Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

TIN TỨC

Xây dựng chương trình thực hiện cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp

17/02/2020 09:39 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Chính phủ đã khẳng định: Việc ban hành Nghị quyết ban hành Chương trình thực hiện cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu mới của Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay và những năm sắp tới.


Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Văn phòng Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành Chương trình với các quan điểm trọng tâm là:
 
- Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, giảm tối thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của người dân, doanh nghiệp trong việc tuân thủ các quy định pháp luật.
 
- Cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, làm tăng chi phí và gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiêp, người dân.
 
- Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Theo đó, mục tiêu của Nghị quyết hướng tới giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, cắt giảm ít nhất 20% số quy định hiện hành liên quan đến hoạt động kinh doanh gắn với cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhất là thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị định của Chính phủ, ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, làm tăng chi phí và gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiêp.
 
Trên cơ sở đó, Chính phủ đề ra các nhiệm vụ cụ thể như:
 
Năm 2020, tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng làm tiền đề cho các năm tiếp theo như: xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm thống kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; nhập đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ của các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trên tất cả các lĩnh vực vào phần mềm thống kê; đồng thời, rà soát và kiến nghị cắt giảm ngay những rào cản liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
 
Từ năm 2021 đến năm 2025, hàng năm, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, hiệp hội và đề xuất của các cơ quan quản lý về những quy định hiện hành không còn phù hợp, là rào cản cho hoạt động kinh doanh.
 
Thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định theo Kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm. Tổ chức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, hiệp hội về các quy định không phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Hệ thống tham vấn chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; qua đối thoại, tham vấn trực tiếp. Xây dựng và đưa vào sử dụng Hệ thống tham vấn chính sách, văn bản quy phạm pháp luật lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp. Hoàn thiện thể chế để kiểm soát việc ban hành quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung quy trình lấy ý kiến dự thảo chính sách, văn bản quy phạm pháp luật bằng phương thức điện tử qua Hệ thống tham vấn chính sách, văn bản quy phạm pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thông qua công tác thẩm định, thẩm tra trong quá trình ban hành văn bản. Xây dựng tiêu chí và phương pháp đánh giá, xếp hạng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc thực hiện rà soát, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh không còn phù hơp. Cập nhật các quy định được sửa đổi, thay thế, bổ sung và biến động chi phí tuân thủ trên phần mềm thống kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Tập huấn, nâng cao năng lực cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính thực hiện thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Tổ chức đánh giá, xếp hạng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh không còn phù hợp. Báo cáo, sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng năm và Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông để thông tin về những kết quả đạt được tới người dân, doanh nghiệp trong suốt quá trình thực hiện Chương trình.
 
Các bộ, ngành, địa phương cần xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng thời hạn, công khai, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ tại Chương trình này. Bên cạnh đó, viêc cắt giảm, đơn giản hóa phải lượng hoá được lợi ích mang lại cho doanh nghiệp và xã hội, không gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp và không tạo ra khoảng trống pháp lý./.
 

PHÒNG KSTTHC - VĂN PHÒNG BỘ TTTT

Lượt truy cập: 1715

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)