Hà Tĩnh khuyến khích người dân, DN nộp hồ sơ trực tuyến, triển khai thí điểm một số TTHC

Chủ nhật, 02/07/2023 10:49

Ngày 30/6/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Văn bản số 3370/UBND-HCC về việc tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp lựa chọn, thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và triển khai thí điểm “một số TTHC, một số ngày không nộp văn bản giấy”

Theo thống kê từ Hệ thống thông  tin giải quyết TTHC tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2023, nhiều nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt tiến triển tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC. Tỷ lệ dịch vụ công (DVC) trực tuyến tăng 40,2% so với kỳ báo cáo 06 tháng đầu năm 2022. Một số đơn vị đã đạt tỷ lệ 100% đối  với các DVC trực tuyến cho phép nộp hồ sơ trực tuyến như: Sở Giáo dục và Đào  tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải. Một số đơn vị đã đạt  tỷ lệ 100% đối với DVC trực tuyến toàn trình như các huyện: Đức Thọ, Cẩm  Xuyên. 

20230703-pg1.jpg

Công tác cải cách thủ tục hành chính của TP Hà Tĩnh ngày càng khoa học, chuyên nghiệp và hiện đại. Nguồn: báo Hà Tĩnh

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đơn vị chưa đạt chỉ tiêu kế  hoạch đề ra, một số đơn vị có tỷ lệ DVC trực tuyến rất thấp.  

Để tiếp tục nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng DVC trực tuyến, tăng tỷ lệ hồ  sơ trực tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các  huyện, thành phố, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn tiếp tục tập trung thực hiện  tốt một số nội dung sau: 

- Tập trung rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ người  dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa các cấp theo hướng lấy người dân, doanh  nghiệp làm trung tâm để phục vụ, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp  dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn. 

- Bố trí đủ trang thiết bị phục vụ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại Bộ  phận Một cửa các cấp, thay đổi tư duy từ “làm thay, làm hộ” sang “hỗ trợ, hướng  dẫn, cầm tay chỉ việc” để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp, nhất  là các đối tượng yếu thế (người già, người khuyết tật,...) để thay đổi thói quen sử  dụng hồ sơ giấy sang sử dụng hồ sơ điện tử, từng bước hình thành công dân số,  xã hội số. Việc hỗ trợ, hướng dẫn, cầm tay chỉ việc để nâng cao kỹ năng số cho  người dân, doanh nghiệp phải đảm bảo triển khai thực chất, thuận lợi, kịp thời,  hiệu quả. 

-Trên cơ sở Danh mục TTHC đủ điều kiện thực hiện DVC trực tuyến toàn  trình đã được công bố, các đơn vị, địa phương rà soát, lựa chọn một số TTHC để  triển khai thí điểm thực hiện “Một số TTHC, một số ngày không nộp hồ sơ bằng bản giấy” nhằm khuyến khích 100% người dân, tổ chức lựa chọn và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với các TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của  tỉnh. Trước mắt, các đơn vị, địa phương lựa chọn một số TTHC thường xuyên  phát sinh hồ sơ thực hiện trong một số ngày, mạnh dạn đột phá, thay đổi tư duy  như cách làm của một số địa phương, tiến tới thực hiện đối với toàn bộ các TTHC đủ điều kiện DVC trực tuyến toàn trình vào các ngày trong tuần. 

- Đối với đối tượng thực hiện TTHC là các cơ quan hành chính nhà nước,  khi nộp hồ sơ TTHC: yêu cầu thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến (trừ các trường hợp  phải có hồ sơ giấy theo quy định của pháp luật). 

- Giao Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công) đôn  đốc, theo dõi kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương (qua tỷ lệ trực tuyến  của các đơn vị, địa phương trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh),  định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện  theo quy định./. 

GP
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top