Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thứ sáu, 11/12/2020 15:25

Triển khai thực hiện Quyết định số 2268/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2019 về Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành rà soát, đánh giá 48 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc 05 lĩnh vực: Viễn thông và Internet; tần số vô tuyến điện; an toàn thông tin; báo chí; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử. 100% TTHC trong Kế hoạch đã được rà soát, đánh giá nghiêm túc, theo đúng phương pháp, quy trình quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Chính phủ .

Công tác rà soát, đánh giá TTHC lĩnh vực thông tin và truyền thông đã được các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động tổ chức thực hiện theo yêu cầu về mục tiêu và tiến độ mà kế hoạch đã đề ra. Bộ Thông tin và Truyền thông luôn quan tâm, theo dõi rà soát, đánh giá, kịp thời phát hiện để có phương án loại bỏ hoặc chỉnh sửa những TTHC không phù hợp, phức tạp, phiền hà; sửa đổi TTHC để đáp ứng nhu cầu thực tế; bảo đảm quy định TTHC đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện TTHC.

Đối với việc rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông theo Kế hoạch rà soát năm 2020, trong lĩnh vực viễn thông và Internet, Bộ đã công bố sửa đổi 03 TTHC và bãi bỏ 02 TTHC cấp Trung ương. Trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện, Bộ xem xét đề xuất bổ sung quy định “Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công thì không phải nộp các giấy tờ định danh (CCCD/CMND/HC; GPKD,…)” cho 19 TTHC và bổ sung lựa chọn “số định danh cá nhân” cho 08 TTHC về cấp giấy phép tần số và thiết bị vô tuyến điện.... Bên cạnh đó, Bộ cũng xem xét đề xuất cắt giảm TTHC “Thông báo cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện”. Trong lĩnh vực báo chí, xem xét đề xuất bỏ quy định gửi “bản in màu”, bỏ quy định “văn bản chứng minh sở hữu tên miền còn thời gian sử dụng tối thiểu 06 tháng tính từ thời điểm đề nghị cấp giấy phép”, bỏ quy trình về trình bày “tổ chức thực hiện” trong các đề án hoạt động đối với TTHC “Cấp giấy phép hoạt động báo điện tử”.

Đối với việc rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Kế hoạch rà soát năm 2020, để đảm bảo việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC cũng như cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC như sau: Công bố bãi bỏ 01 TTHC theo Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Trong lĩnh vực thông tin điện tử, Bộ đang hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Bộ xem xét đề xuất việc cắt giảm 07 TTHC trong Kế hoạch năm 2020 về dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng. Các đề xuất trên nhằm giảm bớt các thủ tục hành chính, điều kiện cấp phép, rút ngắn thời gian cấp phép cho doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực đồng thời cũng giúp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, tập trung vào quản lý nội dung đối với từng game được phát hành.

Ngoài các TTHC đã rà soát, đánh giá theo Kế hoạch năm 2020, Bộ đã rà soát, đánh giá thêm nhiều TTHC ngoài Kế hoạch, bao gồm các lĩnh vực: bưu chính; viễn thông và Internet; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin và điện tử; an toàn thông tin; phát thanh, truyền hình; xuất bản, in và phát hành. Trong đó:

- Đối với các TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, Bộ đã công bố sửa đổi 27 TTHC cấp Trung ương và 11 TTHC cấp địa phương trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; sửa đổi 02 TTHC cấp Trung ương trong lĩnh vực viễn thông và Internet; sửa đổi 06 TTHC cấp trung ương và 06 TTHC cấp địa phương trong lĩnh vực bưu chính; ban hành mới 02 TTHC cấp Trung ương trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Xem xét đề xuất sửa đổi 03 TTHC trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.

- Đối vớicác TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Bộ đã công bố bãi bỏ 02 TTHC và ban hành 03 TTHC mới trong lĩnh vực an toàn thông tin theo Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Xem xét đề xuất sửa đổi 14 TTHC trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình liên quan đến cắt giảm điều kiện kinh doanh, cắt giảm thành phần hồ sơ đối với bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đầu tư./.

Phòng KSTTHC- Văn phòng Bộ TT&TT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top