Cục Thông tin đối ngoại thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Thứ tư, 12/02/2020 08:03

Căn cứ Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế thuộc Cục Thông tin đối ngoại được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt tại văn bản số 287/BTTTT-TCCB ngày 04/02/2020 về việc tổ chức tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin đối ngoại.

Cục Thông tin đối ngoại thông báo tuyển dụng 06 viên chức cho 05 vị trí làm việc của Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế, thông tin cụ thể sau:
I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định);
c) Có lý lịch rõ ràng;
d) Tuổi đời dự tuyển: Từ đủ 18 tuổi trở lên;
đ) Trình độ đào tạo:
- Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển (theo chi tiết tại mục 2 tại văn bản này).
- Yêu cầu về trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương (theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ TTTT quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin); Vị trí 2 không cần chứng chỉ này;
- Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
f) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
- Không cư trú tại Việt Nam;
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án, đang bị áp dụng biện pháp sử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
a) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7.5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sỹ quan quân đội, sỹ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả thi tại vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2.5 điểm vào kết quả thi tại vòng 2.
4. Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định trên thì chỉ được cộng thêm điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định.
5. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TUYỂN DỤNG
Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:
1. Vòng 1:Thi trắc nghiệm trên giấy
a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần:
- Phần I: Kiến thức chung: 60 câu hỏi về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng, chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian: 60 phút.
- Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, Thời gian thi 30 phút.
- Phần III: Tin học gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
b) Miễn thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;
- Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.
c) Miễn thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.
d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại tiết a mục này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
Cục Thông tin đối ngoại sẽ tổ chức xây dựng các đề thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau bảo đảm phù hợp với yêu cầu của từng vị trí việc làm cần tuyển dụng.
b) Hình thức thi: Thi phỏng vấn.
c) Thang điểm: 100 điểm.
d) Thời gian thi: 30 phút.
III. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN
Tuyển dụng 06 viên chức (giữ chức danh nghề nghiệp hạng III) năm 2020 làm việc tại các Phòng thuộc Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế với các vị trí việc làm sau:
1. Vị trí 01: Biên tập viên
- Số lượng: 02 người
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Yêu cầu về chuyên môn: Tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành báo chí, xuất bản trở lên, nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản từ 08 tuần trở lên.
- Mô tả công việc:
+Khai thác, tổng hợp, phân tích, chọn lọc thông tin, kiểm tra, chỉnh sửa thông tin, biên tập và xây dựng đề cương kịch bản, viết lời bình cho phim phóng sự, tài liệu theo đề tài được Lãnh đạo phê duyệt;
+ Khai thác, tổng hợp, phân tích, chọn lọc, biên dịch, biên tập và xuất bản tin, bài trên các trang Thông tin điện tử đối ngoại; Quản lý các trang thông tin điện tử của Trung tâm đảm bảo theo đúng kế hoạch và định hướng của Cục, của Bộ và của Nhà nước;
+ Phát triển mạng lưới cộng tác viên, quan hệ đối ngoại với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp;
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.
2. Vị trí 02: Chuyên viên Công nghệ thông tin
- Số lượng: 01 người
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Yêu cầu về chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông.
- Mô tả công việc:
+ Bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật; thiết bị, máy móc;
+ Vận hành kỹ thuật các thiết bị đảm bảo hoạt động của các trang thông tin điện tử;
+ Theo dõi thực hiện hợp đồng thuê chỗ đặt máy chủ và thuê bao đường truyền.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.
3. Vị trí 03: Chuyên viên Thiết kế mỹ thuật
- Số lượng: 01 người
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Yêu cầu về chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế đồ hoạ, mỹ thuật công nghiệp, mỹ thuật ứng dụng.
- Mô tả công việc:
+ Chuẩn bị mặt bằng và thiết kế, trang trí, dàn dựng các hạng mục của sự kiện;
+ Thiết kế các băng rôn, biển hiệu, pano... tuyên truyền cho sự kiện;
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.
4. Vị trí 04: Kế toán viên
- Số lượng: 01 người
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Yêu cầu về chuyên môn:Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán
- Mô tả công việc:
+Lập dự toán, kế hoạch, theo dõi, đôn đốc, thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Trung tâm tình hình thực hiện kế hoạch, thu - chi ngân sách của Trung tâm;
+ Thẩm định hồ sơ và thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo quy định;
+ Thực hiện lập và gửi các Báo cáo tài chính theo chế độ, thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của Nhà nước;
+ Đề xuất các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Trung tâm, quản lý sử dụng và thanh lý tài sản, vật tư theo đúng quy định;
+ Thực hiện quy trình thu nộp phí BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị;
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.
5. Vị trí 05: Chuyên viên Văn thư - Lưu trữ
- Số lượng: 01 người
- Nơi làm việc: Hà Nội
- Yêu cầu về chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.
- Mô tả công việc:
+ Tiếp nhận, đăng ký văn bản đi, đến; Tiếp nhận các bản thảo về trình duyệt, các bản đánh máy... để trình Lãnh đạo ký.Đăng ký văn bản, làm thủ tục chuẩn bị gửi văn bản và theo dõi quá trình luân chuyển văn bản theo địa chỉ;
+ Kiểm tra thể thức văn bản và báo cáo lại Lãnh đạo trực tiếp về các văn bản sai thể thức; quản lý và đóng dấu các văn bản đúng quy chế;
+ Bảo quản, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức và các loại con dấu khác; sắp xếp, lưu trữ công văn, tài liệu, hồ sơ hợp lý để tra tìm nhanh phục vụ nhu cầu khai thác;
+ Theo dõi và báo cáo lịch làm việc hàng tuần của Lãnh đạo Cục Thông tin đối ngoại lên Giám đốc; lập và báo cáo Giám đốc về lịch làm việc của đơn vị trong tuần;
+ Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định, phục vụ khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ khi có yêu cầu;
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.
IV. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
1. Nội dung phiếu đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển viên chức trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm) theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ vào một vị trí việc làm tại Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế thuộc Cục Thông tin đối ngoại (nếu đăng ký thi tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai trong Phiếu. Các trường hợp khai không đúng, giả mạo hồ sơ sẽ bị huỷ kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
2. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng: Báo Nhân dân; Cổng thông tin điện tử của Bộ www.mic.gov.vn, trên trang thông tin điện tử của Cục Thông tin đối ngoại vietnam.vn (từ ngày 12/02/2020 đến hết ngày 13/03/2020).
- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Cục Thông tin đối ngoại, tầng 9 Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024-37676666 hoặc 024-37676263(máy lẻ 101).
3. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng viên chức
- Thời gian tuyển dụng: Sẽ thông báo cụ thể cho các thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển.
- Địa điểm tuyển dụng: Sẽ thông báo sau.
- Lệ phí tuyển dụng: Dự kiến 500.000đ/thí sinh (Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).
Cục Thông tin đối ngoại không trả lại Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào./.
Cục Thông tin đối ngoại
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top