Về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định chi tiết tiêu chí ngành TTTT về xây đựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Thứ hai, 27/02/2017 09:59

Kính gửi: Sờ Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
 
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 cùa Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Bộ Thông tin và Truyên thông đã xây dựng dự thảo Ọuyết định quv định chi tiết thực hiện Tiêu chí số 8 "Thông tin và Truyên thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020" (gửi kèm).
 
Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý Sở nghiên cứu, có ý kiến góp ý vê dự thảo vãn bản nêu trên.
 
Do yêu cầu thời gian, đề nghị Quý Sở gửi ý kiến (bằng văn bản) về Bộ Thông tin và Truỵền thông trước ngày 03/3/2017 để kịp tổng hợp và ban hành văn bản (đông thời gửi vào địa chỉ email: nhoang@mic.gov.vn).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở./.
 
----------------------------------------------------------
Nội dung chi tiết dự thảo xin vui lòng tải về tại đây.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top