; sổ sách theo dõi việc giải quyết các TTHC của bộ phận “một cửa” chưa được ghi chép đầy đủ theo quy định. 

Vào thời điểm kiểm tra công tác CCHC năm 2022 tại các xã, thị trấn của huyện Xuân Trường cho thấy bên cạnh những chuyển biến tích cực còn các điểm hạn chế như là: Một bộ phận cán bộ công chức ở các xã, thị trấn Xuân Tiến, Xuân Ninh, Xuân Châu, Xuân Hồng, Xuân Trường chưa đề cao trách nhiệm thực thi công vụ, vi phạm quy định về giờ giấc làm việc. Việc rà soát công khai TTHC, thông tin trên các trang điện tử và tại bộ phận một cửa của các xã, thị trấn còn nhiều bất cập như: Chưa kịp thời; chưa công khai họ, tên, chức danh, lĩnh vực công tác, số điện thoại người đứng đầu phụ trách bộ phận “một cửa” và cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận “một cửa”. Các xã Xuân Ninh, Xuân Phú, Xuân Hòa... còn nhiều TTHC bị cung cấp thông tin chồng chéo, không đồng bộ, chưa đầy đủ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC tiếp nhận trên môi trường điện tử đã tăng nhưng chưa cập nhật đầy đủ thành phần hồ sơ, chưa cập nhật kết quả giải quyết TTHC. Hầu hết các xã, thị trấn không in phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC, phiếu tiếp nhận, hẹn trả kết quả (đối với những thủ tục có hẹn qua ngày hôm sau). Các xã, thị trấn: Xuân Phú, Xuân Trường còn nhiều hồ sơ xử lý quá hạn trên phần mềm “một cửa” điện tử. Các xã, thị trấn: Xuân Phong, Xuan Trường… chưa cập nhật, niêm yết công khai mức thu phí, lệ phí giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền. 14/20 xã, thị trấn chưa lắp đặt camera theo dõi toàn bộ khu vực làm việc có kết nối với người phụ trách bộ phận “một cửa”. Riêng UBND xã Xuân Bắc, bộ phận “một cửa” chỉ bố trí bàn quầy, không có các thiết bị hỗ trợ cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch, cán bộ công chức chủ yếu giải quyết TTHC tại phòng làm việc chứ không thường trực tại bộ phận “một cửa”. Hầu hết UBND các xã, thị trấn đã triển khai lấy ý kiến đánh giá đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC tại bộ phận “một cửa” nhưng mới chỉ lấy ý kiến đánh giá lĩnh vực Tư pháp. Đối với những khó khăn, bất cập trong công tác CCHC, huyện Hải Hậu nhận diện: Việc đơn giản hóa, giảm thời gian giải quyết TTHC ở một số ngành, lĩnh vực còn chậm. Dù đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, đẩy mạnh giải quyết dịch vụ công trực tuyến nhưng số lượng hồ sơ ở cấp độ 3 và cấp độ 4 còn chưa đạt được theo đúng chỉ tiêu. Mức độ hiểu biết pháp luật, khả năng sử dụng máy vi tính của một bộ phận người dân còn hạn chế; dẫn đến đa số hồ sơ nộp trực tuyến đều chưa đảm bảo về thành phần hồ sơ, nội dung ghi trong các tờ khai cũng chưa chính xác. Bên cạnh đó, số lượng người dân, doanh nghiệp có nhu cầu nộp hồ sơ trực tuyến không nhiều. Một số lĩnh vực như lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường, tư pháp có lượng văn bản pháp luật chuyên ngành rất nhiều, thường xuyên được sửa đổi, bổ sung gây nhiều khó khăn trong việc tiếp cận, cập nhật các TTHC của cả cơ quan quản lý Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Còn tại huyện Ý Yên, công tác CCHC năm 2022 còn một số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra, đặc biệt là tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, số hoá hồ sơ, trả kết quả điện tử và thanh toán trực tuyến trong giải quyết TTHC tại cấp xã còn rất thấp.

Để công tác CCHC đi vào nền nếp, các huyện đều đã quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp thiết thực, khẩn trương khắc phục những hạn chế nêu trên. Trong đó, các biện pháp được các huyện yêu cầu tập trung thực hiện gồm: Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải nghiêm túc thực hiện đúng trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện công tác CCHC theo quy định tại Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 25-4-2017 của UBND tỉnh. Thực hiện phân công nhiệm vụ cho công chức chuyên môn đảm bảo hợp lý, công bằng về khối lượng công việc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan đối với cán bộ, công chức trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, nhất là đối với công chức trực tiếp giải quyết TTHC tại bộ phận “một cửa”; thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ, công chức và xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hàng năm gắn với trách nhiệm trong việc thực hiện CCHC; nếu để xảy ra tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức và công dân của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị mình thì Thủ trưởng phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. Khẩn trương rà soát, niêm yết, công khai đầy đủ Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, TTHC liên thông và các nội dung khác (như: nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; niêm yết công khai các loại phí, lệ phí của từng lĩnh vực, thông tin cán bộ công chức làm việc tại bộ phận “một cửa”… ) tại bộ phận “một cửa” của đơn vị và trên Trang thông tin điện tử của địa phương theo đúng quy định. Chỉ đạo bộ phận “một cửa” của địa phương phải cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác 100% hồ sơ giải quyết TTHC (bao gồm cả hồ sơ giải quyết TTHC lĩnh vực chứng thực) lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, tuyệt đối không được để hồ sơ quá hạn trên Cổng Dịch vụ công; thực hiện đúng quy định khi tiếp nhận và trả kết quả như: thiết lập sổ theo dõi theo từng lĩnh vực, phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả; phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC. Quan tâm, bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết như máy tính kết nối mạng internet, máy scan tốc độ cao… tại bộ phận “một cửa” để đảm bảo thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, lưu trữ hồ sơ TTHC điện tử thuộc phạm vi tiếp nhận từ ngày 01-6-2023 và phục vụ tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin TTHC, tra cứu kết quả giải quyết TTHC. Triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp và đảm bảo quy định của Nghị định 161/2018/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ; đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, số hoá hồ sơ, trả kết quả điện tử và thanh toán trực tuyến trong giải quyết TTHC. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức và nhân dân tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. UBND các huyện cũng giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện được giao nhiệm vụ phụ trách các lĩnh vực công tác CCHC có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc khắc phục các hạn chế trong công tác CCHC đảm bảo tuân thủ đầy đủ, đúng quy định.

Với các biện pháp kể trên, các địa phương quyết tâm khẩn trương khắc phục các bất cập, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC, giảm tối đa phiền hà, chi phí cho người dân, doanh nghiệp khi phải thực hiện các TTHC, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của tỉnh./.

 

Thanh Thúy
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top