Bộ Thông tin và Truyền thông - Khẩn trương nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính hợp nhất

Thứ năm, 07/10/2021 09:40

Bộ Thông tin và Truyền thông đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ khẩn trương nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết hồ sơ Thủ tục hành chính, bảo đảm thực hiện:

- Các quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/03/2021, phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ cế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công. Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; hiện thực hóa chủ trương xã hội hóa một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà nhà nước không nhất thiết phải thực hiện.

 - Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Song song các nội dung về việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác thì nội dung quan trọng về tổ chức, quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cũng được đặc biệt quan tâm:

- Thực hiện đồng bộ, liên kết tài khoản của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công của Bộ với tài khoản của Cổng Dịch vụ công quốc gia theo mã số định danh tổ chức, cá nhân trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp để hình thành một tài khoản thống nhất, cho phép liên kết, chia sẻ dữ liệu của tổ chức, cá nhân.

- Hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính là lõi của Bộ phận Một cửa nhằm thống nhất, liên thông với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Tổ chức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công của Bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh qua Trục liên thông văn bản quốc gia, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm tính liên tục, thống nhất, thuận lợi, đơn giản, đồng bộ, toàn vẹn dữ liệu, tránh lãng phí trong suốt quá trình từ khâu tiếp nhận, xử lý đến trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đồng thời triển khai đồng bộ việc kết nối, tích hợp các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1330/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2020 về Quy chế thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 2777/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2020 phê duyệt Kiến trúc Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử, phiên bản 2.0. Các văn bản này là căn cứ, cơ sở cho việc triển khai, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện các hệ thống công nghệ thông tin, hợp nhất hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hệ thống thông tin giải quyết hồ sơ Thủ tục hành chính của Bộ cần bảo đảm thực hiện theo lộ trình: Năm 2022, hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp. Năm 2023 - 2025, hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các Cơ sở dữ liệu quốc gia còn lại, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ cho việc cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp./.

KSTTHC, Văn phòng Bộ
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top