Xin ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí cho các Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

Thứ sáu, 30/10/2009 16:04

Bộ Thông tin và Truyền thông xin ý kiến nhân dân Dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí cho các Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ thông tin từ 29/10/2009 đến 28/12/2009.

img

Đối tượng và phạm vi áp dụng của này hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí từ Ngân sách nhà nước cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia các nội dung thuộc các Chương trình, kế hoạch phát triển công nghiệp công nghệ thông tin (viết tắt là Chương trình) bao gồm: Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm, Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số, Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử và các Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ thông tin khác.

Nguồn kinh phí chi cho các nội dung thuộc Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ thông tin được quy định:
1. Kinh phí chi để thực hiện các nhiệm vụ được giao về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị được bố trí trong dự toán chi Ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Nhiệm vụ giao cho các cơ quan, đơn vị ở Trung ương do Ngân sách Trung ương bảo đảm; nhiệm vụ giao cho các cơ quan, đơn vị ở địa phương do Ngân sách địa phương bảo đảm và một phần kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách trung ương;
2. Nguồn thu hợp pháp của các cơ quan, đơn vị được phép để lại sử dụng theo quy định của pháp luật;
3. Nguồn viện trợ, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của các nhà tài trợ cho các dự án, nhiệm vụ thuộc các Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.
4. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
 
Việc lập, phân bổ, chấp hành và quyết toán Ngân sách nhà nước chi thực hiện nhiệm vụ thuộc các Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ thông tin thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 50/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
 
Mời quý vị độc giả tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo Thông tư liên tịch nêu trên tại đây.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top