Các văn bản quy định về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật

Thứ tư, 18/05/2022 16:06

1. Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/06/2006

2. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

3. Nghị định số  78/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

4. Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
 
5. Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007 hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.
 
6. Thông tư số 26/2020/TT-BTTTT ngày 23 tháng 9 năm 2020 quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông.
 
7. Thông tư số 13/2019/TT-BTTTT ngày 22 tháng 11 năm 2019 quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 
8. Thông tư số 19/2011 ngày 01/07/2011 Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

9. Thông tư số 35/2011/TT-BTTTT ngày 06/12/2011 về việc Hủy bỏ tiêu chuẩn ngành về điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin.

10. Thông tư số 23/2021/TT-BTTTT ngày 13 tháng 12 năm 2021 bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 7 năm 2010 và Thông tư số 29/2011/TT-BTTTT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top