Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26/02/2024

TIN TỨC

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Intenet

09/09/2019 08:30 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Ngày 19/7/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (sau đây gọi tắt là Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT), Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2019.


Nội dung sửa đổi của Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thể đăng ký sử dụng tài nguyên internet, đồng thời bổ sung một số quy định cụ thể để giải quyết một số tình huống phát sinh trong thực tiễn hiện nay như: thay đổi tên chủ thể sử dụng tài nguyên Internet trong trường hợp có sự sáp nhập, hợp nhất, thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức hoặc có sự tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, với 04 nội dung đơn giản hóa như sau:
 
- Bỏ nội dung yêu cầu cung cấp thông tin, giấy tờ tùy thân của người thay mặt cơ quan tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký địa chỉ IP hoặc số hiệu mạng;
 
- Sửa đổi quy định về thủ tục cấp, phân bổ địa chỉ IP theo hướng đơn giản hóa, cụ thể: Bỏ yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân của người thay mặt cơ quan tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký địa chỉ IP; bổ sung thông tin “Mã số doanh nghiệp” để thay thế Giấy phép đăng ký kinh doanh;
 
- Giảm thời hạn giải quyết hồ sơ từ 20 ngày làm việc xuống còn 20 ngày đối với thủ tục cấp, phân bổ địa chỉ IP;
 
- Bổ sung quy định cho phép thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng địa chỉ IP.
 
Để bảo đảm việc cắt giảm, đơn giản hóa được thực hiện chính xác, nghiêm túc và theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, ngày 26/8/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1388/QĐ-BTTTT về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
 
Theo đó, Bộ đã công bố sửa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính:Cấp, phân bổ địa chỉ IP (v4, v6) và Cấp, phân bổ số hiệu mạng, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thời hạn công bố theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.
 
Sau khi Quyết định công bố 1388/QĐ-BTTTT ngày 26/8/2019 được ban hành, Bộ đã công khai đầy đủ 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung lên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ https://www.mic.gov.vn.
 
Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, nếu có vướng mắc, đề nghị cá nhân, tổ chức kịp thời phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Interntet Việt Nam) để được hướng dẫn và giải quyết./.

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông

Lượt truy cập: 1477

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)