Xây dựng, quản lý khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng

Thứ bảy, 03/06/2023 16:42

Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng là tập hợp thông tin về quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam, trừ dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước.

20230606-m01.jpg

Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Dự thảo nêu rõ, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng bao gồm: Thông tin về quy hoạch; thông tin về dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng; thông tin về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng theo quy định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng được xây dựng, quản lý tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng được cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời; duy trì hoạt động liên tục, ổn định, thông suốt đáp ứng yêu cầu khai thác và sử dụng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật. Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng được lưu trữ lâu dài, bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin.

Việc xây dựng, quản lý khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng, Luật Công nghệ thông tin, Luật Giao dịch điện tử, Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Luật Tiếp cận thông tin; quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Khai thác, sử dụng và bảo vệ dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng

Theo dự thảo, Bộ Xây dựng khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng.

Văn phòng Chính phủ khai thác dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Thông tin và Truyền thông khai thác, sử dụng dữ liệu để kết hợp với các nguồn dữ liệu khác phục vụ mục đích tham mưu, hỗ trợ ban hành chính sách trong xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp theo chức năng, nhiệm vụ khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ các hoạt động quản lý nhà nước theo thẩm quyền.

Tổ chức và cá nhân được phép khai thác và sử dụng thông tin theo quy định của pháp luật.

Về cách thức khai thác, sử dụng dữ liệu, dự thảo Nghị định nêu rõ, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng qua Cổng dữ liệu quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng hoặc các hình thức khác do cơ quan có thẩm quyền cung cấp.

Tổ chức và cá nhân có quyền trích xuất thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Dữ liệu trích xuất được ký số của Bộ Xây dựng và có giá trị như văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cung cấp.

Cơ quan nhà nước, tổ chức không được yêu cầu cá nhân cung cấp các giấy tờ, thông tin đã có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Quản lý, bảo vệ Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được quản lý, bảo vệ chặt chẽ, an toàn theo quy định của pháp luật.

Cơ quan được giao quản lý Cơ sở dữ liệu có trách nhiệm xây dựng các giải pháp kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ, quy định về việc quản lý Cơ sở dữ liệu, vận hành hệ thống, lưu trữ dữ liệu, kiểm tra hệ thống và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, dữ liệu.

Việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và việc kiểm tra, đánh giá, duy trì dữ liệu được thực hiện theo các quy định của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước./. 

Minh Hiển (dangcongsan.vn)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top