Tuyên truyền nhân rộng nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến trong công tác thi đua – khen thưởng

Thứ sáu, 26/01/2018 15:00

Hằng năm, Hội đồng thi đua – khen thưởng thuộccác cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc bộ công nhận hàng nghìn tập thể xuất sắc và danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp. Đây là những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu xuất sắc góp phần quan trọng có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành thông tin và truyền thông. Những tấm gương này cần được tuyên truyền sâu rộng để mọi người học tập và cổ vũ phong trào thi đua yêu nước.

img
Ngành TT&TT tôn vinh người lao động tiêu biểu năm 2016
 
Nhân tố mới là cá nhân, tập thể tiêu biểu trong cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, “phá rào” những cơ chế lỗi thời, không còn phù hợp để thúc đẩy sự phát triển. Với tập thể, nhân tố mới sáng tạo nên những mô hình, cách làm mới hoặc điều chỉnh, uốn nắn cái cũ cho phù hợp với thực tiễn để đem lại sự phát triển đột phá cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Họ luôn đi đầu, để tìm ra những cái mới, nhiều khi đơn độc, thiếu “bệ đỡ” của cơ chế, chính sách; khi số đông trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa có nhận thức đầy đủ về cái mới để chia sẻ, đồng tình, ủng hộ và bảo vệ. Thậm chí, cái mới xuất hiện luôn xung đột với cái cũ, hoặc bị phản ứng chống đối từ cái cũ dưới nhiều hình thức khác nhau.
 
Điển hình tiên tiến là biểu hiện cụ thể của nhân tố mới với những con người cụ thể, hành động cụ thể, đó là những gương “người tốt, việc tốt” trong lao động, học tập và sinh hoạt hằng ngày. “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hằng năm trong các cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”. Họ là những người có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.  Nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến là kết quả của quá trình lao động sáng tạo, học hỏi không ngừng, đấu tranh quyết liệt với cái cũ kỹ, lạc hậu, với sức ỳ cố hữu để vươn lên. Đó là, những con người thể hiện nhất quán từ tư tưởng đến hành động, có trí tuệ và đạo đức để làm ích nước, lợi dân. Đối lập với nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến là bảo thủ, trì trệ, thiếu chí tiến thủ, hẹp hòi, cá nhân chủ nghĩa làm cản trở, tổn hại đến lợi ích của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.
 
Tuy vậy, việc tuyên truyền, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc Bộ còn hạn chế: nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến chưa được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; một số báo in, trang thông tin điện tử có chuyên mục về thi đua – khen thưởng, nhưng số lượng tin, bài viết về nhân tố mới, người tốt việc tốt còn ít, chất lượng chưa cao; sách về gương người tốt, việc tốt chưa được phát hành rộng rãi; nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền về điển hình tiên tiến thiếu sinh động. Không ít sáng kiến, cải tiến mới chỉ được ghi nhận, áp dụng trong nội bộ chưa được tuyên truyền để áp dụng rộng rãi; nhiều đề xuất về đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý và sản xuất kinh doanh trong đề tài nghiên cứu, đề án còn chung chung, hiệu quả áp dụng thấp. Việc phát hiện, xây dựng nhân tố mới chưa kịp thời, phương pháp xây dựng còn lúng túng; việc nhân diện rộng điển hình tiên tiến chưa bài bản, nên chưa phát huy tối đa được nội lực, tiềm năng và sáng tạo của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua chưa sát thực tế và việc công nhận, khen thưởng danh hiệu thi đua, điển hình tiên tiến chưa thật nổi bật làm giảm hiệu quả hi đua và phong trào học tập, làm theo gương điển hình tiên tiến; việc đấu tranh bảo vệ nhân tố mới chưa chủ động chủ động, kịp thời.
 
Nguyên nhân của những hạn chế nói trên chủ yếu là do thủ trưởng nhiều cơ quan, đơn vị trong Ngành chưa nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, về trách nhiệm xây dựng, nhân rộng và công tác tuyên truyền, giáo dục gương điển hình tiên tiến trong công tác thi đua – khen thưởng. Để phát huy hơn nữa vai trò, tác động tích cực của nhân tố mới và gương điển hình tiên tiến đối với sự phát triển của toàn Ngành và khắc phục những hạn chế, tồn tại, thời gian tới, công tác thi đua – khen thưởng cần quan tâm những nội dung sau:
 
- Nhận thức đầy đủ và tăng cường hơn nữa việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng, cổ vũ, biểu dương, tuyên truyền về nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến. Lấy gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt để giáo dục, học tập là một trong những phương pháp tốt nhất để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh và xây dựng con người mới.
 
- Đẩy mạnh việc tuyên truyền về nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến làm cho “Gương người tốt, việc tốt” những hành động, việc làm tốt đẹp được cộng đồng xã hội biết đến để học tập, nhân rộng và phát huy; làm cho tấm gương điển hình tiên tiến phát huy vai trò nêu gương để dẫn dắt, lôi kéo, tạo ảnh hưởng lan tỏa đến toàn xã hội. Thông qua biểu dương nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến để giúp mọi người nhận thấy giá trị của hành động tốt đẹp mà tiếp tục phấn đấu; tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng, khả năng lôi cuốn mạnh mẽ, cổ vũ thành phong trào thi đua rộng lớn để cái tốt ngày càng sinh sôi nảy nở, phát triển và hòa quyện với thực tiễn lao động sáng tạo để xây dựng và phát triển ngành Thông tin và Truyền thông.
 
- Tuyên truyền thường xuyên, liên tục, sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh của Ngành. Coi trọng đúng mức việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.
 
- Biểu dương nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt phải tôn trọng tính chân thật, khách quan, như vốn có trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, tránh cường điệu hóa, tô vẽ không đúng về nhân tố mới và điển hình tiên tiến. Việc công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng theo hình thức “luân phiên” hoặc theo tỷ lệ dễ tạo ra những hình ảnh không có thật và làm mất đi giá trị tuyên truyền, giáo dục của nhân tố mới và điển hình tiên tiến. 
 
- Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, biểu dương nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến với triển khai phong trào thi đua yêu nước. Qua phong trào thi đua mà phát hiện gương điển hình tiên tiến. Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến để thúc đẩy phong trào thi đua theo chiều sâu, tạo cho điển hình tiên tiến ngày càng sinh sôi, nảy nở.
 
- Xây dựng tủ sách “Người tốt, việc tốt” vừa để tuyên truyền vừa lưu giữ, khai thác và sử dụng sách, báo, tài liệu về gương điển hình tiên tiến phục vụ nhu cầu công tác, nghiên cứu, học tập. Đây là một trong những công cụ tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến hiệu quả và thiết thực.
 
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc Bộ thường xuyên quan tâm xây dựng, phát hiện, cung cấp thông tin về nhân tố mới, điển hình tiên tiến của đơn vị mình cho báo chí để tuyên truyền làm cho nhân tố mới, điền hình tiên tiến lan toả rộng khắp trong toàn Ngành và toàn xã hội.
 
 Phát hiện, biểu dương, cổ vũ các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và định hướng hành động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần quan tâm xây dựng, nhân rộng nhiều nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến để tổ chức tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa ngày càng lớn hơn trong xã hội theo phương châm “lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu”, đây là hành động thiết thực góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh và sự phát triển của Ngành Thông tin và Truyền thông.
Quốc Chính- Vụ TĐKT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top