Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Thái Nguyên

Thứ hai, 19/06/2017 18:39

Ngày 16/6/2017, tại tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã có buổi kiểm tra, làm việc với tỉnh Thái Nguyên về công tác cải cách hành chính.

Pham-Minh-Hung.jpg

Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Phạm Minh Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục thuộc: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ và Văn phòng Chính phủ. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Lãnh đạo, đại diện lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Công chức, chuyên viên chuyên trách về cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.

img
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng phát biểu tại buổi làm việc 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính - Bộ Nội vụ nêu rõ công tác CCHC đã được triển khai trong nhiều năm và đã đạt được những kết quả tích cực góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nội dung CCHC được tập trung vào 6 nội dung và bao trùm tất cả các lĩnh vực của nền hành chính từ thể chế, tổ chức, con người, tài chính và hiện đại hóa hành chính; vì vậy, phạm vi của rộng lớn CCHC và tính chất phức tạp của CCHC đã khẳng định trong các Nghị quyết của Chính phủ. Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC Phạm Minh Hùng cũng khẳng định, để tiến hành CCHC một cách có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm và đạt được kết quả đề ra thì công tác kiểm tra được đặt ra là một nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được sau một năm hoặc một chu kỳ nhất định đã đề ra. Đồng thời, qua đó phát hiện những vướng mắc, khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện ở các địa phương để có các giải pháp khắc phục. Với mục tiêu đó, từ khi Ban Chỉ đạo được kiện toàn từ năm 2014 đến nay, công tác kiểm tra đã được đặt ra là một nhiệm vụ thường xuyên.
img
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên Trần Dương Thịnh trình bày Báo cáo tại buổi làm việc
 
Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe Báo cáo về công tác cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 do đồng chí Trần Dương Thịnh - Giám đốc Sở Nội vụ trình bày.
 
Theo Báo cáo, trong năm 2016 tỉnh Thái Nguyên đã ban hành 62 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên các lĩnh vực và trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Tư pháp đã thẩm định 38 dự thảo văn bản QPPL (35 Quyết định của UBND tỉnh và 3 Nghị quyết của HĐND tỉnh), 100% dự thảo văn bản QPPL được thẩm định nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và khả thi của văn bản khi được ban hành.
 
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai một cách nghiêm túc, có hiệu quả và đưa công tác này trở thành hoạt động thường xuyên và đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng hệ thống các quy định về TTHC. Tiến hành rà soát, đánh giá và đưa ra các phương án đơn giản hóa Bộ TTHC ở cả 3 cấp nhằm đảm bảo thống nhất, đầy đủ, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch, bãi bỏ TTHC không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh củ doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân. Hiện, tỉnh Thái Nguyên đang thực hiện áp dụng 1.487 TTHC trên cả 3 cấp, trong đó: Cấp tỉnh là 1.164 TTHC, Cấp huyện là 213 TTHC, Cấp xã là 110 TTHC; đồng thời, thường xuyên cập nhật, bổ sung và công khai minh bạch các TTHC tại các cơ quan, đơn bị, thông báo công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
 
Thời gian qua, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh tiến hành xây dựng đề án kiện toàn tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đã quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 17/19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế, trong đó xác định rõ mục tiêu đến hết năm 2021 tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu là 10% so với tổng biên chế được giao năm 2015. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện trong thời gian vừa qua cơ bản thực hiện theo quy định của Trung ương và yêu cầu thực tiễn ở địa phương, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính trong lĩnh vực tổ chức bộ máy.
 
Các quy định phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND tỉnh, giữa UBND tỉnh với UBND cấp huyện, cấp xã đã được thực hiện tương đối thống nhất và có hiệu quả, góp phần giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và công dân. 100% UBND cấp huyện được hiện đại hóa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, đưa các TTHC được công bố thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để tiếp nhận và giải quyết cho tổ chức và công dân, cơ bản đảm bảo yêu cầu, đúng quy định.
 
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt cơ cấu vị trí việc làm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện (30 đơn vị, địa phương); đồng thời, giao các đơn vị, địa phương hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thuộc phạm vi quản lý và yêu cầu các đơn vị, địa phương sắp xếp nhân sự vào các vị trí việc làm. Bản mô tả công việc và khung năng lực của các vị trí việc làm được thực hiện từ ngày 01/7/2017. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý III năm 2017. UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của 33 cơ quan, đơn vị trình Bộ Nội vụ thẩm định được 270 người (trong đó cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện là 192 người, cán bộ, công chức cấp xã là 75 người và 03 người thuộc doanh nghiệp nhà nước).
 
Năm 2016, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức bồi dưỡng cho 4.983 lượt cán bộ, công chức, trong đó tổ chức các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước, các lớp chuyên môn, nghiệp vụ như: nghiệp vụ giải quyết TTHC cho Trưởng công an cấp xã, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho học viên thuộc đối tượng 4 là công chức của các sở, ban, ngành; mở lớp bồi dưỡng kỹ năng điều hành công sở, cấp giấy chứng nhận cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tổ chức các lớp bồi dưỡng về thi đua, khen thưởng, tôn giáo, văn thư - lưu trữ. Trong 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh Thái Nguyên đã mở 21 lớp bồi dưỡng cho 1.735 học viên thuộc các lĩnh vực: bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân thuộc các cấp, quản lý giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, kế hoạch và đầu tư.
 
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan quản lý nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP thực hiện khoán chi thường xuyên trên cơ sở vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đối với 240 cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và giao quyền tự chủ tài chính cho 877 đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Triển khai Đề án thực hiện thí điểm “Xây dựng, vận hành và khai thác kho Dữ liệu hồ sơ số hóa - văn bản điện tử phục vụ quản lý nhà nước”, xây dựng Kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, điện tử, an toàn thông tin mạng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên được vận hành và duy trì thường xuyên với 02 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, tích hợp 100% cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; 1.487 TTHC của tỉnh được cung cấp trên Cổng thông tin điện tử cơ bản ở mức độ 2. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai 126 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 3 dịch vụ công mức độ 4.
 
Để giám sát tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện kết nối công khai tiến độ giải quyết TTHC tại hệ thống một cửa điện tử và hệ thống văn bản điện tử lên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và của tỉnh, đã có 5 đơn vị sở, ban, ngành, 9 đơn vị cấp huyện và 11 đơn vị cấp xã kết nối hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. 100% sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
 
Hiện nay, tỉnh có 48 cơ quan, đơn vị tiếp tục áp dụng Hệ thống ISO trong hoạt động quản lý, điều hành, trong đó 18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 9/9 đơn vị hành chính cấp huyện, 7 cơ quan chuyên môn trực thuộc sở và 14 đơn vị cấp xã đã triển khai.
 
Trên cơ sở Báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, ý kiến phát biểu làm rõ của các đại biểu tại buổi làm việc và ý kiến của các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra, đồng chí Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã ghi nhận những kết quả trong công tác CCHC của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017. Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC Phạm Minh Hùng đề nghị tỉnh Thái Nguyên tập trung tìm hiểu những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong qua trình thực hiện công tác cải cách hành chính tại địa phương mình thông qua Chỉ số PAR Index năm 2016 giảm; đồng thời, lãnh đạo tỉnh cần giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành tìm các giải pháp khắc phục trong năm 2017 và các năm tiếp theo.
 
Đối với các định hướng cải cách hành chính trong thời gian tới, Chánh Văn phòng Phạm Minh Hùng cũng đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đặc biệt, là các định hướng cải cách hành chính trong thời gian tới đã được UBND tỉnh Thái Nguyên đề ra trong Báo cáo.
 
img
Toàn cảnh buổi làm việc
 
Trước đó, thực hiện kế hoạch của Đoàn kiểm tra, Đoàn đã có buổi kiểm tra, làm việc về công tác cải cách hành chính tại 04 phường, xã thuộc thành phố Sông Công: Phường Mỏ Chè, Phường Lương Châu, Phường Bắc Quang, Xã Tân Quang và tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả thành phố Sông Công.


Một số hình ảnh kiểm tra công tác cải cách hành chính của Đoàn công tác:
 
img
img
img
Kiểm tra công tác CCHC tại UBND phường Mỏ Chè, Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

img
img
Kiểm tra công tác CCHC tại UBND phường Lương Châu, Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 
 
img
img
Kiểm tra công tác CCHC tại UBND phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 
 
img
img

Kiểm tra công tác CCHC và trao đổi với người dân tại UBND xã Tân Quang, Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 

img
img
img
Kiểm tra công tác CCHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

 

Anh Cao
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top