Bộ TT&TT ban hành Quyết định thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ

Thứ ba, 26/03/2019 16:10

Ngày 19/3/2019, vừa qua, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo Quyết định, xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, hoàn thiện vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch, chức danh của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, hiệu quả và phù hợp với lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Quyết định cũng nêu rõ:
 
1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền:
 
a) Tổ chức quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 107/NQ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý Bộ Thông tin và Truyền thông;
 
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan truyền thông, báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền rộng rãi các Nghị quyết và các hoạt động triển khai Nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội, các ngành, các cấp, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị trong việc cải cách chính sách tiền lương.
 
2. Hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, bản mô tả công việc; xác định cơ cấu công chức, viên chức; xác định khung năng lực theo từng vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện tinh giản biên chế theo chỉ tiêu quy định.
 
3. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
 
4. Đề xuất và phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề (nếu có) đối với viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.
 
5. Xây dựng báo cáo định kỳ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP gửi Bộ Nội vụ.
 
Cũng theo Quyết định, Bộ trưởng yêu cầu:
 
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 107/NQ-CP và Chương trình hành động này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục kèm theo Chương trình này theo đúng tiến độ yêu cầu.
 
2. Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động; định kỳ hàng năm tổng hợp tiến độ triển khai, báo cáo và đề xuất các biện pháp cần thiết để đảm bảo triển khai đồng bộ, có hiệu quả Chương trình hành động.
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung, các đơn vị chủ động đề xuất gửi Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top