Văn bản hướng dẫn

Thứ ba, 24/08/2021 14:24

Số hiệu Trích  yếu Ngày ban hành

6006/ĐCT-UBGT

Về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021 02/08/2021
4636/UBGT-ĐCT V/v đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2020 03/08/2020
30/HĐQLQ V/v đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2020 10/04/2020
05/CT-BTTTT Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 3/5/2019
22/HĐQLQ V/v đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2019 8/4/2019
2197/HD-CT Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam" 14/12/2018
111/2018/NĐ-CP Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương 31/8/2018
1977/UBGT-ĐCT Đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 21/8/2018
1914/BTĐKT-VP V/v cấp phát, cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp nhà nước 16/8/2018
09/2018/TT-BTTTT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông 29/6/2018
82/CT-BTTTT Về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 22/12/2017
91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 31/7/2017
1412/KH-BTTTT Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông 25/4/2017
41/QĐ-BTTTT Về việc phân công Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua Khối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 12/01/2017
105/CT-BTTTT Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 19/12/2016
2020/QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 18/11/2016
43/CT-BTTTT Về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 13/07/2016
99 /QĐ-BTTTT Về việc giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua khối các Đài phát thanh. Đài truyền hình, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2016 21/01/2016
43/CT-BTTTT Về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 13/7/2015
13/2015/TT-BTTTT Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông 8/6/2015
1866 /KH-BTTTT Tuyên truyền Đại hội Thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2011-2015 15/06/2015
1550/BTTTT-TĐKT   Về tiêu chuẩn, thành phần Đại biểu dự Đại hội Thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2011-2015 22/05/2015
81/CT-BTTTT   Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 22/12/2014
07/2014/TT-BNV
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013.
29/8/2014
19/KH-HĐTĐKT Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” 13/08/2014
1867/KH-BTTTT Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp 02/07/2014
65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 01/7/2014
13/KH-HĐTĐKT Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX 03/06/2014
34-CT/TW Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng 07/04/2014
84/CT-BTTTT Về công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 25/12/2013
39/2013/QH13 Sửa đổi một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 16/11/2013
145/2013/NĐ-CP
Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.
29/10/2013
05/2013/TT-BTTTT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng  trong ngành Thông tin và Truyền thông 05/3/2013
39/2012/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 27/4/2012
42/2010/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

15/4/2010
480/QĐ-BTTTT Ban hành “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông”  và “Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông” 15/4/2009
47/2005/QH11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng 14/6/2005
15/2003/QH11 Luật Thi đua - Khen thưởng 26/11/2003

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top