Các bộ, ngành tiếp tục rà soát, trình Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi

Thứ sáu, 12/04/2019 13:32

Tại Nghị quyết Phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2019 (Nghị quyết 23/NQ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ), tại mục 5. Về Báo cáo kết quả kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng; Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Tổ công tác; trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:

a) Về việc thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ
 
- Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP, coi đây là một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, trình Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi.
 
- Các bộ quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đẩy mạnh thực hiện cải cách thực chất, toàn diện và kết nối Công thông tin một cửa quốc gia; chỉ giao một đầu mối duy nhất thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với một sản phẩm, hàng hóa.
 
- VCCI, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các Hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng theo dõi, đánh giá, có ý kiến độc lập và báo cáo, kiến nghị kịp thời với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.
 
b)   Về tiến độ ban hành các văn bản quy định chi tiết
 
Các bộ, cơ quan khắc phục ngay việc chậm trễ, đặc biệt là do nguyên nhân chủ quan; khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Chính phủ trong phối hợp, xử lý các công việc có tính chất liên ngành. Khi được hỏi ý kiến phải trả lời đúng hạn, trúng vấn đề, rõ quan điểm, không trả lời chung chung. Tuyệt đối không đẩy trách nhiệm lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…
 
Tại mục này, Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan để thực hiện gửi nhận văn bản điện tử có ký số, không gửi văn bản giấy, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 5 năm 2019./.
Phòng CCHC - Bộ TT&TT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top