Vĩnh Long cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2022

Thứ tư, 31/08/2022 05:50

UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch được ban hành nhằm đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; cung cấp  100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4, giảm chi phí, giảm  tiếp xúc trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần  đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh  tế - xã hội của tỉnh. 

20220517-pg1-VL12.jpg

Kế hoạch số 33 chỉ rõ cần triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cần phải thực hiện gồm: Cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4; Hướng dẫn rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính  theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; rà soát quy trình điện tử đảm bảo  việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến thông suốt, hiệu quả; Thực hiện quét an toàn thông tin để kết nối tích hợp dữ liệu chính thức từ Cổng dịch vụ công của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư; Nghiên cứu, đề xuất hình thức khuyến khích người dân, doanh nghiệp  nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Rà soát, đánh giá chất lượng theo danh sách các dịch vụ công trực  tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống  thông tin một cửa điện tử…

20220517-pg1-VL13.jpg

 

Phạm Tuấn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top