Kết quả thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2022 của Bộ TT&TT

Thứ ba, 19/07/2022 16:53

Thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ ngày 12/05/2020 ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, trong 06 tháng đầu năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã nỗ lực triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả đáng chú ý như sau:

- Về thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Nghị quyết số 68/NQ-CP

Bộ TT&TT từng bước cập nhật dữ liệu trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (gọi tắt là Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh). Đây là công cụ phục vụ hoạt động cải cách với những chức năng cơ bản giúp thống kê, rà soát và tính toán chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh một cách dễ dàng, thuận lợi. Tính đến ngày 15/6/2022, tổng số quy định hiện hành đã được cập nhật là 731 quy định (gồm: 331 thủ tục hành chính; 172 yêu cầu, điều kiện; 56 chế độ báo cáo; 121 quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; 53 quy định về kiểm tra chuyên ngành), trong đó, đã duyệt công khai 680 quy định. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã cập nhật được 71 quy định dự kiến ban hành và 208 phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh để theo dõi quá trình thực thi, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật (sau khi phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

Bộ TT&TT đã quan tâm đến việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh ngay trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định kinh doanh. Tổng số quy định kinh doanh đã được cắt giảm, đơn giản hóa trong 6 tháng đầu năm 2022 là 30 quy định (17 quy định về thủ tục hành chính và 13 quy định về danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành) tại 01 Nghị định và 03 Thông tư.

Đến nay, Bộ TT&TT là một trong 08 Bộ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa. Số phương án về quy định cắt giảm, đơn giản hóa được phê duyệt là 172 quy định (110 quy định thủ tục hành chính; 24 quy định yêu cầu, điều kiện; 32 quy định chế độ báo cáo). Theo đó, Bộ TT&TT phải ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung 30 văn bản quy phạm pháp luật (gồm 03 Luật, 09 Nghị định, 14 Thông tư, Thông tư liên tịch và 04 văn bản khác).

Để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh tại Quyết định số 1994/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT giai đoạn 2020-2025, trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ đã ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật để thực thi cắt giảm, đơn giản hóa 12 quy định kinh doanh (thủ tục hành chính).

Việc thực hiện tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp, đối tượng chịu sự tác động về phương án phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh dự kiến ban hành trong các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã được quan tâm thực hiện rộng rãi qua nhiều hình thức khác nhau bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật. Qua đó, Bộ tiếp thu được nhiều ý kiến hoặc có đủ cơ sở để tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến từ các bên có liên quan.

Bộ đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, hội thảo và các đoàn khảo sát, làm việc với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để phục vụ công tác xây dựng cơ chế, chính sách, thực thi và hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.

- Về việc thực hiện cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp

Các thủ tục hành chính của Bộ TT&TT được thực hiện tái cấu trúc quy trình để sẵn sàng tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đúng lộ trình, mục tiêu tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó: Tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ là 307 thủ tục (Cấp Bộ: 262 thủ tục, cấp địa phương: 45 thủ tục). Tổng số dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Bộ là 319 dịch vụ (thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp Bộ là 274 dịch vụ; cấp địa phương là 45 dịch vụ). Tỷ lệ thủ tục hành chính được kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 41% (108/262 dịch vụ công); số hồ sơ được nộp từ Cổng dịch vụ công quốc gia: 1.729 hồ sơ; tổng số hồ sơ được đồng bộ lên Cổng dịch vụ công quốc gia: 2.254 hồ sơ. Đến nay, Bộ đã hoàn thành xong việc chuẩn hóa Danh mục kết quả, hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính./. 

KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top