Chính phủ cam kết đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp

Thứ tư, 04/12/2019 16:18

Để bảo đảm Cổng Dịch vụ công quốc gia được xây dựng, vận hành, phát triển tại Lễ khai trương (ngày 09/12/2019), theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 11027/VPCP-KSTT ngày 03 tháng 12 năm 2019 về việc ký Cam kết đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng dịch vụ công quốc gia gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó:
 
- Người đứng đầu Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương ký vào Bản cam kết và gửi lại cho Văn phòng Chính phủ trước ngày 07 tháng 12 năm 2019 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
 
- Trong Lễ khai trương ngày 09 tháng 12 năm 2019, đại diện cơ quan tại các điểm cầu tham dự nghi thức ký điện tử vào Cam kết đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng dịch vụ công quốc gia.
 
- Bản cam kết sau khi được ký sẽ được đăng tải trên Trang chủ Cổng dịch vụ công quốc gia.
 
Nội dung của Bản cam kết đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp gồm:
 
1. Công bố chính xác, kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;
 
2. Tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thủ tục hành chính bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện với người dùng trước khi kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia;
 
3. Hàng năm kết nối, tích hợp thêm 20% dịch vụ công trong tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của bộ, ngành, địa phương với Cổng dịch vụ công quốc gia cho tới khi hoàn thành;
 
4. Kịp thời chia sẻ dữ liệu để cung cấp dịch vụ công, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;
 
5. Tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp truy cập, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia;
 
6. Tuân thủ triệt để nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm đối với 100% các dịch vụ công cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
 
Với việc đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc ký cam kết này, Chính phủ đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ về tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số.
PHÒNG KIỂM SOÁT TTHC (tổng hợp)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top