Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Ninh Bình

Thứ bảy, 24/06/2017 14:31

Ngày 20/6/2017, đồng chí Phạm Minh Hùng - Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ, dẫn đầu Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã có buổi kiểm tra, làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về công tác cải cách hành chính.

img
Đồng chí Phạm Minh Hùng - Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ phát biểu khai mạc

Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ.
 
img
Đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu.

Về phía tỉnh Ninh Bình có đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; Lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Lãnh đạo, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh; Công chức, chuyên viên chuyên trách về cải cách hành chính (CCHC) thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình.
 
Phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình,  đồng chí Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ nêu rõ, công tác CCHC được Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai qua nhiều năm đạt được những kết quả tích cực góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nội dung CCHC bao trùm tất cả các lĩnh vực của nền hành chính. Để tiến hành CCHC một cách có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm, đạt được kết quả đề ra thì công tác kiểm tra là nhiệm vụ quan trọng nhằm nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được sau một chu kỳ nhất định theo kế hoạch đã ban hành. Đồng thời, thông qua kiểm tra để phát hiện những vướng mắc, khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện ở các bộ, ngành, địa phương để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền có ý kiến chỉ đạo, giải pháp điều chỉnh, khắc phục. 
 
img
Đồng chí Bùi Hoàng Hà - Giám đốc Sở Nội vụ, trình bày Báo cáo về công tác CCHC ở tỉnh Ninh Bình

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Hoàng Hà - Giám đốc Sở Nội vụ, đã báo cáo tình hình và kết quả triển khai công tác CCHC năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 của tỉnh Ninh Bình.
 
Theo Báo cáo, trong năm 2016 tỉnh đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, chỉ đạo tổ chức cung cấp dịch vụ công, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tinh giản biên chế, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, đồng thời giao Sở Nội vụ và các sở, ngành chức năng hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO đã được triển khai tại 09 sở, 02 chi cục, 03 UBND cấp huyện. Năm 2016, Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh đã tổ chức kiểm tra tại  16 sở, 8 huyện, thành phố. Sở Nội vụ đã kiểm tra tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính tại 05 sở, ngành, 03 UBND cấp huyện và 06 UBND cấp xã. Trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai cải cách hành chính được đưa thành tiêu chí để Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thi đua khen thưởng cuối năm. Tỉnh đã ban hành kế hoạch, đề ra các mục tiêu chủ yếu để tập trung rà soát, công khai, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp, thuế, hải quan, xây dựng, đầu tư, tiếp cận vốn vay.

Về kiểm soát thủ tục hành chính, năm 2016 UBND tỉnh ban hành 18 quyết định và 6 tháng đầu năm 2017 ban hành 03 quyết định công bố chuẩn hóa các thủ tục hành chính, tổng số thủ tục hành chính còn hiệu lực là 1.692 thủ tục, trong đó cấp tỉnh có 1.307 thủ tục, cấp huyện là 273 thủ tục và cấp xã là 113 thủ tục. 100% các sở, ban, ngành, UBND các cấp đã thực hiện công khai thủ tục hành chính theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân tại 6/6 sở, 8/8 huyện, thành phố và 145/145/ xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh Ninh Bình. Từ năm 2016 đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 840.831 hồ sơ, trong đó ở cấp tỉnh có 87.951 hồ sơ, cấp huyện là 57.934 hồ sơ, cấp xã là 694.946 hồ sơ.
 
img
Quang cảnh buổi làm việc tại UBND tỉnh Ninh Bình.

Về cải cách tổ chức bộ máy, tỉnh Ninh Bình thực hiện sáp nhập Trung tâm Y tế huyện/thành phố và Bệnh viện Đa khoa huyện/thành phố trên cùng địa bàn tại các huyện Gia Viễn, Hoa Lư, Yên Khánh, Yên Mô và thành phố Tam Điệp, giúp giảm 05 đơn vị đầu mối so với trước đây. Hợp nhất 03 ban quản lý Dự án  xây dựng giao thông, Dự án giao thông vốn nước ngoài, Dự án xây dựng giao thông số 3 thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, giúp giảm 02 đơn vị. Hợp nhất 2 ban quản lý Cơ sở hạ tầng thủy lợi và Dự án thủy lợi thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, giúp giảm 01 đơn vị. Bên cạnh đó, tỉnh đã kiện toàn, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, đổi tên một số đơn vị để phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn về cải cách tổ chức bộ máy.

Trong cải cách tài chính công, đến nay 100% các cơ quan hành chính thuộc tỉnh thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, nâng cao vai trò quản lý trong sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả. Toàn tỉnh có 749 đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL), với 10 đơn vị SNCL đã thực hiện tự chủ chi thường xuyên. Tỉnh đã khuyến khích các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia thành lập và phát triển các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Đến nay, có 02 lĩnh vực có đơn vị sự nghiệp ngoài công lập gồm: 6 tổ chức trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (5 doanh nghiệp và 01 trung tâm); 11 đơn vị trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (03 trường mầm non tư thục, 03 trường THPT, 03 Trung tâm, 02 trường Trung cấp).
 
img
Đồng chí Nguyễn Duy Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, phát biểu ý kiến.
 
 
img
Đồng chí Nguyễn Thành Phúc - Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, phát biểu ý kiến.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác đã phát biểu nhiều ý kiến làm rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của tỉnh Ninh Bình, đồng thời cung cấp thông tin về giải pháp khắc phục cũng như kinh nghiệm của một số địa phương khác trên cả nước để các sở, ban, ngành của tỉnh Ninh Binh có thể nghiên cứu, học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong thời gian tới.
 
img
Đại biểu cơ quan thuộc UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu làm rõ nội dung theo yêu cầu của Đoàn công tác.

Trên cơ sở Báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình và ý kiến phát biểu của các đại biểu trong Đoàn công tác, ý kiến phát biểu làm rõ của lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Ninh Bình, đồng chí Phạm Minh Hùng - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã ghi nhận những kết quả tỉnh Ninh Bình đạt được trong công tác CCHC trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, năm 2016 tỉnh Ninh Bình đã đạt chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) ở thứ hạng cao, xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2015.  Đồng chí Phạm Minh Hùng đề nghị tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, tập trung tìm hiểu những tồn tại, hạn chế, để cải thiện ở một số chỉ số thành phần của chỉ số PAR Index năm 2017 qua những ý kiến của các đại biểu trong Đoàn công tác, đặc biệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, kiểm tra, giám sát phải được thực hiện một cách chủ động và thường xuyên, xác định trọng tâm đột phá trong công tác cải cách hành chính; các sở, ban, ngành cần lựa chọn thủ tục hành chính để ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả hơn, bám sát định hướng CCHC năm 2017 và trong thời gian tới đã được UBND tỉnh Ninh Bình đề ra trong Báo cáo.

Trước đó, sáng ngày 20/6/2017, Đoàn công tác đã có buổi kiểm tra và làm việc về công tác CCHC với UBND huyện Yên Mô, kiểm tra tại Bộ phận "Một cửa" của UBND xã Yên Hòa, huyện Yên Mô.

Một số hình ảnh kiểm tra công tác cải cách hành chính của Đoàn công tác tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình:
 
img
Quang cảnh buổi kiểm tra tại huyện Yên Mô.
 
 
img
Đoàn công tác đến kiểm tra tại Bộ phận "Một cửa" tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mô.
 
Theo Nam Phong - moha.gov.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top