Cắt giảm tối đa số lượng văn bản quy định chi tiết, cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định bất cập

Thứ tư, 14/10/2020 09:04

Ngày 10/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2020. Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật theo cắt giảm tối đa văn bản quy định chi tiết, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời đề ra các nhiệm vụ cụ thể trong công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử.

Về việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực thi pháp luật, yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ cắt giảm tối đa số lượng văn bản quy định chi tiết luật theo hướng một luật chỉ ban hành tối đa 02 nghị định quy định chi tiết, trường hợp đặc thù, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định liên quan tới hoạt động kinh doanh, bảo đảm giảm số lượng văn bản quy định, giảm quy định và giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020.
 
Về việc lắp đặt các trạm thu phát sóng di động (BTS) của doanh nghiệp viễn thông trên tài sản công. Chính phủ thống nhất cho phép tiếp tục duy trì các trạm BTS đã lắp đặt trên tài sản công (không xem xét việc lắp đặt, xây dựng mới trạm BTS) cho đến khi có quy định mới của Chính phủ. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương trong việc khai thác tài sản công để lắp đặt các trạm BTS và quản lý, sử dụng số tiền thu được; đồng thời phối hợp với các bộ, cơ quan rà soát việc sử dụng các tài sản công, đề xuất, báo cáo Chính phủ cơ chế, chính sách phù hợp để phát huy hiệu quả nguồn lực này. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đưa quy định về việc xây dựng, lắp đặt các trạm BTS trên tài sản công vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông theo quy định pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 
Về công tác cải cách hành chính, Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan chỉ đạo bộ, cơ quan mình tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định bất cập, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong quá trình thực hiện, tổ chức tham vấn sâu rộng các chuyên gia, đối tượng chịu tác động, huy động sự tham gia phản biện của các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp; hoàn thành thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý trên hệ thống phần mềm được Văn phòng Chính phủ triển khai theo Nghị quyết số 68/NQ-CP trước ngày 31-10-2020.
 
Về xây dựng chính phủ điện tử, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra của năm 2020 nêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7-3-2019 của Chính phủ; khẩn trương cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, ít nhất đạt mục tiêu 30% trong năm 2020; hoàn thành xây dựng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ/tỉnh trong tháng 10-2020 và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; triển khai biện pháp giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung và kết nối với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trong năm 2020; khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và Thông báo số 339/TB-VPCP ngày 22-9-2020 của Văn phòng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến chính phủ điện tử, kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu.
 
Các bộ, ngành, địa phương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, cơ quan liên quan đẩy nhanh thực hiện khai báo, kiểm thử việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tích hợp, cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết lên Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 30-11-2020.
PHÒNG KSTTHC - VĂN PHÒNG BỘ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top