Bộ Quốc phòng đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính

Thứ hai, 21/03/2022 17:21

Ngày 18/3/2022, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2022 trong Bộ Quốc phòng.

 

20220321-m01.jpg

Quang cảnh hội nghị (Nguồn: qdnd.vn)

Năm 2021, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng tuân thủ nghiêm các quy trình nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, thuận lợi.

Bộ Quốc phòng đã ban hành mới 7 thủ tục hành chính, bãi bỏ 41 thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá 294 thủ tục hành chính theo đúng quy định. Bộ Quốc phòng đang thực hiện 41/260 thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trong đó có 20 thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng, 21 thủ tục hành chính về biên phòng điện tử đã được kết nối với Cổng Thông tin một cửa Quốc gia, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực.

Văn phòng Bộ Quốc phòng đã hoàn thành hỗ trợ cấu hình, thiết lập hệ thống phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc cho 100% đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Cục Cơ yếu đã triển khai cài đặt, hướng dẫn thực hiện chức năng ký số cho hơn 90% cơ quan, đơn vị, số còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 25/3/2022.

Để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu được giao trong kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 bảo đảm tiến độ, chất lượng. Các cơ quan, đơn vị được giao tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; đề xuất, triển khai thực hiện công tác hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh giao Bộ tư lệnh 86 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở tích hợp cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Quốc phòng để tiếp nhận, giải quyết, theo dõi, đánh giá chất lượng thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, phối hợp nghiên cứu, đề xuất xây dựng kho cơ sở dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng, rà soát, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại bộ phận một cửa Bộ Quốc phòng đáp ứng giải quyết thủ tục hành chính liên thông.

Đối với nội dung chữ ký số, Thượng tướng Lê Huy Vịnh giao Văn phòng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thành cấp chữ ký số đối với tất cả các đầu mối trực thuộc Bộ trong tháng 3/2022, thực hiện gửi, nhận văn bản có chữ ký số bắt đầu từ ngày 01/4/2022. Ngoài ra, tiếp tục rà soát, báo cáo thủ trưởng Bộ Quốc phòng công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện trên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng bảo đảm tiến độ xác định./. 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top