Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 04/03/2024

THÔNG TIN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022

07/04/2022 09:33 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Ngày 04/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 422/QĐ-TTg phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022, cụ thể:

 

- Danh mục các thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo phụ lục I Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Danh mục dịch vụ công trực tuyến cần sớm được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 kèm theo Quyết định số 422/QĐ-TTg.

- Ngoài những dịch vụ công tại 2 mục trên, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt danh mục, lộ trình, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 10/01/2022 về hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2021.

Danh mục dịch vụ công trực tuyến cần sớm được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 được chia thành 2 nhóm: Nhóm dịch vụ công thiết yếu của cá nhân và Nhóm dịch vụ công thiết yếu của tổ chức. Cụ thể là:

TT
Tên dịch vụ công/TTHC
Mức độ dịch vụ
Cơ quan thực hiện
Thời hạn hoàn thành
Bộ, ngành
Địa phương
I. NHÓM DỊCH VỤ CÔNG THIẾT YẾU CỦA CÁ NHÂN
01
Xác nhận thông tin về cư trú
4
Bộ Công an
 
Tháng 4/2022
02
Công nhận bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam
4
Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
Quý II/2022
03
Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam
4
Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
Quý II/2022
04
Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện (tham gia mới; chuyển từ bảo hiểm xã hội bắt buộc sang bảo hiểm xã hội tự nguyện)
4
Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ
 
Quý III/2022
05
Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế
4
Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ
 
Quý III/2022
06
Thăm viếng mộ liệt sĩ
(cấp giấy giới thiệu và thực hiện chi hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ)
4
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp tổ chức thực hiện
Quý III/2022
07
Mở rộng việc kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện các dịch vụ cung cấp điện còn lại (ngoài 02 dịch vụ đã hoàn thành: Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V); Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện)
4
Tập đoàn điện lực Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ
 
Quý III/2022
08
Liên thông nhóm thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh và Đăng ký thuế
4
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện
- Quý II/2022, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án, quy trình liên thông điện tử nhóm thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh và Đăng ký thuế.
- Thực hiện xây dựng, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2021)
09
Liên thông nhóm thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh/chứng chỉ hành nghề dược và cấp phiếu lý lịch tư pháp
4
Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an tái cấu trúc quy trình, xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện liên thông thủ tục hành chính (nếu có), công bố thủ tục liên thông, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện
Quý III/2022
10
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
3
Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ tái cấu trúc quy trình; tổ chức triển khai liên thông với Hệ thống thuế và Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh; tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp tổ chức thực hiện
Quý IV/2022
11
Liên thông nhóm thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và cấp phiếu lý lịch tư pháp
4
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an tái cấu trúc quy trình, xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện liên thông thủ tục hành chính (nếu có), công bố thủ tục liên thông, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện
Quý IV/2022
12
Liên thông nhóm thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và Đăng ký kết hôn
3
Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện
Quý IV/2022
13
Nhóm dịch vụ thanh toán trực tuyến
13.1
Thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân
4
 
UBND thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 4/2022
(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2021 đối với địa phương chưa hoàn thành)
13.2
Thanh toán viện phí
4
Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
 
Quý II/2022
(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2021)
13.3
Thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án
4
Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
 
Quý III/2022
(Chuyển tiếp nhiệm vụ từ năm 2021)
14
Nhóm dịch vụ công áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động để phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến
14.1
Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần (không bao gồm đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý)
4
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
 
Quý III/2022
14.2
Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư
4
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 
Quý III/2022
14.3
Nộp đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và nhận các văn bản, thông báo tố tụng
4
Văn phòng Chính phủ phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao hoàn thiện dịch vụ đã tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
 
Quý III/2022
II. NHÓM DỊCH VỤ CÔNG THIẾT YẾU CỦA TỔ CHỨC
15
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) tại Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
4
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương
 
Quý II/2022
16
Đăng ký chỉ dẫn địa lý
4
Bộ Khoa học và Công nghệ
 
Quý IV/2022
17
Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
4
Bộ Khoa học và Công nghệ
 
Quý IV/2022
18
Thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đối với doanh nghiệp
4
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp tổ chức thực hiện
Quý II/2022
 
19
Hoàn thành kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia tạo thuận lợi trong tiếp cận, thực hiện các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
4
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ
 
Quý IV/2022
20
Nộp thuế, lệ phí trước bạ đối với doanh nghiệp
4
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ nộp thuế trực tuyến trên hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia
 
Quý III/2022
21
Kết nối, chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp của Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để thực hiện các dịch vụ cung cấp điện cho doanh nghiệp
4
Tập đoàn điện lực Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ
 
Quý III/2022
22
Liên thông nhóm thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu vực biển, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển
3
Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ tái cấu trúc quy trình, công bố thủ tục, tổ chức triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nơi có khu vực biển) phối hợp tổ chức thực hiện
Quý III/2022
23
Liên thông nhóm thủ tục xóa nợ nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ) trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính (do xóa nợ nghĩa vụ tài chính)
3
Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ tái cấu trúc quy trình; tổ chức triển khai liên thông với Hệ thống thuế và Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh; công bố thủ tục, triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp tổ chức thực hiện
Quý IV/2022
24
Liên thông các thủ tục Đăng ký thành lập hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã và đăng ký thuế
4
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ chuẩn hóa, công bố thủ tục hành chính theo quy định; xây dựng phương án tái cấu trúc quy trình để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện
Quý IV/2022
 

KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT

Lượt truy cập: 1797

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)