Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 10/12/2023

TIN TỨC

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt tinh thần “khó khăn gấp hai thì phải nỗ lực, cố gắng gấp ba”

04/08/2020 11:11 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2020, tổ chức vào ngày 02 tháng 7 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 105NQ-CP ngày 14/7/2020.


 
Sau khi thống nhất đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội[1], Chính phủ đã yêu cầu: Từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt tinh thần “khó khăn gấp hai thì phải nỗ lực, cố gắng gấp ba”, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, quyết liệt hành động nhanh hơn nữa, không để công việc trì trệ; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp; phát huy mọi dư địa tăng trưởng, tiềm năng, lợi thế của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; đẩy mạnh thu hút đầu tư và giải ngân vốn đầu tư toàn xã hội, đặc biệt là vốn đầu tư công, vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài. Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác của bộ, cơ quan, địa phương mình để đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách, nhất là giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải coi giải ngân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, kết quả giải ngân là căn cứ đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ. Các bộ, cơ quan trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức đoàn công tác liên ngành làm việc trực tiếp để xử lý các kiến nghị, đề xuất của địa phương theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định...
 
Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện các biện pháp thúc đẩy hạ tầng, sản xuất thiết bị viễn thông, hướng tới mục tiêu mỗi người dân có một điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình có một đường Internet cáp quang tốc độ cao. Hỗ trợ việc phát triển các doanh nghiệp công nghệ số trên khắp cả nước, hướng tới mục tiêu đưa công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Chỉ đạo cơ quan báo chí tiếp tục thông tin, truyền thông về những giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; các mô hình mới, cách làm hay trong khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời phản ánh những vướng mắc, bất cập cần tháo gỡ. Tăng cường kiểm soát, chấn chỉnh thông tin trên mạng xã hội; xử lý nghiêm khắc các trường hợp thông tin sai sự thật, tin độc, hại.
 
Ngoài ra, liên quan đến cải cách thủ tục hành chính trong tình hình mới, Chính phủ yêu cầu:
 
- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền. Khẩn trương đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để thực thi phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh đã được phê duyệt. Tiếp tục cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.
 
- Các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Xây dựng Chương trình Chuyển đổi số và ban hành trong năm 2020, tăng chi tiêu cho chuyển đổi số để thu hút các doanh nghiệp tập trung đầu tư. Khẩn trương triển khai Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia để chia sẻ, khai thác dữ liệu, hoàn thành trong tháng 9 năm 2020. Tận dụng các hệ thống thông tin sẵn có, chủ động, huy động nguồn lực tại chỗ để bảo đảm khả năng sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của các thủ tục hành chính, đưa dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4. Tiếp tục đổi mới lề lối, phương thức làm việc thông qua thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, hoàn thành các chỉ tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao; khẩn trương kết nối, tích hợp hệ thống thông tin báo cáo, Trung tâm chỉ đạo, điều hành, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành mô hình bảo đảm an toàn thông tin 4 lớp theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 30 tháng 9 năm 2020.
 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn hóa, điện tử hóa các báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, hoàn thành trong tháng 12 năm 2020.
 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hướng dẫn các địa phương điện tử hóa các chỉ tiêu thống kê theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, bảo đảm khả năng tích hợp, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trong quý III năm 2020.
 
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai điện tử hóa hệ thống chỉ tiêu thống kê theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, hoàn thành trong tháng 12 năm 2020.
- Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức các cuộc đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời chỉ đạo hoàn thiện thể chế và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp./.
 
 
 
 
 

[1] Trong đó có đánh giá liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông như sau: Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin, truyền thông được triển khai phù hợp đã góp phần động viên, cổ vũ, khơi dậy truyền thống tốt đẹp, niềm tự hào dân tộc. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các lĩnh vực để thích ứng nhanh trong bối cảnh dịch bệnh; thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số gắn với cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

 

Phòng KSTTHC- Văn phòng Bộ TT&TT

Lượt truy cập: 2624

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)