Công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông quý II năm 2020

Thứ hai, 29/06/2020 09:02

Thực hiện các Nghị định quy định về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổng hợp tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC quý II năm 2020.

20200110-m01-s.jpg
 
Ảnh minh họa
 
Thực hiện các nhiệm vụ được giao về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổng hợp bảy (07) nhiệm vụ (đánh giá tác động quy định TTHC; công bố, công khai TTHC; rà soát, đơn giản hóa TTHC; tình hình, kết quả giải quyết TTHC; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC; công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC; tình hình, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC) để xây dựng phương hướng thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới, cụ thể như sau:
 
- Về đánh giá tác động quy định TTHC; thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật:Bộ đã tiến hành thực hiện việc góp ý, tham gia ý kiến, đánh giá tác động và thẩm định đối với dự thảo: Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng; Thông tư thay thế Thông tư số 16/2011/TT-BTTTT quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện; Thông tư thay thế Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin; Thông tư quy định về việc triển khai Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
 
- Về công bố, công khai TTHC,Bộ đã ban hành nhiều quyết định về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý như Quyết định số 750/QĐ-BTTTT ngày 29/4/2020 và Quyết định số 941/QĐ-BTTTT ngày 04/6/2020 về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet;  Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT ngày 01/6/2020 và Quyết định số 1010/QĐ-BTTTT ngày 15/6/2020 về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính;  Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27/3/2020 về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành.
 
Sau khi các Quyết định số 432/QĐ-BTTTT, số 750/QĐ-BTTTT, số 927a/QĐ-BTTTT, số 941/QĐ-BTTTT, số 1010/QĐ-BTTTT được ban hành, Bộ đã cập nhật, công khai đầy đủ 50 TTHC được sửa đổi, bổ sung lên cơ sở dữ liệu TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://csdl.dichvucong.gov.vn/ và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ https://mic.gov.vn. Việc công khai TTHC cũng được niêm yết đầy đủ, đúng quy định tại khu vực tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Tính đến nay, tổng số TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ đã được công bố, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia là 251 TTHC, trong đó có 207 TTHC cấp trung ương và 44 TTHC cấp địa phương. Bên cạnh đó, Bộ cũng tiến hành rà soát, chuẩn hóa dữ liệu từng TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://csdl.dichvucong.gov.vn/ đảm bảo về số lượng và chất lượng TTHC theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.
 
- Về rà soát, đơn giản hóa TTHC:Theo kế hoạch, năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện rà soát 48 TTHC thuộc các lĩnh vực: Báo chí; Viễn thông và internet; Tần số vô tuyến điện; An toàn thông tin; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử. Trong quý II, Bộ triển khai thực hiện rà soát, đánh giá 19 TTHC thuộc lĩnh vực Viễn thông và Internet; An toàn thông tin; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử. Qua đó, dự kiến tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa TTHC về thời gian, trình tự thủ tục để minh bạch, giảm chi phí và phù hợp hơn với thực tiễn (dự kiến cắt giảm 04 TTHC trong lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, sửa đổi 02 TTHC trong lĩnh vực An toàn thông tin). Đổng thời, Bộ cũng đã tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.
 
- Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC: Bộ đã tiếp nhận, giải quyết 23.755 hồ sơ TTHC thuộc các lĩnh vực, trong đó có 991 hồ sơ được chuyển qua từ kỳ trước, 11.724 hồ sơ mới tiếp nhận trực tuyến và 11.040 hồ sơ mới tiếp nhận trong kỳ. Kết quả giải quyết TTHC đúng hạn đạt trên 99%.
 
- Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC:Bộ đã thực hiện công khai địa chỉ tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị trên trang tin điện tử của Bộ (http://mic.gov.vn). Trong quý II năm 2020, Bộ không tiếp nhận được phản ánh, kiến nghị nào về TTHC gửi tới Bộ. Bộ cũng đã xử lý 15 phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức gửi tới Cổng Dịch vụ công quốc gia (cơ bản các phản ánh, kiến nghị không về TTHC). Xử lý, giải quyết và chuyển các cơ quan chức năng đầy đủ các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức gửi trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia.
 
- Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC: Bộ chủ động nghiên cứu các nghị quyết, công văn chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để viết, đăng 16 tin, bài tại chuyên mục “Cải cách thủ tục hành chính” trên Cổng thông tin của Bộ về chủ trương, định hướng, yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và TTHC. Các công chức chuyên trách về công tác kiểm soát TTHC thường xuyên hướng dẫn, trao đổi về nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu cần được hướng dẫn.
 
- Về tình hình, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC:Hiện nay, Bộ vẫn đang tiếp tục xây dựng “Hệ thống thông tin điện tử một cửa Bộ Thông tin và Truyền thông”; tích hợp thử nghiệm Cổng thanh toán phí, lệ phí trực tuyến theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP đảm bảo điều kiện để thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ và kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tiến hành rà soát, đánh giá về kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến trong giai đoạn vừa qua; xem xét các giải pháp thúc đẩy, thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ công trực tuyến (đơn giản về thủ tục đăng ký tài khoản; vận động, thuyết phục khách hàng; hoàn thiện phần mềm;…). Tiếp tục tuyên truyền, thuyết phục các tổ chức, cá nhân đang sử dụng hồ sơ và giấy phép giấy chuyển sang sử dụng hồ sơ và giấy phép điện tử thông qua các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 mà Bộ đang cung cấp. 100% số hồ sơ tiếp nhận qua Bộ phận Một cửa được giải quyết trả đúng thời hạn quy định. Bộ tăng cường phối hợp với Bưu điện Hà Nội tuyên truyền, triển khai tiếp nhận hồ sơ/trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
Bộ đã thực hiện liên thông 04 dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, bao gồm: Cấp giấy xác nhận đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh Doanh, Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in, Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm, Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh. Theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020, Bộ có 01 TTHC là thủ tục “Cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản” sẽ được hoàn thành vào quý III năm 2020.
 
Trong thời gian tới, Bộ tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến công tác kiểm soát TTHC. Tiến hành rà soát, đánh giá 29 TTHC thuộc lĩnh vực: Viễn thông và Internet; Tần số vô tuyến điện; Báo chí. Tiếp tục triển khai làm việc với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và địa phương về công tác kiểm soát TTHC thuộc lĩnh vực quản lý theo kế hoạch đã phê duyệt. Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông cho hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo chí ngành. Giải quyết đầy đủ, đúng thời hạn các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ và các nhiệm vụ theo kế hoạch về triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Triển khai Quyết định số 684/QĐ-BTTTT ngày 16/4/2020 phê duyệt Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động thuyết phục để tăng số lượng khách hàng gửi hồ sơ/nhận giấy phép qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 do các đơn vị thuộc Bộ cung cấp. Ứng dụng công nghệ thông tin theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để rút ngắn thời gian giải quyết, đảm bảo tính minh bạch, chính xác.
PHÒNG KSTTHC - VĂN PHÒNG BỘ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top