Bộ TT&TT xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, giai đoạn 2021-2025

Thứ năm, 03/06/2021 13:53

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã triển khai rà soát và xây dựng dự thảo phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ giai đoạn 2020-2025 và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 516/TTg-KSTT ngày 22/4/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Hiện nay, Bộ TT&TT có 668 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (có hiệu lực tính đến ngày 31/5/2020), cụ thể như sau:

- Số lượng quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh: 181 yêu cầu và điều kiện kinh doanh (ĐKKD).

- Số lượng thủ tục hành chính (TTHC): 248/251 TTHC (Có 03 TTHC thuộc lĩnh vực tần số vô tuyến điện không liên quan đến hoạt động kinh doanh do đối tượng thực hiện là các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam).

- Số lượng quy chuẩn: 119/122 quy chuẩn quốc gia (Có 03 quy chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực tin học hóa không liên quan đến hoạt động kinh doanh do đối tượng thực hiện là cơ quan quản lý nhà nước).

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành 167 tiêu chuẩn quốc gia. Qua rà soát, không có tiêu chuẩn quốc gia nào của Bộ được quy định áp dụng bằng các văn bản quy phạm pháp luật, do đó không bắt buộc thực hiện, không liên quan đến hoạt động kinh doanh.

- Số lượng sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành: 85 sản phẩm, hàng hóa là đối tượng kiểm tra chuyên ngành.

- Số lượng báo cáo: 35 báo cáo.

(1) Trong năm 2020, theo thẩm quyền, Bộ đã đơn giản 23 TTHC, bãi bỏ 02 TTHC (25/248 TTHC), đạt tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa 10% TTHC, cụ thể:

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản (đơn giản hóa 08 TTHC).

- Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020, quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện (đơn giản hóa 01 TTHC).

- Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT ngày 07/5/2020, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/11/2011 quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông (đơn giản hóa 02 TTHC và bãi bỏ 02 TTHC).

- Thông tư số 36/2020/TT-BTTTT ngày 13/11/2020, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải (đơn giản hóa 01 TTHC).

- Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san (đơn giản hóa 11 TTHC).

(2) Bộ đã xây dựng phương án dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa 27 ĐKKD, 88 TTHC, 06 quy chuẩn quốc gia và 17 báo cáo chuyên ngành (138/668 quy định).

Như vậy, Bộ TT&TT đã cắt giảm và dự kiến phương án cắt giảm, đơn giản hóa đạt 163/668 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (tổng của (1) và (2), đạt tỷ lệ: 24,4%, cụ thể từng lĩnh vực như sau:

1.     Về điều kiện kinh doanh:

Bộ TTTT dự kiến phương án cắt giảm, đơn giản hóa 27 ĐKKD trên tổng số 248 yêu cầu và ĐKKD, đạt tỷ lệ 14,9%.

2. Về thủ tục hành chính:

Bộ TT&TT đã cắt giảm, đơn giản hóa 25/248 TTHC và xây dựng phương án dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa 88/248 TTHC, đạt tỷ lệ: 45,6%.

3. Về kiểm tra chuyên ngành:

Bộ TT&TT chưa xây dựng được phương án cắt giảm, đơn giản hóa sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, nhưng trong năm 2020 đã cho phép các hàng hóa chuyên ngành được phép hậu kiểm sau khi thông quan.

4. Về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

Bộ TT&TT đã xây dựng phương án dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa 06 quy chuẩn quốc gia trên tổng số 119 quy chuẩn quốc gia trong năm 2021. Trong các năm tiếp theo sẽ tiếp tục cắt giảm các quy chuẩn quốc gia theo yêu cầu, tình hình thực tiễn của các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

5. Về báo cáo chuyên ngành:

Bộ TTTT đã xây dựng phương án dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa 17 báo cáo trên tổng số 35 báo cáo chuyên ngành. Trong thời gian tới, Bộ sẽ nỗ lực rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa theo hướng cho phép báo cáo trực tuyến các báo cáo chuyên ngành.

Bộ sẽ đăng tải cụ thể Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh trong một số lĩnh vực trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia tham vấn, góp ý để giúp Bộ hoàn thiện hơn Phương án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ./.

 

PHÒNG KSTTHC - VĂN PHÒNG BỘ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top