Văn phòng Chính phủ và Bộ TT&TT đóng vai trò trung tâm trong triển khai Chính phủ điện tử

Thứ sáu, 28/09/2018 10:36

Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ TT&TT nêu rõ, Văn phòng Chính phủ và Bộ TT&TT đóng vai trò trung tâm trong triển khai Chính phủ điện tử theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

20180928-m06.jpg 
Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ TT&TT được ký kết ngày 20/9/2018, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và các thành viên Ủy ban (Nguồn ảnh: Văn phòng Chính phủ)
 
Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ (VPCP) và Bộ TT&TT đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng ký ban hành ngày 20/9, tại phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.
 
Có hiệu lực từ ngày 20/9, Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp hoạt động xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử giữa VPCP và Bộ TT&TT; được áp dụng với VPCP, Bộ TT&TT (gọi tắt là hai cơ quan) và các Vụ, Cục, đơn vị thuộc hai cơ quan.
 
Mục đích phối hợp nhằm tăng cường mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan trong công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; xác định trách nhiệm của mỗi cơ quan nhằm bảo đảm triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; phát huy vai trò và trách nhiệm của hai cơ quan trong công tác tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ-Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử trong xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử.
 
Quy chế cũng quy định cụ thể các nguyên tắc phối hợp giữa hai cơ quan, đó là: tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan; hai cơ quan đóng vai trò trung tâm trong triển khai Chính phủ điện tử theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp chặt chẽ, tham vấn ý kiến lẫn nhau, hành động quyết liệt với tinh thần đổi mới vì mục tiêu chung xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử;
 
Xác định rõ nội dung phối hợp, vai trò, trách nhiệm của hai cơ quan và các đơn vị trực thuộc trong công tác phối hợp, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả; hai cơ quan phối hợp triển khai nhiệm vụ được Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử giao và tham mưu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các nhiệm vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử. Quá trình phối hợp, nếu các đơn vị chuyên môn thuộc hai cơ quan đã chủ động trao đổi nhưng không thống nhất thì báo cáo lãnh đạo hai cơ quan giải quyết.
 
Về phương thức phối hợp, theo Quy chế, tùy theo tính chất, nội dung công việc, công tác phối hợp được áp dụng theo các hình thức: cử người phối hợp; tổ chức họp; lấy ý kiến bằng văn bản; cung cấp, chia sẻ thông tin, tài liệu; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thành lập tổ công tác phối hợp, đoàn khảo sát thực tế; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT, an toàn thông tin cho cán bộ, công chức; các hình thức phối hợp phù hợp khác.
 
Cùng với việc quy định chi tiết trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chủ trì và cơ quan, đơn vị phối hợp, Quy chế mới ban hành cũng nêu rõ các nhóm nội dung phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ TT&TT, gồm: phối hợp trong công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong việc triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; trong xây dựng, triển khai các nền tảng công nghệ phục vụ Chính phủ điện tử; trong công tác phối hợp bảo đảm an toàn thông tin cũng như phối hợp trong một số công tác khác.
 
Đơn cử như, về nội dung phối hợp trong bảo đảm an toàn thông tin, theo Quy chế, Bộ TT&TT tăng cường phối hợp VPCP thực hiện các nội dung: thiết kế giải pháp bảo đảm an toàn thông tin khi VPCP xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử; xác định cấp độ an toàn các hệ thống thông tin do VPCP triển khai phục vụ Chính phủ điện tử; xây dựng quy chế, quy trình bảo đảm an toàn thông tin cho công tác quản lý, vận hành, khai thác các hệ thống thông tin do VPCP triển khai phục vụ Chính phủ điện tử.
 
Đồng thời, kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn thông tin, triển khai các giải pháp giám sát an toàn thông tin, phòng chống tấn công mạng đối với các hệ thống thông tin do VPCP triển khai phục vụ Chính phủ điện tử; triển khai hệ thống giám sát, phân tích, phát hiện, cảnh báo, chia sẻ nguy cơ, sự cố an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử.
 
Cùng với đó, ứng cứu khi có sự cố mất an toàn thông tin xảy ra với các hệ thống thông tin do VPCP triển khai phục vụ Chính phủ điện tử. Khi thẩm định về an toàn thông tin mạng trong hồ sơ thiết kế hệ thống thông tin, cấp độ an toàn các hệ thống thông tin do VPCP triển khai phục vụ Chính phủ điện tử, hai cơ quan chủ động trao đổi thông tin, bảo đảm tiến độ và kịp thời cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.
 
VPCP và Bộ TT&TT cũng thống nhất giao Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc VPCP và Cục Tin học hóa của Bộ TT&TT làm đầu mối giúp việc lãnh đạo hai cơ quan theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy chế phối hợp này./.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top