Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017

Thứ năm, 01/06/2017 19:08

Chiều ngày 30/5/2017, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (Ban Chỉ đạo) của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Hội nghị.

PTT-Truong-Hoa-Binh.jpg

Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, 
Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến ở Hà Nội có đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; Các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Đại diện lãnh đạo: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Đại diện lãnh đạo Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ và chuyên viên phụ trách cải cách hành chính các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Tại các điểm cầu trực tuyến của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các đồng chí là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, Lãnh đạo Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan; Trưởng phòng và chuyên viên Phòng Cải cách hành chính các Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ khẳng định trong những năm qua công tác CCHC luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo quyết liệt coi đây là một trong những nội dung quan trọng trong công cuộc xây dựng và từng bước hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đặc biệt, trong tiến trình xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển và phục vụ Nhân dân, công tác CCHC đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hết sức coi trọng. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều giải pháp mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC được quy định tại Nghị quyết số 30c ngày 8/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 4/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Chính phủ hoan nghênh Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương đã có các giải pháp về đổi mới phương thức theo dõi, đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của các bộ, ngành, địa phương thông qua Chỉ số CCHC hàng năm, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, thực hiện có hiệu quả các giải pháp trên, thời gian qua công tác CCHC của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về tổ chức triển khai và kết quả đạt được trên từng lĩnh vực đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung theo dõi, phát biểu thảo luận, phân tích những kết quả đã đạt được, làm rõ những hạn chế yếu kém và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp cụ thể khả thi để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC trong 7 tháng cuối năm 2017 theo Kế hoạch đã đề ra.

img
Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày Báo cáo tóm tắt tại Hội nghị 
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo trình bày Báo cáo tóm tắt Sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2017.
 
Theo Báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2017 công tác CCHC đã đạt được những kết quả nổi bật, cụ thể:
 
Từ đầu năm đến nay, các bộ, ngành đã trình Chính phủ đã ban hành 69 Nghị định để điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội, góp phần từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã được các bộ, ngành quan tâm đẩy mạnh, trọng tâm là theo dõi thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển để phục vụ nhân dân, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 
Về  hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Nội vụ đã thẩm định Nghị định của 21/21 bộ, cơ quan ngang bộ (không bao gồm Bộ Công an), Chính phủ đã ban hành 11 Nghị định của các cơ quan. Cùng với đó, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng các dự thảo nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP).
 
Các bộ, ngành đã cơ bản hoàn thành việc rà soát về tổ chức bộ máy và trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
 
Về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, trọng tâm là các thủ tục hành chính như: Nộp thuế và bảo hiểm xã hội; cấp phép xây dựng; tiếp cận điện năng; đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản; thông quan hàng hóa qua biên giới.
 
Công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến thủ tục hành chính được triển khai tích cực, sáng tạo ở một số bộ, ngành. Văn phòng Chính phủ tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động của Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ.
 
Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện. Việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện tại một số địa phương bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức.
 
Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng và hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm, tạo cơ sở cho việc tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng và quản lý công chức. Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo các quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2017, cả nước đã tinh giản được 5.062 biên chế, nâng tổng số đối tượng được giải quyết tinh giản từ năm 2015 đến nay là 22.673 người, trong đó, các cơ quan của Đảng, đoàn thể là 944 người; các cơ quan hành chính là 2.824 người; các đơn vị sự nghiệp công lập là 14.791 người; cán bộ, công chức cấp xã là 4.086 người; doanh nghiệp nhà nước 122 người.
 
Về cải cách tài chính công, triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, có 07 bộ được giao chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực do bộ phụ trách. Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện.
 
Về hiện đại hóa hành chính, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ các bộ, ngành có nhiều nỗ lực trong việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, đã có 29/30 bộ, ngành và 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch để triển khai xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Các bộ, ngành, địa phương cũng đã tăng cường đầu tư cho việc bảo đảm an toàn thông tin mạng, nhất là trong các giao dịch điện tử; triển khai có hiệu quả việc kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản của các bộ, ngành, địa phương tới Văn phòng Chính phủ đã giúp hình thành hệ thống quản lý văn bản điện tử thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương.
 
Các bộ, ngành Trung ương đã triển khai thực hiện cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với 63/82 dịch vụ công theo danh mục đã được phê duyệt trong năm 2016, đạt tỷ lệ 77%, góp phần tiết kiệm thời gian, cắt giảm chi phí và nâng cao tính công khai, minh bạch, giảm sách nhiễu nhân dân khi thực hiện thủ tục hành chính.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm còn có những hạn chế như: chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu; việc công khai  thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện chưa được thực hiện đầy đủ; nhiều địa phương còn vướng mắc trong kết nối liên thông phần mềm tại Trung tâm hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các phần mềm chuyên ngành thuộc các lĩnh vực đất đai, công an, thuế, hải quan... dẫn đến khó khăn trong việc chia sẻ dữ liệu thông tin để theo dõi, đôn đốc tình hình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp...
 
Trên cơ sở Báo cáo của Bộ Nội vụ, các đại biểu đều thể hiện sự nhất trí cao đối với các nội dung của Báo cáo, đồng thời trình bày nhiều ý kiến, tham luận, đóng góp vào Báo cáo và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, tập trung vào một số vấn đề như: xây dựng thể chế, cải cách TTHC, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước các cấp, xác định rõ các mô hình trung tâm hành chính công, hướng dẫn thực hiện về quản lý CCHC, phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương, giao quyền tự chủ, xã hội hóa cho các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử trong đó  ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia; đổi mới một số nội dung về đào tạo công chức, viên chức; phân cấp trong tuyển dụng, thi tuyển, thi nâng ngạch. 

Các ý kiến của đại biểu đều được Ban tổ chức Hội nghị tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ để tiếp tục nghiên cứu, rà soát, cải tiến và hoàn thiện.
 
img
Toàn cảnh Hội nghị
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá nhiều bộ và địa phương đã  nỗ lực trong triển khai công tác CCHC, nhưng nhìn chung tốc độ CCHC còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
 
Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành và địa phương tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo nhất quán, kiên trì liên tục trong CCHC, cải cách thủ tục hành chính, từ xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá kết quả CCHC trên cơ sở kế hoạch và mục tiêu đã đề ra.
 
Thực hiện có kết quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát TTHC được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 19- 2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 và Kế hoạch CCHC, Kế hoạch rà soát TTHC hàng năm trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành, địa phương.
 
Các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính theo danh mục đã được phê duyệt, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách về tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ với nội dung trọng tâm là: Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; tình hình tổ chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị cố ý làm trái các quy định pháp luật, gây khó khăn cho công dân, tổ chức trong thực hiện TTHC. 
 
Xây dựng Chính phủ điện tử gắn kết chặt chẽ với cải cách TTHC; cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 và tích hợp các dịch vụ công này với Cổng Thông tin dịch vụ công quốc gia. Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm, có hiệu quả Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo đúng quy định. Phát huy vai trò Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trong việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ đơn giản hóa TTHC và giấy tờ công dân.
 
Văn phòng Chính phủ trong quý III năm 2017 trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước các cấp, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa cải cách TTHC với xây dựng Chính phủ điện tử, nhằm kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền thông qua việc triển khai đồng bộ các cơ chế này tại các bộ, ngành, địa phương; tăng tính liên thông trong giải quyết TTHC; tăng số lượng TTHC được hướng dẫn, tiếp nhận, giám sát, trả kết quả; tạo hành lang pháp lý cho tổ chức và hoạt động của các trung tâm hành chính công trên phạm vi cả nước. 
 
Phát huy vai trò của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tại các bộ, ngành, địa phương trong việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tại các bộ ngành địa phương cần thành lập các Tổ công tác để giúp Bộ trưởng, chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng, UBND, Chủ tịch UBND tại bộ, ngành, địa phương mình, trong đó, bao gồm cả việc thực hiện CCHC nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng.
 
Căn cứ vào kết quả Chỉ số cải cách hành chính hàng năm được Bộ Nội vụ công bố, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo rà soát, xác định rõ những điểm mạnh cũng như những hạn chế, yếu kém trong công tác CCHC của đơn vị mình được thể hiện thông qua kết quả điểm đạt được của từng tiêu chí, lĩnh vực cải cách; từ đó, chỉ đạo làm rõ nguyên nhân của hạn chế, yếu kém cũng như trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai từng nhiệm vụ CCHC; đồng thời, đề ra các biện pháp cụ thể để khắc phục, bảo đảm nhiệm vụ CCHC được triển khai đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.
 
Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ đạo; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực do mình quản lý tại các bộ, ngành, địa phương.
 
Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, Bộ Nội vụ cần tích cực đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công; sử dụng có hiệu quả các công cụ quản lý, bao gồm: Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, để tham mưu, đề xuất cho Chính phủ ban hành các giải pháp nâng cao hiệu quả CCHC.
Anh Cao
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top