V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam gửi tới sau Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV

Thứ hai, 01/11/2021 16:07

 Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 277/BDN ngày 30/8/2021, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri phản ánh:Đề nghị Bộ TTTT khẩn trương tham mưu với Chính phủ sớm ban hành quy định cho phép các doanh nghiệp viễn thông được xây dựng, lắp đặt trạm BTS trên tài sản công.

Sau khi nghiên cứu, Bộ TTTT có ý kiến trả lời như sau:

Ngày 10/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 149/NQ-CP, theo đó, Chính phủ thống nhất cho phép tiếp tục duy trì các trạm BTS đã lắp đặt trên tài sản công (không xem xét việc lắp đặt, xây dựng mới trạm BTS) cho đến khi có quy định mới của Chính phủ. Hiện nay, Bộ TTTT đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 25/2011/NĐ-CP trong đó có nội dung về cho phép lắp đặt trạm BTS trên tài sản công, cụ thể như sau:

Cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao quản lý, sử dụng tài sản công có trách nhiệm cho phép lắp đặt thiết bị viễn thông, trạm viễn thông, cột ăng-ten và hạ tầng viễn thông thụ động khác trên đất công, trụ sở công, công trình công, địa điểm công và các tài sản công khác.

Các doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt, quản lý thiết bị viễn thông, trạm viễn thông, cột ăng-ten và hạ tầng viễn thông thụ động khác trên đất công, trụ sở công, công trình công, địa điểm công và các tài sản công khác phải tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đảm bảo an toàn theo quy định”.

Dự thảo đã được đăng tải trên website "http://chinhphu.vn" và "http://mic.gov.vn" lấy ý kiến nhân dân, các bộ, ngành và địa phương.

Đến nay, cơ bản các ý kiến góp ý từ các địa phương đều ủng hộ nội dung quy định này, dự kiến khi ban hành sẽ tạo cơ sở pháp lý để các tổ chức, cơ quan quản lý, sử dụng tài sản công cho phép lắp đặt thiết bị viễn thông, trạm viễn thông, cột ăng-ten và hạ tầng viễn thông thụ động khác trên đất công, trụ sở công, công trình công, địa điểm công và các tài sản công khác. Hiện nay, Bộ TTTT đang tiếp tục tổng hợp ý kiến nhận được để hoàn thiện dự thảo Nghị định, vì vậy rất mong sự tham gia góp ý của các địa phương, trong đó có tỉnh Hà Nam.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TTTT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam để trả lời cử tri./.

* Xem nội dung công văn trả lời cử tri tỉnh Hà Nam tại đây.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top