Tự hào với Đảng quang vinh

Thứ tư, 03/02/2021 09:11

Hôm nay, 3-2-2021, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vui mừng và xúc động kỷ niệm sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc: Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh tròn 91 tuổi!

20210203-l4.jpg

Ảnh minh họa

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3-2-1930 là mốc son chói lọi có ý nghĩa trọng đại, đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Đảng là sự lựa chọn mang tính quy luật, tính lịch sử, là kết quả tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân trọn vẹn nhất cho sự kết hợp đó, là tiêu biểu sáng ngời cho sự kết hợp giai cấp và dân tộc, dân tộc và quốc tế, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.

91 năm qua, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam đã vượt mọi chông gai, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: Tiến hành cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 long trời lở đất, đưa dân tộc từ kiếp tôi đòi nô lệ trở thành chủ nhân một nước độc lập; đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xây dựng một nước Việt Nam mới hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt là 35 năm qua, Đảng đã lãnh đạo công cuộc đổi mới đạt nhiều thành tựu rực rỡ: Đưa Việt Nam vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế... Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành, Việt Nam lại nổi lên như một "điểm sáng" trên toàn cầu khi giành "thắng lợi kép" - vừa phòng, chống dịch rất hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đạt mức tăng trưởng 2,91% trong khi thế giới tăng trưởng âm gần 4%. Đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận định: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Những thắng lợi ấy có được bởi Đảng ta đã luôn luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng ta - một đảng cách mạng chân chính - đã không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thống nhất, gắn bó máu thịt với nhân dân. Và, “ý Đảng, lòng dân” đã thật sự là vũ khí bách chiến bách thắng, vì lý tưởng ngời sáng “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Thực tiễn 91 năm qua khẳng định một chân lý, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

Tự hào về Đảng quang vinh, chúng ta càng thêm vững tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Niềm tự hào, tin tưởng và khát vọng vươn lên càng mạnh mẽ hơn khi kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cũng là lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vui mừng với thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặt dấu mốc phát triển mới cho Đảng và cho đất nước; khẳng định sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng của toàn Đảng, toàn dân ta hướng đến tương lai tươi sáng.

Tiếp nối truyền thống hào hùng, Đảng tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo trong việc hoạch định và thực hiện đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam cũng như xu hướng phát triển của thời đại. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2016... Chúng ta cũng chung sức đồng lòng, mạnh mẽ vượt qua đại dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện thành công “nhiệm vụ kép”: Phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội. 

Là Thủ đô - trái tim của cả nước - với vinh dự và trọng trách lớn lao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội sẽ “vì cả nước, cùng cả nước” bước vào năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố một cách sáng tạo và hiệu quả thông qua các chương trình, kế hoạch cụ thể. Theo đó, thành phố ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng Thủ đô thành nơi đáng sống, làm cho văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần tiêu biểu, động lực quan trọng quyết định phát triển Thủ đô. 

Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên càng thêm thấm nhuần sâu sắc, quyết tâm thực hiện tốt di huấn của Người: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Mừng 91 mùa xuân có Đảng! Tự hào với Đảng quang vinh, mãi mãi là biểu tượng, hình ảnh cao đẹp, tương lai tươi sáng mà nhân dân trân trọng, gửi gắm niềm tin và khát vọng.

Mừng Đảng tròn 91 tuổi! Tự hào với Đảng quang vinh, dân tộc anh hùng, chúng ta chung niềm tin son sắt, mạnh mẽ: Đảng tiếp tục đem đến những mùa xuân rạng rỡ dân tộc, Đảng trường tồn cùng dân tộc!

 

Theo hanoimoi.com.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top