Vai trò của báo chí, xuất bản trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ sáu, 28/10/2022 16:28

“Báo chí, xuất bản phải là lực lượng xung kích, tích cực đấu tranh, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn, sai trái, thù địch của kẻ thù- để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Đây là ý kiến của các đại biểu tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" được tổ chức sáng 28/10 tại Hà Nội. Hội thảo do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức.

Toan-canh-Hoi-thao-bao-chi.jpg

Xác định phương hướng, giải pháp mới, đột phá

Tại hội thảo, các đại biểu cho biết, đến nay, cả nước có 815 cơ quan báo chí, 57 nhà xuất bản với hàng chục nghìn phóng viên, biên tập viên. Các cơ quan báo chí, xuất bản không ngừng lớn mạnh, tiệm cận với xu hướng phát triển chung của thế giới, tạo ra nhiều ấn phẩm ngày càng có chất lượng, đáp ứng đời sống tinh thần xã hội, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước.

Tuy vậy, so với yêu cầu phát triển mới của đất nước, vai trò của báo chí, xuất bản trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vẫn còn những hạn chế nhất định. Đứng trước bối cảnh và những yêu cầu mới, để thực sự phát huy vai trò là vũ khí sắc bén, công cụ đắc lực của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, báo chí, xuất bản cần có những thay đổi, xác định phương hướng, giải pháp mới, đột phá. Qua đó nhằm phát huy vai trò, sức mạnh của mình trong định hướng dư luận, làm chủ đời sống tinh thần, chiếm lĩnh mặt trận tư tưởng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch.

PGS. TS Hà Huy Phượng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, báo chí cách mạng Việt Nam phải thể hiện rõ vai trò sứ mệnh và trách nhiệm của mình thông qua thực hiện tốt các chức năng xã hội của báo chí, như chức năng thông tin, giao tiếp, tư tưởng, giám sát, phản biện xã hội. Báo chí cách mạng phải đảm bảo các nguyên tắc hoạt động đúng đắn, tính chân thật, khách quan dân chủ, công khai, nhân văn. Đồng thời phải luôn tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân trong hoạt động nghề nghiệp.

Nhiều ý kiến của các đại biểu tại hội thảo đã làm sáng tỏ cơ sở lý luận, vai trò của báo chí, xuất bản so với các công cụ, phương thức khác của hệ thống chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Từ đó, nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trong đời sống xã hội và trên không gian mạng; phân tích vai trò cung cấp thông tin chính thống của báo chí, xuất bản chống lại xu hướng nhiễu loạn thông tin trên mạng xã hội; hay lợi dụng các vấn đề nhạy cảm như dân tộc, tôn giáo, dịch bệnh... để chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Cùng với đó là, chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện mục tiêu đưa báo chí, xuất bản trở thành ngành công nghiệp văn hóa vững mạnh trong tương lai… Đồng thời, chọn lọc và giới thiệu những kinh nghiệm có giá trị tham khảo, các phương thức đổi mới công tác xuất bản, báo chí tiên tiến, phù hợp của các quốc gia, các ngành, lĩnh vực... góp phần rút ra những giải pháp phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay.

Giữ vững trận địa tư tưởng và niềm tin của quần chúng nhân dân

Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh- Lê Văn Lợi khẳng định, vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là rất quan trọng. Do đó, trong giai đoạn hiện nay, lĩnh vực báo chí, xuất bản phải tích cực đấu tranh, vạch rõ những  âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Báo chí, xuất bản không chỉ tuyên truyền lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân, định hướng thông tin và dư luận xã hội; mà còn phải tích cực đấu tranh, vạch rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù trực diện quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng và niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự ổn định để phát triển đất nước./.

Đức Huy
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top