Huyện Trạm Tấu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7% trở lên

Thứ ba, 08/08/2017 14:52

Nhờ thực hiện có hiệu quả các chương trình giàm nghèo nhanh và bền vững, lồng ghép các nguồn lực, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các công trình, chú trọng các hạng mục nhu cầu thiết yếu của nhân dân, những năm qua kinh tế - xã hội của huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) đã có bước phát triển quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm trên 7,5%

20170808-m023.jpg
 
Các cấp ủy, chính quyền thường xuyên vận động người nghèo, hộ nghèo phát huy khả năng của bản thân, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo
 
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhanh và bền vững (Nghị quyết 30a của Chính phủ), trong những năm qua huyện Trạm Tấu đã tổ chức triển khai quán triệt nội dung nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết; xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề và Đề án thực hiện trong đó xác định rõ lộ trình cụ thể hàng năm và nhu cầu kinh phí cần đầu tư.
 
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã thực hiện nghiêm túc các nội dung của Đề án, hằng năm lập kế hoạch chi tiết việc thực hiện Đề án theo phân bổ và lộ trình nhằm sát với nhu cầu vốn và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về giảm nghèo; vận động người nghèo, hộ nghèo phát huy khả năng của bản thân, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo. Huy động lồng ghép các nguồn lực, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các công trình, chú trọng các hạng mục nhu cầu thiết yếu của nhân dân như hỗ trợ giống, phân bón, công cụ, kỹ thuật sản xuất, các công trình thủy lợi, đường, trường học, trạm y tế (trong giai đoạn 2010 - 2015 đã tiếp nhận nguồn vốn trên 1.415 tỷ đồng để thực hiện các chương trình giảm nghèo, 6 tháng đầu năm 2017 đã lồng ghép các chương trình dự án với tổng kinh phí trên 87 tỷ đồng). Vì vậy, kinh tế - xã hội của huyện Trạm Tấu đã có bước phát triển quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm trên 7,5%; diện tích lúa, ngô 2 vụ tăng, từng bước đảm bảo an ninh lương thực cũng như hình thành những vùng chuyên canh ngô hàng hóa. Khai hoang ruộng bậc thang được đẩy mạnh (năm 2016 đã khai hoang được 27 ha, dự kiến năm 2017 khai được 30,5 ha). Cơ sở hạ tầng được đầu tư đến nay 100% các xã có đường ô tô và có hệ thống lưới điện quốc gia, văn hóa - xã hội của người dân có nhiều chuyển biến, chất lượng cuộc sống được nâng lên; năng lực cán bộ cơ sở từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.
 
Mặc dù đời sống của nhân dân tuy đã được cải thiện song vẫn còn rất nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng chưa bền vững, đến cuối năm 2016 huyện có 3.994 hộ nghèo, tỷ lệ 67%; hộ cận nghèo là 513 hộ, tỷ lệ 8,61% (theo tiêu chí đa chiều); chất lượng đào tạo nghề chưa cao, một số chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập khó thực hiện do mức hỗ trợ thấp và đối tượng hẹp. Tỷ lệ bố trí các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương chưa cao, giai đoạn 2010 - 2015 đạt 47,4% nhu cầu vốn (riêng nguồn vốn thuộc chương trình đạt 9% nhu cầu Đề án). Tư tưởng trông chờ, ỷ lại và nguồn lực đầu tư của một bộ phận người dân vẫn còn.
 
Để triển khai thực hiện tốt hơn Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhanh và bền vững trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các Ban chỉ đạo trong thực hiện Chương trình; kết hợp một cách chặt chẽ, đồng bộ giữa việc thực hiện công tác giảm nghèo với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Rà soát thống kê đánh giá chính xác tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hàng năm, xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể đối với việc giảm nghèo theo từng tiêu chí, phấn đấu hàng năm thoát nghèo từ 7% trở lên. Thu hút, triển khai, lồng ghép các chương trình dự án với các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với thực hiện các mô hình như: cây ngô đồi, cây sơn tra, chè Shan tuyết, lúa chất lượng cao. Đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; tạo điều kiện cho lao động đi xuất khẩu. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, khơi dậy ý thức tự lực tự cường vươn lên thoát nghèo. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, già làng, trưởng bản trong việc thực hiện xóa đói, giảm nghèo. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động giảm nghèo cũng như hiệu quả các nguồn lực được đầu tư./.
Thanh Bình (Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top