VNISA ban hành Tiêu chuẩn cơ sở cho dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng

Thứ hai, 30/11/2020 09:34

Để triển khai thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước và góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin tại Việt Nam, ngày 03/8/2020, Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam đã ký ban hành tiêu chuẩn cơ sở “Tiêu chuẩn dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng” (sau đây gọi tắt là TCCS).

20201130-at-ta6.jpg

TCCS do Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định An toàn thông tin Việt Nam (VSAC) được VNISA giao nhiệm vụ tổ chức biên soạn, được xây dựng trên cơ sở thực tiễn thực hiện dịch vụ kiểm tra kiểm tra, đánh giá An toàn thông tin mạng tại Việt Nam, có tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn nước ngoài. TCCS được xây dựng mới trên cơ sở các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực tế triển khai dịch vụ.

Nội dung TCCS quy định các yêu cầu cơ bản đối với dịch vụ kiểm tra, đánh giá An toàn thông tin mạng, bao gồm 03 nhóm: Yêu cầu về quản lý và kỹ thuật, yêu cầu về tổ chức và yêu cầu về nhân sự. Nhóm yêu cầu về quản lý và kỹ thuật là cơ sở để tổ chức cung cấp dịch vụ xây dựng quy trình, nội dung các bước thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá. Nhóm yêu cầu về tổ chức, nhân sự là cơ sở để tổ chức, doanh nghiệp hoàn thiện năng lực về tổ chức, tài chính và nhân sự của đơn vị mình.
 
Các yêu cầu nêu trong Tiêu chuẩn cơ sở này là yêu cầu cơ bản đối với việc cung cấp dịch vụ. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp bổ sung thêm các yêu cầu ở cấp độ cao hơn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây cũng là căn cứ cho việc đánh giá các dịch vụ kiểm tra, đánh giá An toàn thông tin mạng.
 
Phần Phụ lục là các mẫu biểu hướng dẫn cho quá trình đánh giá hợp chuẩn theo tiêu chuẩn cơ sở này.
 
Tiêu chuẩn này được áp dụng trong quá trình chuẩn bị, thực hiện và kết thúc các công việc liên quan đến dịch vụ Kiểm tra, đánh giá An toàn thông tin mạng và sử dụng để đánh giá các dịch vụ này.
 
Đối tượng áp dụng TCCS là các tổ chức, công ty hội viên của VNISA có cung cấp dịch vụ Kiểm tra, đánh giá An toàn thông tin trên các ứng dụng và hệ thống công nghệ thông tin. Tiêu chuẩn cũng có thể được sử dụng bởi các cơ quan, tổ chức có nhu cầu thuê dịch vụ Kiểm tra, đánh giá An toàn thông tin nhằm đánh giá, lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ. 
 
Quá trình xây dựng Tiêu chuẩn được thực hiện các nguyên tắc: Dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan đang được áp dụng tại Việt Nam; Phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; Phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của hội viên Hiệp hội và thực tiễn hoạt động kiểm tra, đánh giá ATTT mạng tại Việt Nam.
 
VNISA tin tưởng rằng đây sẽ là một công cụ để góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng của dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin tại Việt Nam.
Kim Phượng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top