Các Bộ kiên quyết không làm phát sinh thêm các điều kiện kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành

Thứ hai, 17/06/2019 08:59

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2019 (Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 11/6/2019), trong điểm 1 (Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP02/NQ-CP; tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019) và điểm 3 (Về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết; tình hình thực hiện Chương trình công tác và nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính, phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương 5 tháng đu năm), Chính phủ đã quyết nghị một số nội dung quan trọng như sau:

1. Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP02/NQ-CP; tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019
 
- … Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực quản lý; triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng thể chế, chính sách; tiếp tục quyết liệt cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết, gây phiền hà cho doanh nghiệp, bảo đảm tiến độ đã đề ra, không để lợi ích nhóm chi phối; tăng cường phối hợp, không để xảy ra tình trạng chồng lấn, chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra, điều tra; cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển...
 
- Các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát, tìm động lực tăng trưởng mới của ngành, lĩnh vực, địa phương mình; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án, công trình thuộc phạm vi quản lý; chú trọng thực hiện các giải pháp đã được nêu tại Diễn đàn kinh tế tư nhân; thí điểm tổ chức các mô hình mới, nhân rộng các mô hình đã được thực tiễn kiểm chứng hiệu quả…
 
- Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh khai thác hiệu quả những cơ hội, thuận lợi từ cuộc cách mạng công nghệ 4.0; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, chuyển đổi mô hình kinh tế số; quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ, trước hết là hoàn thiện cơ sở pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi kinh tế số, phát triển mô hình kinh tế chia sẻ, mô hình kinh doanh mới, quản lý tài sản ảo, tiền ảo, thanh toán điện tử...; tập trung chỉ đạo hoàn thành, gửi đúng thời hạn các báo cáo; giải trình các nội dung báo cáo phục vụ cho đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương (APG) về cơ chế phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Việt Nam diễn ra vào quý IV năm 2019. Các Bộ: Thông tin Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công nghệ phối hợp có giải pháp thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp công nghệ số hàng đầu thế giới, tạo điều kiện tiếp thu công nghệ mới, phát triển doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam.
 
- Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam; tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 theo đúng lộ trình đã được phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu, đề xuất việc tổ chức giao ban công tác thông tin, truyền thông của Chính phủ nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính thống và thống nhất; tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm việc đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội.
 
3. Về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết; tình hình thực hiện Chương trình công tác và nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính, phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương 5 tháng đầu năm
 
Chính phủ yêu cầu:
 
a) Về văn bản quy định chi tiết:
 
- … Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ kịp thời chỉ đạo, rà soát, đề xuất danh mục văn bản quy định chi tiết các Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
 
- Khi văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, bộ, cơ quan chủ trì xây dựng văn bản phải thực hiện cập nhật, sắp xếp, pháp điển theo quy định để thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tra cứu, tiếp cận và áp dụng đồng bộ…
 
b) Về Chương trình công tác:
 
- Các bộ, cơ quan đẩy nhanh tiến độ trình các đề án còn nợ đọng trong Chương trình công tác tháng 5 năm 2019 trước ngày 15 tháng 6 năm 2019. Đồng thời, tích cực thực hiện Chương trình công tác tháng 6, không để nợ đọng.
 
c) Về tình hình thực hiện nhiệm vụ:
 
- Các bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra và quyết liệt hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, các vấn đề dư luận quan tâm.
 
- Các Bộ có thủ tục kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm, đơn giản hóa, phải công bố, công khai trên Cổng Thông tin điện tử của bộ, cơ quan, kiên quyết không làm phát sinh thêm các điều kiện kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 162/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 320/TTg-KSTT ngày 15 tháng 3 năm 2019./.
 
Văn phòng Bộ (Phòng KSTTHC)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top