Văn bản quy phạm pháp luật nổi bật trong 2 tháng đầu năm 2014

Chủ nhật, 09/03/2014 22:05

Theo báo cáo tổng kết công tác quản lý nhà nước tháng 1 và tháng 2 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong hai tháng đầu năm 2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng, hoàn thiện dự thảo 3 của Luật an toàn thông tin và các đề án trong Chương trình công tác quý I năm 2014. Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về ứng dụng và phát triển CNTT và các đề án đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ năm 2014.

img
Văn bản được Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 phê duyệt Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020.
 
Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT.
 
Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 
Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 22/01/2014 về việc bổ nhiệm ông Trương Minh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.
 
Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 về việc phê duyệt Thể lệ Viễn thông quốc tế sửa đổi.

Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 về Ngày Sách Việt Nam.
 
Văn bản ban hành theo thẩm quyền
 
Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT ngày 20/02/2014 quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
 
Quyết định số 68/QĐ-BTTTT ngày 17/01/2014 ban hành Quy chế giao ban báo chí ngành Thông tin và Truyền thông.
 
Quyết định số 75/QĐ-BTTTT ngày 21/01/2014 phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ TTTT.
 
Quyết định số 112/QĐ-BTTTT ngày 27/01/2014 ban hành Chương trình hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2014.

Chỉ thị số 02/CT-BTTTT ngày 14/01/2014 về tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.
 
Doãn Mạnh - Hải Nam
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top