Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

THÔNG TIN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2022 - 2025 để đột phá trong cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính

21/09/2022 11:06 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Tại Báo cáo về tình hình công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp từ năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2022 - 2025 được Văn phòng Chính phủ phát hành tháng 9/2022, Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ để tiếp tục triển khai có hiệu quả và tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường kinh doanh gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số.

 

1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để tạo hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số quốc gia.

2. Thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, trong đó tập trung: (1) Thực thi ngay các phương án cắt giảm, đơn giản hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ưu tiên đề xuất áp dụng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản và theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định tại Điều 147 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, tiếp tục rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa trước ngày 30 tháng 9 hằng năm; (2) Cập nhật đầy đủ, chính xác và công khai kịp thời quy định kinh doanh (gồm cả hiện hành và dự kiến ban hành), kết quả rà soát, tính chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh dự kiến trình hoặc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; (3) Thực hiện tham vấn, lấy ý kiến hiệp hội, doanh nghiệp, người dân tập trung trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh; (4) Định kỳ đánh giá, công khai chỉ số nỗ lực cải cách quy định kinh doanh của các bộ, cơ quan ngang bộ.

3. Đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC, tổ chức thực thi các phương án phân cấp trong giải quyết TTHC sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022 - 2025 để nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

4. Tập trung triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung: (1) Hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thành một Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung duy nhất của bộ, tỉnh, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; nâng cấp, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân, tổ chức trong Hệ thống giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ việc số hóa, bảo đảm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan hành chính nhà nước; (2) Thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC và tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết để nâng cấp, hoàn thiện phần mềm; định kỳ đánh giá trải nghiệm người dùng; (3) Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, đáp ứng yêu cầu kết nối chia sẻ, dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp DVCTT; (4) Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; (5) Công khai đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công tại các bộ, ngành, địa phương theo Quyết định số 766/QĐ-TTg.

5. Tiếp tục hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy chuyển đổi số, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc mới của Chính phủ, trong đó tập trung ưu tiên: (1) Triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; (2) Triển khai xây dựng và đưa vào vận hành các CSDL quốc gia và chuyên ngành đã được phê duyệt; (3) đẩy mạnh tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống; (4) Thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; (5) Kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu các thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1498/QĐ-TTg ngày 11/9/2021 và Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 với Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến năm 2025, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai ngay một số nhiệm vụ, giải pháp trong tâm nêu trên; đồng thời tiếp tục triển khai nghiêm Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành hành kèm theo Nghị định số 39/2022/NĐ-CP. Thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp làm cơ sở để các bộ, ngành, địa phương triển khai./.

KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT

Lượt truy cập: 1256

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)