Tuyên Quang phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh, phiên bản 2.0

Thứ tư, 31/08/2022 01:55

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 về việc phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 2.0.

202272775436-99921.jpg

Ảnh minh họa

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 2.0 là bản quy hoạch tổng thể về ứng dụng CNTT của tỉnh Tuyên Quang, trong đó có các thành phần và mối quan hệ giữa các thành phần, gắn liền ứng dụng CNTT với các hoạt động nghiệp vụ;

Là định hướng và triển khai tin học hóa quy trình nghiệp vụ trong tỉnh Tuyên Quang một cách có hệ thống và thực thi chương trình cải cách thủ tục hành chính, nghiệp vụ hành chính theo hướng công khai, minh bạch để thực hiện hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp;

Là định hình mô hình kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu, tái cấu trúc cơ sở hạ tầng thông tin; nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế;

Là cơ sở xác định các thành phần, hệ thống CNTT cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm triển khai chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số tại tỉnh Tuyên Quang;

Làm căn cứ đề xuất và triển khai các nhiệm vụ/dự án về ứng dụng CNTT của tỉnh Tuyên Quang; tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư, đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai Kiến trúc 2.0 hàng năm;

Giao Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai Kiến trúc 2.0; Chủ trì, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết các hoạt động chính quyền điện tử của tỉnh Tuyên Quang dựa trên Kiến trúc 2.0; Chủ trì xây dựng, ban hành các văn bản quy định, văn bản hướng dẫn, các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ thực hiện Kiến trúc 2.0; Chủ trì xây dựng nền tảng tích hợp chính quyền điện tử của tỉnh Tuyên Quang. Chủ trì việc triển khai tích hợp dịch vụ, ứng dụng đối với các hệ thống thông tin trong tỉnh Tuyên Quang; Chủ trì nâng cấp, hoàn thiện Trung tâm dữ liệu tập trung tỉnh Tuyên Quang; xây dựng danh mục dùng chung và kho dữ liệu của tỉnh Tuyên Quang vận hành chính quyền điện tử của tỉnh Tuyên Quang; Thẩm định sự phù hợp của các kế hoạch, dự án ứng dụng CNTT với Kiến trúc 2.0;  Xây dựng, cập nhật và duy trì Kiến trúc 2.0 (mô hình dữ liệu mức lô gíc, mô hình dữ liệu mức vật lý, mô tả chi tiết ứng dụng/dịch vụ dùng chung, chia sẻ theo SOA…) trình UBND tỉnh điều chỉnh Kiến trúc 2.0 nếu cần thiết; Đôn đốc việc triển khai các kế hoạch, dự án ứng dụng CNTT phù hợp với Kiến trúc 2.0.

Giao các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố liên quan tham gia phối hợp để thực hiện nhiệm vụ theo quy định./.

Sở TT&TT Tuyên Quang
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top