Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Thứ tư, 05/02/2020 08:08

Công tác cải cách, kiểm soát TTHC trong toàn hệ thống hành chính nhà nước có bước tiến bộ đáng kể, hiệu lực của công tác cải cách TTHC được nâng cao hơn. Nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy hành chính, nhất là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách TTHC nói riêng có sự chuyển biến. Công chức, viên chức được giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết TTHC đã nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo đảm nguyên tắc nhanh chóng, thuận lợi, khách quan, minh bạch trong giải quyết TTHC.

Tại báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 do Văn phòng Chính phủ xây dựng đã nêu rõ: Trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có nội dung kiểm soát TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh góp phần hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Lần đầu tiên Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ báo cáo của cơ quan nhà nước, tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, ngành, địa phương để hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; Chính phủ và các bộ, cơ quan đã bước đầu điều hành dựa trên dữ liệu điện tử thay vì giấy tờ thủ công. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã.
 
Công tác kiểm soát TTHC tại các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều chuyển biến và đi vào nề nếp; hầu hết các bộ, ngành, địa phương đều ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát TTHC; tích cực rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định TTHC, nhất là trong các ngành, lĩnh vực có nhiều TTHC liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định TTHC mới, đảm bảo đơn giản, rõ quy trình, dễ hiểu, dễ thực hiện; kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và quy trình để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC…
 
Bên cạnh việc chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành 01 nghị định, Văn phòng Chính phủ đã ban hành gần 370 văn bản để tham gia ý kiến, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai có kết quả những nhiệm vụ về cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC.
 
Nhìn chung, công tác cải cách, kiểm soát TTHC trong toàn hệ thống hành chính nhà nước có bước tiến bộ đáng kể, hiệu lực của công tác cải cách TTHC được nâng cao hơn. Nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy hành chính, nhất là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách TTHC nói riêng có sự chuyển biến. Công chức, viên chức được giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết TTHC đã nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo đảm nguyên tắc nhanh chóng, thuận lợi, khách quan, minh bạch trong giải quyết TTHC. Việc chuẩn hóa, công bố, công khai, niêm yết đầy đủ TTHC tại nơi giải quyết và cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đã tạo thuận lợi trong thực hiện. Nhiều địa phương đã tổ chức tốt các giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. Các cơ quan hành chính nhà nước đã tích cực thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả xử lý công việc của các cơ quan hành chính nhà nước. Việc tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được các bộ, ngành, địa phương quan tâm và đã mang lại lợi ích thiết thực, tháo gỡ kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trong đời sống hàng ngày và hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, công tác cải cách, kiểm soát TTHC tại các bộ, ngành, địa phương trong năm 2019 còn có những tồn tại, hạn chế, như: Một số bộ, ngành còn chậm công bố các nhóm TTHC thực hiện liên thông hoặc công bố chưa đầy đủ; việc liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các phần mềm quản lý chuyên ngành của một số bộ, ngành với phần mềm một cửa điện tử của các địa phương còn bất cập, gây khó khăn cho các địa phương trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; một số địa phương công bố danh mục TTHC chậm, chưa kịp thời; còn tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC ở một số lĩnh vực trọng tâm, như: Đất đai, xây dựng, lao động, thương binh và xã hội,..; việc công khai số liệu, kết quả giải quyết TTHC trên phần mềm còn chưa đúng so với kết quả kiểm tra thực tế. TTHC trong một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, cần phải tiếp tục rà soát, đơn giản hóa.
 
Những tồn tại, hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân. Trong đó, nguyên nhân chủ quan là do một số công chức có tinh thần thái độ và ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ chưa cao, sự phối hợp chưa chặt chẽ, còn có biểu hiện né tránh, ngại va chạm. Vẫn còn trường hợp chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm.
 
Để tiếp tục đưa kết quả cải cách đi vào cuộc sống, thiết thực phục vụ nhân dân, với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về kiểm soát TTHC được giao, Văn phòng Chính phủ xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách, kiểm soát TTHC năm 2020 là:
 
1. Các bộ, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách, kiểm soát TTHC một cách sáng tạo, hiệu quả và toàn diện, bám sát các mục tiêu, yêu cầu cải cách của Chính phủ; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC được giao.
 
Văn phòng Chính phủ tham mưu xây dựng, trình Chính phủ Nghị quyết ban hành Chương trình cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 và tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình này.
 
2. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý cho công tác cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định về thực hiện TTHC theo phương thức điện tử.
 
3. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định TTHC. Thường xuyên rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa các quy định TTHC không phù hợp; Thường xuyên rà soát, chuẩn hóa dữ liệu TTHC. Thực hiện tái cấu trúc quy trình, thủ tục để xây dựng, tích hợp, cung cấp ít nhất 30% dịch vụ công trực tuyến thiết yếu của bộ, ngành, địa phương trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.
 
4. Tiếp tục phát huy có hiệu quả kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và chấn chỉnh hành vi nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.
 
5. Phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ trong việc đối thoại, nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, TTHC. Duy trì đều đặn và có hiệu quả, thực chất việc đối thoại giữa cơ quan nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn và cải thiện môi trường kinh doanh. Hoàn thiện và tổ chức công bố Báo cáo đánh giá chi phí tuân thủ TTHC năm 2020.
 
6. Các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, lan tỏa những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách TTHC. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc để kịp thời phát hiện và giải quyết những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
PHÒNG KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT (tổng hợp)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top