Cục Tin học hóa thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

Thứ tư, 03/04/2019 14:05

Căn cứ Công văn số 808/BTTTT-TCCB ngày 22/3/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức tuyển dụng công chức của Cục Tin học hóa năm 2019, Cục Tin học hóa thông báo thi tuyển 05 chỉ tiêu công chức ngạch chuyên viên năm 2019, cụ thể như sau:

I.    ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
 
Theo quy định tại Điều 36 Luật cán bộ, công chức:
 
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
 
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
 
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
 
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
 
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
 
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
 
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
 
g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
 
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
 
a) Không cư trú tại Việt Nam;
 
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
 
II. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN
 
1.      Vị trí tuyển dụng
 
Vị trí 1: Chuyên viên Chuyên quản kiến trúc Chính phủ điện tử, làm việc tại Phòng Tích hợp hệ thống; Số lượng: 01 người.
 
Vị trí 2: Chuyên viên Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, làm việc tại Phòng Chính sách Ứng dụng CNTT; Số lượng: 01 người.
 
Vị trí 03: Chuyên viên thúc đẩy ứng dụng CNTT, làm việc tại Phòng Chuyển đổi số và Phòng Dịch vụ CNTT, phần mềm ứng dụng; Số lượng: 02 người.
 
Vị trí 04: Chuyên viên Hợp tác quốc tế, làm việc tại Phòng Thông tin và Dịch vụ công trực tuyến; Số lượng: 01 người.
 
2. Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo và các yêu cầu khác theo vị trí việc làm
 
2.1 Đối với vị trí 01: Chuyên viên Chuyên quản kiến trúc Chính phủ điện tử
 
- Yêu cầu về độ tuổi: Nam không quá 50 tuổi, nữ không quá 45 tuổi;
 
- Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đúng đào tạo về CNTT và các ngành gần đào tạo về CNTT theo quy định tại mục a và b khoản 1 Điều 2 Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
 
- Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 
- Yêu cầu về kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 01 năm tại các doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước phù hợp với vị trí tuyển dụng, trong đó đã tham gia một trong các hoạt động: nghiên cứu, xây dựng, hướng dẫn, áp dụng mô hình, kiến trúc hệ thống thông tin, chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, đô thị thông minh, tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai ứng dụng CNTT.
 
2.2 Đối với vị trí 2: Chuyên viên Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin
 
- Yêu cầu về độ tuổi: Nam không quá 50 tuổi, nữ không quá 45 tuổi;
 
- Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đúng đào tạo về CNTT và các ngành gần đào tạo về CNTT theo quy định tại mục a và b khoản 1 Điều 2 Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
 
- Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 
- Yêu cầu về kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 01 năm tại các doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước phù hợp với vị trí tuyển dụng, trong đó đã tham gia một trong các hoạt động: xây dựng, triển khai ứng dụng CNTT, các quy định, chính sách về ứng dụng CNTT, chính phủ điện tử/chính quyền điện tử, kiến trúc chính phủ điện tử/chính quyền điện tử cho các cơ quan nhà nước; thực thi các chính sách, quy định về ứng dụng CNTT trong xây dựng, quản lý, vận hành các hệ thống CNTT.
 
2.3 Đối với vị trí 03: Chuyên viên Thúc đẩy ứng dụng CNTT
 
- Yêu cầu về độ tuổi: Nam không quá 50 tuổi, nữ không quá 45 tuổi;
 
- Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đúng đào tạo về CNTT và các ngành gần đào tạo về CNTT theo quy định tại mục a và b khoản 1 Điều 2 Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
 
- Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 
- Yêu cầu về kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 01 năm tại các doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước phù hợp với vị trí tuyển dụng, trong đó đã tham gia xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng CNTT. 
 
2.4 Đối với vị trí 04: Chuyên viên Hợp tác quốc tế
 
- Yêu cầu về độ tuổi: Nam không quá 50 tuổi, nữ không quá 45 tuổi;
 
- Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đúng đào tạo về CNTT và các ngành gần đào tạo về CNTT theo quy định tại mục a và b khoản 1 Điều 2 Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
 
- Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 
- Yêu cầu về kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 01 năm tại các doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước phù hợp với vị trí tuyển dụng, trong đó đã tham gia công tác tổng hợp, thống kê hoặc thực thi chính sách, quy định về ứng dụng CNTT.
 
 III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN
 
Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

IV. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
 
1. Nội dung Phiếu đăng ký dự tuyển:
 
Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (mẫu đính kèm) theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.
 
Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.
 
Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ vào từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển.
 
2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
 
 Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (từ ngày 04/4/2019 đến hết ngày 03/5/2019).
 
 Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
 
3. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:
 
Trụ sở Cục Tin học hóa, tầng 21, tòa nhà Cục Viễn thông, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.37821765.       
         
4. Thời gian, địa điểm thi tuyển; lệ phí thi tuyển:
 
a) Thời gian thi tuyển: Sẽ thông báo cụ thể cho các thí sinh đủ điều kiện dự thi.
         
b) Địa điểm thi tuyển: Trụ sở Cục Tin học hóa, tầng 21, tòa nhà Cục Viễn thông, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
         
c) Lệ phí thi tuyển: theo quy định của Nhà nước (Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức): dự kiến 500.000đồng/thí sinh.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top