Búng Lao trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo

Thứ sáu, 04/08/2017 09:32

Nằm bên quốc lộ 279 Tuần Giáo - Thành phố Điện Biên Phủ, chính đó là một trong những lợi thế về giao thông để xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, bứt phá trong mấy năm gần đây. Song trước hết, như lời Bí thư Đảng ủy xã Lường Văn Hoan, thì Đảng và Nhà nước có nhiều chương trình, chính sách, các dự án hỗ trợ giảm nghèo cho người dân nói chung và người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số nói riêng nhằm cải thiện đời sống, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản...

20170804-m5.jpg
 
Ông Trương Quang Hải (người đứng), Bí thư Huyện ủy Mường Ảng làm việc với ban lãnh đạo xã Búng Lao về công tác trồng rừng sản xuất. 
 
Theo Bí thư Đảng ủy xã Lường Văn Hoan, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này chính là công tác giảm nghèo cho nhân dân trong xã. Để triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã ban hành các Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND và kế hoạch giảm nghèo của UBND xã năm 2016 như: Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XXIII, Nghị quyết HĐND, kế hoạch số 21a/KH-UBND của UBND xã về việc thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2016. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, UBND xã đã kiện toàn lại Ban chỉ đạo (BCĐ) giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ phụ trách các bản, trên cơ sở mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết HĐND xã đã phê chuẩn và kế hoạch hành động mà UBND xã ban hành. BCĐ giảm nghèo xã giao nhiệm vụ và yêu cầu các thành viên trong ban thực hiện tốt các chính sách xã hội, đẩy mạnh chương trình, kế hoạch giảm nghèo góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII. Định kỳ hàng năm, BCĐ giảm nghèo xã tổ chức điều tra, rà soát, bình xét hộ gia đình nghèo, cận nghèo đảm bảo đúng quy trình quy định, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát giảm nghèo tại các bản và báo cáo đánh giá kết quả định kỳ lên BCĐ huyện.
 
Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, trong quá trình triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Đảng ủy, HĐND và UBND xã Búng Lao đã luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như: Tổ chức tuyên truyền về các chương trình, dự án giảm nghèo tại các buổi họp bản, các buổi hội nghị của xã. Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể xã thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chương trình giảm nghèo gắn với các phong trào thi đua như: xây dựng các mô hình giúp chị em thoát nghèo của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phong trào “Thanh niên lập thân lập nghiệp, thanh niên sống đẹp” của Đoàn Thanh niên, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng của Hội Nông dân, xây dựng Quỹ vì người nghèo của ủy ban MTTQ, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, tiếp nhận hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo, vốn vay tạo việc làm... Từ đó đã góp phần không nhỏ vào công tác giảm nghèo trên địa bàn xã.
 
Phát huy thế mạnh sở trường về trồng rừng, UBND xã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng của huyện, để triển khai các chính sách phát triển rừng sao cho không chỉ kịp thời mà còn hiệu quả nhất. Tính đến nay, toàn xã có gần 1.100 hộ nhận khoanh nuôi, bảo vệ rừng với tổng diện tích xấp xỉ 1.320ha. Mặc dù từ năm 2013 đến nay, tiền hỗ trợ khoanh nuôi, bảo vệ rừng nhiều lúc khó khăn, không đủ đáp ứng nhưng UBND xã động viên nhân dân khắc phục tùy theo khả năng của từng gia đình, với tinh thần trồng rừng dù chỉ một cây trước hết cũng là cho nhà mình, bản mình, xã mình hưởng lợi. Với rừng sản xuất, tại bản Hồng Sọt có 60 hộ tham gia, với diện tích 98,34ha cây keo. Tổng số kinh phí phân bổ đầu năm để hỗ trợ các hộ trồng rừng sản xuất là 425 triệu đồng. Hiện nay, kinh phí để chi hỗ trợ còn thiếu khoảng 200 triệu đồng (chi hỗ trợ năm thứ nhất 6,5 triệu đồng/ha).
 
20170804-m6.jpg
 
Búng Lao trên tiến trình xây dựng nông thôn mới. 
 
Trong buổi làm việc, ông Lường Văn Bóng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, chia sẻ một tin vui: Theo đó, như đã đề cập ở trên, tại thời điểm này ngoài Chương trình trồng rừng sản xuất, xã Búng Lao còn được thụ hưởng nguồn vốn của Chương trình 135 bố trí từ đầu năm 2016 là 1.082 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư là 850 triệu đồng làm mương tiêu thoát úng cánh đồng bản Búng; vốn sự nghiệp là 232 triệu đồng, hỗ trợ vật nuôi (dê) cho 31 hộ dân của 3 bản: Pú Nen, Pá Sáng và Kéo Nánh. Bên cạnh đó, Chương trình Nông thôn mới bố trí đầu năm 2016 là 1.302 triệu đồng. Trong đó: Vốn đầu tư 1.196 triệu đồng (trái phiếu Chính phủ: 1.035 triệu đồng, ngân sách xã: 50 triệu đồng và nhân dân đóng góp: 111 triệu đồng); giúp cho các tuyến đường nội đồng bản Búng I, bản Búng II, bản Lấu Cang và bản Nà Lấu được êm thuận. Đó là chưa kể các nguồn vốn như: Vốn sự nghiệp 106 triệu đồng (trong đó, 104 triệu đồng hỗ trợ bò cho 8 hộ bản Huổi Cắm và 2 triệu đồng chi cho Ban quản lý NTM của xã); tiếp nhận và cấp phát 5.545 thẻ BHYT theo chính sách hỗ trợ y tế không chỉ cho người dân tộc thiểu số mà cả đồng bào dân tộc Kinh sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 3.623 triệu đồng.
 
Để đạt được những kết quả đáng biểu dương trong nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, theo đánh giá của lãnh đạo UBND xã, trước tiên là nhờ vào việc xã đã tranh thủ được các nguồn lực để thực hiện chương trình, kế hoạch xã đề ra, thực hiện tốt phong trào phát huy nội lực lao động sáng tạo của người dân trong xã, đồng thời thông qua các chương trình, chính sách dự án hỗ trợ giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, đời sống của nhân dân được nâng lên đặc biệt của người nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã được cải thiện như: đường, điện, trường, trạm, nước sinh hoạt, giáo dục, y tế, nhà ở, hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất... Mặt khác, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhận thức của cán bộ, nhân dân từng bước được nâng lên, tạo cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã phát huy vai trò vận động nhân dân trong công tác giảm nghèo. Nhìn chung các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo trên địa bàn xã đã góp phần nâng cao mức sống của người dân, tỷ lệ hộ nghèo đầu kỳ 2016 là 48,85%,  nay sơ bộ tạm tính giảm xuống còn khoảng 37,09%.
 
Với tinh thần cầu thị, cơ quan Đảng cũng như chính quyền xã Búng Lao thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo. Đó là nguồn lực đầu tư ngân sách cấp trên còn hạn hẹp, việc huy động nguồn vốn xã hội hóa còn gặp rất nhiều khó khăn. Bản thân một số hộ nghèo chưa thực sự có ý thức phấn đấu tự vươn lên để thoát nghèo, không ít hộ còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng. Phát sinh nghèo mới, tái nghèo vẫn còn diễn ra; kết quả giảm nghèo chưa vững chắc. Công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của một số bản chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao, hộ nghèo, cận nghèo vẫn còn nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của nhà nước, có một số bản không muốn thoát nghèo, làm hạn chế hiệu quả sự hỗ trợ của nhà nước. Qua điều tra, rà soát cho thấy tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã tuy có giảm nhưng vẫn ở mức khá cao. Nhìn chung, UBND xã nói chung và BCĐ giảm nghèo nói riêng chưa xây dựng được kế hoạch, lộ trình giảm nghèo; việc triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án đôi khi còn chậm, chưa bố trí và huy động được các nguồn lực kịp thời.
 
Tại thời điểm này, tuy cuộc sống của nhiều hộ dân Búng Lao chưa phải đã là sung túc, song thành công ban đầu của xã trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo chính là động lực, là niềm tin để tập thể lãnh đạo Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể cùng nhân dân phấn đấu và phấn đấu nhiều hơn nữa.../.
 
Linh Giang
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top